Close
ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

މި އަތޮޅު ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި މިއަދު ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާ ހިލާފަށް ތޮޅެންދޫ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި އެކަން އެ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް…

scroll to top