އަލީ މޫސަ ކަލޭފާނު މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 – ކުލަބް އެމުނި އަދި ލީޑް ސްޓަރސްޕޯޓްސް ކުލަބް.

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ފަސްވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ލީޑް ސްޓަރސްޕޯޓްސް ކުލަބްއެވެ.

15:50 :- ދެޓީމުގެ ވޯމް އަފް ކުރިޔަށް ދަނީ.

މެޗް ކިކް އޮފް ކުރީ ކުލަބް އެމުނިން.

%de%8a%de%90%de%8a%de%90%de%8b%de%90%de%a6%de%90%de%90%de%a6%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90%de%90

00:28:00 :- ލީޑް ސްޓަރ ސްޕޯޓްސް ކުލަބްގެ ފުރަތަމަ ބަދަލު ގެނެސްފި. ޖާޒީ ނަމްބަރު 7 މޫސާ އަބުދުﷲގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 13 އަބުދުﷲ މަޒީން މުހައްމަދު.

00:40:00 :- ކުލަބް އެމުނިން ގޯލެއް ޖަހައިފި. ގޯލް ޖެހީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 11 ހުސެން ނިޝާން.

00:45:00 :- އިތުރުވަގުތުގެ ގޮތުގައި ބަދަލު ރެފްރީ 2 މިނެޓް ދައްކައިފި.

ކުލަބް އެމުނި އަދި ލީޑް ސްޓަރސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބައްދަލު ކުރާ މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިއްޖެ.

ނިމުނު އިރު ސުކޯއަކީ ކުލަބް އެމުނި 1 އަދި ލީޑް ސްޓަރސްޕޯޓްސް ކުލަބް 0

ކުލަބް އެމުނި އަދި ލީޑް ސްޓަރސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބައްދަލު ކުރާ މެޗްގެ ދެވަނަ ހާފް ފެށިއްޖެ. ސުކޯއަކީ ކުލަބް އެމުނި 1 އަދި ލީޑް ސްޓަރސްޕޯޓްސް ކުލަބް 0. ލީޑް ސްޓާރ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ދެވަނަ ހާފް ފެށީ ބަދަލަކާއި އެކު. ޖާޒީ ނަމްބަރު 12 އަބުދުﷲ ނިއުޝާދުގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 80 އިބްރާހިމް ހަސަން.

00:02:00 :- ކުލަބް އެމުނިން ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފި. ލަނޑު ޖެހީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 7އިބްރާހިމް ޝަހީދު.

00:03:00 :- ކުލަބް އެމުނިން ތިން ވަން ލަނޑު ޖަހައިފި. ލަނޑު ޖެހީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 7އިބްރާހިމް ޝަހީދު.

00:14:00 :- ލީޑް ސްޓާސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ 3 ވަނަ ބަދަލުގެނެސްފި. ޖާޒީ ނަމްބަރު 3 އަހުމަދު އަހުސަމްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 26 މުހައްމަދު މުނީފް.

00:25:00 :- ކުލަބް އެމުނިން 4 ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފި. ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 11 ހުސެން ނިޝާން.

00:27:00 :- ކުލަބް އެމުނިން ބަދަލެއް ގެނެސްފި. ޖާޒީ ނަމްބަރު 22 ހަސަން އަލީ ބަދަލުގައި އެރީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 6 މުހައްމަދު ނަޖުލާން.

00:36:00 :- ކުލަބް އެމުނިން 5 ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފި. ލަނޑުޖެހީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 12 އިޔާޒް އަލިޔާސް.

00:42:00 :- ކުލަބް އެމުނީގެ ދެވަނަ ބަދަލު ގެނެސްފި. ޖާޒީ ނަމްބަރު 7 އިބްރާހިމް ޝަހީދުގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 13 އަބުދުﷲ އަލީ.

00:45:00 :- އިތުރުވަގުތުގެ ގޮތުގައި ބަދަލު ރެފްރީ 4 މިނެޓް ދައްކައިފި.

އިތުރު ވަގުތު:- ކުލަބް އެމުނިން ބަދަލެއް ގެނެސްްފި. ޖާޒީ ނަމްބަރު 10 އިބްރާހިމް ޒިޔާންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 5 ފަރުހާން މުހައްމަދު.

ކުލަބް އެމުނި އަދި ލީޑް ސްޓަރސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބައްދަލުކުރި މެޗް ނިމުނުއިރު ނަތީޖާއަކީ ކުލަބް އެމުނި 5 އަދި ލީޑް ސްޓަރސްޕޯޓްސް ކުލަބް0 .

މިމެޗްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ ކުލަބް އެމުނީގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 11 ހުސެއިން ނިޝާން.

%de%8a%de%a6%de%8e%de%90%de%80%de%8e%de%8a%de%a6%de%8c5%de%8e%de%84%de%80%de%92%de%80%de%92%de%80%de%92%de%94%de%a6%de%a6%de%a6%de%90%de%90%de%90%de%a6%de%90

ކިޔުންތެރިންގެ ކޮމެންޓް

މި ލިޔުމަށް ކޮމެންޓްކުރަށްވާ