ސޮނޭވާގެ އެހީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް

ރާއްޖޭގައި މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓް ހިންގާ ސޮނޭވާ ގުރޫޕުން މި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. މި އަތޮޅުގައި ސޮނޭވާ ޖާނީގެ ނަމުގައި ރިސޯޓެއް…

މަނަދޫ ކައުންސިލަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށްރުއްގަސް ކަނޑައިގެން މި އަތޮޅު މަނަދޫ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރުމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނީ ނ. މަނަދޫގެ އަލަށް…

ހިޔަލަގެ "އީދު ބޮލަށް ގޮން"

ނ. މަނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ "ހިޔަލަ" ގުރޫޕްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ "އީދު ބޮލަށް ގޮން" އަކީ އެ ޑާންސް ގްރޫޕްގެ ވީޑިއޯ ޗެނެލް ލޯންޗް ކުުރުމަށް…