Close

މާހްގެ ލެންސުން މަނަދޫގެ މާލި ޕެރޭޑް

މި އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް މަނަދޫގައި ކޮންމެ ބޮޑު އީދަކާ ދިމާކޮށް ބާއްވާ އެންމެ މަޖާ އެއް ކުޅިވަރަކީ "މާލި ޕެރޭޑް" އެވެ. މިއީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ މާލިތައް ފެނިގެންދާ ކުދި ބޮޑު އެންމެންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޕެރޭޑެކެވެ. އެ ރަށުގެ ޒުވާން ފޮޓޯ ގުރާފަރެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު މާހް މި ވަނީ އޭނާގެ ކެމެރާއިން މާލި ޕެރޭޑުގެ މަޖާގަނޑު ފެންނަ ފޮޓޯތައް ނަގައި އަހަރުމެންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. މާހް ބުނި ގޮތުގައި އެ ޕެރޭޑް އިތުރަށް ފޯރި ގަދަކޮށް ދިނީ ބޮޑު ބެރެވެ. އަދި މި ޕެރޭޑު ބެލުމަށް ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ބައިވެރިވެ މަޖާ ނެގި އެވެ.

--

ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
ބޮޑު އީދު 1442 ފާހަގަ ކުރުުމުގެ ގޮތުން މަނަދޫގައި ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން: މި ޕެރޭޑުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަފާތު މާލިތައް ބައިވެރިވި -- ފޮޓޯ | އަހުމަދު މާހް
scroll to top