ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

މި އަތޮޅު ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި…

ދޮނައެރިކަނޑޫދޫ އަށް އެރުން މަނާ ކޮށްފި

ހުއްދަ ނުނަގައި ދޮނައެރިކަނޑޫދޫ އަށް އެރުން، ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު މަނާ ކޮށްފި އެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މިއަދުކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް،…