ހޮޅުދޫ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެނެސްފި

ނ. ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމަށް ސަބް ބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މިއަދު އެ ރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު ޔޫނުސް އަލީގެ އޮފިޝަލް ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޔޫނުސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަބް ބޭސް ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މާދަމާ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ނ. ހޮޅުދޫ އަދި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކޮމްޕެނީ (ސިވެކް) އާ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ކޮމެންޓް

މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ

TEST