6000 ޑޮލަރުގެ ގަސްކުނި ކޮށާ މެޝިނެއް ސޯލްޓެޑް ފައިބާސް އިން ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ސޯލްޓެޑް ފައިބާސް އިން ގަސްކުނި ކޮށާ މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

މި މެޝިނަކީ ގަސް ލަކުޑި އަދި ފަތްވެސް ކޮށޭވަރުގެ މެޝިނެއް ކަމަށް ސޯލްޓެޑް ފައިބާސް އިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. މި މެޝެލިނަކީ 6000 ޑޮލަރު (92،520 ރުފިޔާ) ގެ އަގު ބޮޑު މެޝިނެކެވެ. މި މެޝަނަކީ މުޅިން އާ މެޝިނެކެވެ.

ސޯލްޓެޑް ފައިބާސް އިން ބުނީ މުސްތަގުބަލުގައި ވެލިދޫ ކުނިކޮށީގައި ހަދާ ކޮމްޕޯސްޓް ގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ކޮމެންޓް

މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ