ބައޮކަލޯ ކުއިންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 ރޭ ފަށާއިފި

ބުރަދަރހޫޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖެބަލް އެކްޓިވް ލޯޔަލް ވަންސް (ބައޮކަލޯ)ގެ ފަރާތުން ބައޮކަލޯ ކުއިންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 ރޭ ފަށައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 3 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މުބާރަތް ހުޅުވި މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރީ ކުލަބް ސްޓީލްރެޑް އަދި ގުރޭ ކުއިންސްއެވެ. މިމެޗް 16 ލަންޑު 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބް ކުރީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްއެވެ. މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ހޮވުނީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 10 އައިމިނަތް ޝާމިލާއެވެ. މިރޭވެސް މިމުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. މިރޭގެ މެޗްގައި ބައްދަލް ކުރާނީ ގުރޭ ކުއިންސް އަދި މިސްޓްރިކް ސްޕޯޓްސްއެވެ.

sssss

 މިމުބާރަތް ބައޮކަލޯގެ ފަރާތުން މިދިއަ އަހަރުވެސް ބޭއްވިއެވެ. މިދިއަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިސްޓްރިކް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުންނެވެ. މިމުބާރާތަކީ ވެލިދޫގައި އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ބޭއްވޭ ހަމައެކަނި ފުޓްސަލް މުބާރާތެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ކޮމެންޓް

މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ