އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކެއް އޮޕަރޭޝަންގައި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހުރެ ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، މި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ހުޅުވައި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މި…