އަލީ މޫސަ ކަލޭފާނު މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ކުލަބް ސްޓިލްރެޑުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ފައިންލް މެޗްގައި ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް މެޗު ޕެނެލްޓީ ޖަހައިން 3 އެއް 2 ން މޮޅުވީ ކްލަބް ސްޓީލް ރެޑް

ކްލަބް އެމުނީގެ 10 ނަންބަރު ޒިޔާން ޖެހި ޕެނެލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ކްލަބް ސްޓީލް ރެޑްގެ 14 ނަންބަރު މުހައްމަދު ކާމިލް ޖެހި ޕެނެލްޓީ ކާމިޔާބެއް ނުވި

އެމުނިގެ 16 ނަންބަރު އިޝްވާން ޖެހި ޕެނެލްޓީ ދިޔައީ ބޭރަށް

ސްޓިލް ރެޑްގެ އަބްދުﷲ އިސްމާއިލް ޖެހި ގޯލު ވަނީ އެތެރެއަށް

އެމުނިގެ ޝުހިލް ޖެހި ލަނޑު ދިޔައީ ބޭރަށް

ކްލަބް ސްޓިލްރެޑްގެ ޝާއިން މުހައްމަދު ޖެހ ލަނޑު ވަނީ އެތެރެއަށް

އެމުނިގެ  ހަސަަން އިބްރާހިމް ޖެހި ގޯލު ވަދެއްޖެ

6:05

ކްލަބް ސްޓީލް ރެޑުން ފުަރަތަމަ  ޕެނެލްޓީ ކީޕާރު ހިފަހައްޓައިފި

5:58

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ފައިންލް މެޗްގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ ޓީމުން ކުރެ އެއް ވެސް ޓީ މަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވޭ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް.

މެޗުގައި މޮޅުވާ ޓީމެއް ނިންމާނީ ޕެނެލްޓީ ޖަހައިން. ފުރަތަމަ ޕެނެޓީ ޖަހަނީ ސްޓިލް ރެޑުން

 5:55

ކްލަބް އެމުނިގެ 16 ނަންބަރަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި . އިތުރުގަޑި  ދެމިނެޓް ދައްކައިފި

5: 30

ސްޓިލްރެޑުން އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފި . ދެ ޓީމުން ވެސް އަންނަނީ ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ދައްްކަމުން

5:19

ސްޓިލްރެޑުން 19 ނަންބަރު ބޭލުމަށް ފަހު ނުވަ ނަންބަރު ކުޅުންތެރިޔާ އަރުވައިފި

5:10

މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފު ކުޅެން ފަށައިފި. ކިކް އޮފް ކުރީ ކުލަބް އެމުނި

  04:45

ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުުންއިރު  ނަަތީޖާއަކީ  0-0

މެޗުގެ 44 މިނެޓު ކުުޅުން އިރު ވެސް ދެ ޓީމުން ކުރެ އެއް ޓީމަށް ވެސް ލަނޑެއް ނުޖެހޭ . ދެ ޓީމުން ވެސް ލަނޑުޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތެކެއް ވަނީ ލިބިފައި

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ފައިންލް މެޗްގައި ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްއެވެ.

މެޗް ކިކް އޮފް ކުރީ ކްލަބް ސްޓިލްރެޑުން.

final-1

final-2

\final-3

final-4

ކިޔުންތެރިންގެ ކޮމެންޓް

މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ