ވެލިދޫ ސަހަރާ ވިނަ ނޮޅާ ސާފުކުރަން ހަރަދުކުރަން ނިންމައިފި

ނ. ވެލިދޫ ސަހަރާ ނޮޅާ ސާފު ކުރަން ކައުންސިލުން މަހަކު ވަކިވަރެއް ހަރަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނިންމާފައި ވަނީ މަހަކު 1200 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ އަދަދެއް ސަހަރާ ވިނަނޮޅާ ސާފު ކުރުމަށް ހަރަދު ކުރުމަށެވެ. މީގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ތިން ކައުންސިލަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން މިތަން ސާފު ކުރަމުން އައީ ވިނަ ދިގުވުމުން އެކި ފަހަރު މަތިން ސާފުކުރާ އުސޫލުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ކޮމެންޓް

މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ