Close

ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު މިއަދު ވަނީ ވެލިދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލު ކުރައްވައި އެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އޮޅުން ފިލުއްވާފައި. އަދި އެ ކަންކަން ހައްލު ކުރަން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ވަނީ ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނަށް ދެއްވި.


 

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ތަފްސީލްކޮށް ރައީސް އޮޅުން ފިލުއްވި -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
scroll to top