Close

ވެލިދޫގެ އީދު ފޯރި

މި އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ވެސް ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުން ކުރިއަށް ދާއިރު އެންމެ ފޯރި ގަދަކޮށް އީދު ކުޅިވަރު ބާއްވާ އެ ރަށްށަކީ ވެލިދޫ އެވެ. އެގޮތުން އީދު ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް އެ ރަށުގައި ފެށީ "ބައޯކަލޯ" ޖަމްއިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުމުގެ ހަރަކާތާ އެކު އެވެ. އެއަށް ފަހު ދެން އެ އަރަށުގައި އޮތީ އީދު ނެރުމެވެ. މި ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކުން ވަގުތުން އަންނަނީ ދައްކަމުންނެވެ. ފޮޓޯއިން މީގެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ބަލައިލާށެވެ. ވަރަށް ފޯރި ގަދަ އެވެ.

--

ވެލިދޫގައި ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުމުގެ ހަރަކާތް: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމަށް ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުން: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން  -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމަށް ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުން: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން  -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމަށް ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުން: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން  -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމަށް ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުން: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން  -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމަށް ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުން: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން  -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމަށް ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުން: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން  -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމަށް ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުން: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން  -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމަށް ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުން: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން  -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމަށް ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުން: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން  -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމަށް ބޭއްވި އީދު މަޅި ޖެހުން: މި ހަރަކާތް ބޭއްވީ ބައޯކަލޯ ޖަމްއިއްޔާއިން -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު އީދު 1442ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އީދު ނެރުން: މި ހަރަކާތަކީ އީދު އައިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމުގެ ހަރަކާތް -- ފޮޓޯ | ނޫނު ފޮޓޯ
scroll to top