Close
ފޮއްދޫއަށް އަންނަ މަސް ތެރޭ އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަނީ

އެމްބިއުލާންސެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަލި މީހުން އުފުލުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ މިއަތޮޅު ފޮއްދޫއަށް އަންނަ މަހު އެމްބިއުލާންސް ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފޮއްދޫއަށް އެމްބިއުލާންސް ލިބުން ލަސްވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެމްބިއުލާންސް ލިބޭނޭ ތާރީހެއް ހޯދުމަށް އެ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމްއާ ލިޔުމުން ކުރި…

scroll to top