ދިރާގުގެ 4ޖީ އެލްޓީއީގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މިހާރުވެސް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ދޭ މުއާސަލާތީ ކުންފުންޏަކީ ދިރާގެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތަކާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހޯދުމަށް އެންމެ ފުންނާބު އުސް ދެކުންފުންޏަކާއި އެކު މިހާރު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ދިރާގުން މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 60 ޕަސެންޓަށް 4ޖީ އެލްޓީއީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ...

ކިޔުމަށް

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެއް ފަހަރާ އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް ލިބުނު ގައުމުގެ ޝަރަފް ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ސަން ސިޔާމް އިރުފުށީގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ޑަބްލިއުޓީއޭ) ގެ ގްރޭންޑް ފިނާލީގައި ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ ބާރަ އެވޯޑް ލިބިފައިވެއެވެ. އެ އެވޯޑްތަކަކީ؛ ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ބީޗް ޑެސްޓިނޭޝަން 2016 ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން...

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޕްރޮމޯޝަނަލް އައިޓަމް ޑިޒައިންގެ ނަމުގައި ހާއްސަ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. މި މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނީ މި މުބާރާތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ....

ކިޔުމަށް

ވަގު ޑޮލަރު ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ބެންކް ތަކަށާއި ފުލުހުންނަށް އަންގައިފިއެވެ. ،މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ އުސޫލަކުން ކޮންމެ ޓިކެޓަކަށް 500  ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ޑޮލަރު ވިއްކަމުންދާއިރު އެކަމަށް އޮޅުވާލައިގެން ޑޮލަރު ގަންނާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ބެންކްތަކުގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުސާރައާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޑޮލަރު ލިބޭ ފަރާތްތައް...

ކިޔުމަށް

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ޖަމިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަނުން މުޅިން އާ ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނީ މި ސިސްޓަމް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް...

ކިޔުމަށް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ގެރެންޓީ ދޭ ސްކީމެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އިސްލާމިކް ބޭންކްއާއެކު މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ، ގާބިލުކަންހުރި ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ލޯނު ނަގާއިރު މި ސްކީމުގެ ދަށުން...

ކިޔުމަށް

ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ތައާރަފްކޮށް، ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ފޯން ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. ދިރާގުން މި ފޯނު އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކައިގެންނާއި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހާލައިގެން ފޯނުގެ ޖުމްލަ އަގު ދެއްކޭ ގޮތަށް ޕްރީ އޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވެ އެވެ....

ކިޔުމަށް

ސިކްސް އޭ ކޮންކޯޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ނުވަތަ ކޮންކޯޑް ގުރޫޕްއޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮންބައެއްކަން ނޭންގޭ ބޭފުލަކު އުޅޭނެ ހެނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ. ސިކްސް އޭ ކޮންކޯޑް އެންޓަރޕުރައިސަސް އަކީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި  ރަޖިސްޓްރި ކުރެވި ނ.ވެލިދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.  މާލެ އާއި ވެލިދުއާއި ދެމެދު ބޯޓު ދަތުރު ކުރުމާއި، އާންމު ފަރުދުންނަށް ބޭނުންވާ މުދާ ވިއްކުމާއި، ގެދޮރު އިމާރާތް...

ކިޔުމަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަދި އެންމެ ފުން ޓަނެލް ސްވިޒަލޭންޑުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ގޮއްތާޑް ޓަނެލްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ޓަނެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ޓަނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ބޮޑެތި ލީޑަރުން ކަމުގައިވާ ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް، އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު މެއްޓިއޯ ރެންޒީ، ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުވާ އޮލާންޑު އަދި އޮސްޓްރިޔާގެ ޗާންސެލަރ ކްރިސްޓިއަން ކަރން...

ކިޔުމަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބީއެމްއެލް އިން އީޒީޕޭގެ ހިދުމަތް ތިން އަތޮޅެއްގެ ދިހަ ފިހާރައަކަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އީޒީޕޭގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރީ ހއ. އާއި ލ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ފިހާރަތަކަށް ކަމަށެވެ. ބީއެމްއެލް އީޒީޕޭގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ކުރާ ފިހާރަތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓާ އެއްވަރުގެ އިތުރު ކްރެޑިޓް ލިމިޓެއް ލިބޭނެ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 6