ނޫނު ޑެއިލީ އަކީ 2014 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ނޫހެކެވެ. މި ނޫހުން ނ. އަތޮޅުގެ ހަބަރުތަކުގެ އިތުރަށް ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ބައެއް މުހިންމު ހަބަރުތައް ވެސް ގެނެސްދޭނެ އެވެ.

TEST