ލޭޑީސް އެމްވީ ވެލިދޫ ގްރޫޕުން ޕްރޮމޯޝަނެއް

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ސާމާނު ވިއްކާ ލޭޑީސް އެމްވީގެ ވެލިދޫ އޭޖެންޓް ހިންގާ ގުރޫޕުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ…

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކެއް އޮޕަރޭޝަންގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހުރެ ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، މި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ހުޅުވައި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މި…