އަލީ މޫސަ ކަލޭފާނު މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 – ކުލަބް ސްޓިލްރެޓް އަދި ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ގުރުޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޓް އަދި ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސްއެވެ.

15:50 :- ދެޓީމުގެ ވޯމް އަފް ކުރިޔަށް ދަނީ.

މެޗް ކިކް އޮފް ކުރީ ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސްއިން.

00:24:00:- ކުލަބް ސްޓިލް ރެޑްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 7 މުހައްމަދު ތަސްމީންއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި. 2 ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައެއްނުވޭ.

00:28:00 :-  ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސްގެ ގޯލް ކީޕަރު އޭރިއާ ބޭރުން އަތްލުމުން ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި.

00:42:00 :- ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 9 އަހުމަދު އުސާމްއަށް ރީދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި.

00:45:00 :- އިތުރުވަގުތުގެ ގޮތުގައި ބަދަލު ރެފްރީ 1 މިނެޓް ދައްކައިފި.

ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް އަދި ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސް ބައްދަލު ކުރާ މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިއްޖެ. ނިމުނު އިރު ސުކޯއަކީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޓް 0 އަދި ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސް 0

ކުލަބް ސްޓިލްރެޓް އަދި ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސް ބައްދަލު ކުރާ މެޗްގެ ދެވަނަ ހާފް ފެށިއްޖެ. ސުކޯއަކީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޓް 0 އަދި ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސް 0.

ް ސްޓިލްރެޑުން ލަނޑެއް ކާމިޔާބް ކޮށްފި. ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 8 މުހައްމަދު އަޖުވަދު އާދަމް.

00:12:00 :- ކުލަބް ސްޓިލްރެޑުން ބަދަލެއް ގެނެސްފި. ޖާޒީ ނަމްބަރު 9 އަހުމަދު އުސާމްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 19 އަބުދުﷲ އިސްމާއިލް.

00:35:00 :- ކުލަބް ސްޓީލްރެޑުން ބަދަލެއް ގެނެސްފި. ޖާޒީ ނަމްބަރު 5 އަހުމަދު ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 10 އިހުސާން އަލީއެވެ.

00:45:00 :- އިތުރުވަގުތުގެ ގޮތުގައި ބަދަލު ރެފްރީ 4 މިނެޓް ދައްކައިފި.

ކިޔުންތެރިންގެ ކޮމެންޓް

މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ