ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑު ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

ނ. ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް ހަވާކުކޮށްފައި ވަނީ ޓޫއޭ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއާ އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އެވެ.

ވެލިދޫގެ އިތުރުން ށ. ފޯކައިދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިއަދުގެ ރަސްމިއްތުގައި ޓޫއޭ ކޮމްޕެނީއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ކޮމެންޓް

މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ

TEST