ހުރިހާ ޖަލްސާ އަކަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އަދި ވެލިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު، ހާޒިރީ އެންމެ ދަށްކޮށް އުޅުއްވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު!

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ، ނ. އަތޮޅު މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ވައްޓާ ނުލައްވާ ހަޒީރުވެވަޑައިގެންނެވި ދެ މެމްބަރުންނަކީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު…

ތާޅަފިލި: ރައީސް ޔާމީން ދައްކާވާހަކައިގަ ދެކޮޅު ދިމާނުވާތާ މެދުވެސް ދިމާނުވޭ !

އަހަރެން އާދައިގެ މަތިން ނިކުތީ ރަށުތެރެ ބަލައިލާ ބުރެއްޖަހާލާށެވެ. ހޮޅުއަށި ކައިރިއަށް ދިޔައިރު ތައްޚާނުބެ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދޮންފުތުބެއާއި ވާހަކަ ތަކެއްދައްކައެވެ. އަހަރެންފެނުމާއި އެކު ދޮންފުތުބެ އަތުގެ…

އެމްޑީޕީ ވެލިދޫ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަކަށް އާތިފް، ނައިބު ރައީސް އަކަށް ހަސަން ފާއިޒު ހޮވައިފި

ނ. ވެލިދޫގެ އެމްޑީޕީގެ ގޮފިތަކުގެ މެދުގައި އުފައްދާފައި އޮންނަ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިހާބު ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ވެލިދޫ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަކަށް…

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ގެންނަ ބަދަލަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ ބޮޑު ބަދަލެއް: އަސްލަމް

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އަލުން އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި އެނިޒާމަށް ގެންނަށް ބަދަލަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ ބޮޑު ބަދަލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ…

ނޫނު އަތޮޅު މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ ރަނގަޅު، ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގެންނެވީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދިޔަ ދައުރުގެ ނ. އަތޮޅު މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ވައްޓާ ނުލައްވާ ހަމައެކަނި ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު…

މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމަށް ތާއިދުކުރާނީ އަސްލަމަށް، ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އީވާ އަށް: މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު

ކުރިޔަށް އޮތް 19ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ތާއިދު ކުރައްވާނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމަށް ކަމަށާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ތާއިދު…