މި ސަރުކާރުން މުޅިން އަލަށް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން، މި އަތޮޅުގައި ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރަން އެންމެ ރަށެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅަފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އާންމުކުރި ރިސޯޓް ހަދަން އަލަށް ދޫކުރާ 28 ރަށުގެ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތުގައި، ރިސޯޓް ހަދަން މި އަތޮޅުން ދޫކުރާނީ 8.60 ހެކްޓަރުގެ ކުންނަމަލައި...

ކިޔުމަށް

ލަގްޒަރީ ޓްރެވެލް އިންޓެލިޖެންސް (އެލްޓީއައި)އިން ހޮވާ ވޭތުވެ ދިޔަ 10 އަހަރުގެ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފެންވަ ރަނގަޅު 10 ލަގްޒަރީ ރިސޯޓްގެ ލިސްޓުގައި ނ އަތޮޅުގެ ތިން ރިސޯޓް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. އެލްޓީއައިގެ ރިސާޗް ޓީމުން ދުނިޔޭގެ އެކި ރިސޯޓުތައް ބެލުމަށް ފަހު ތައްޔާރުކުރި މި ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ، މި އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ޝަވަލް ބްލާންކް ރަންދެލި އާއި ވެލާ ޕްރައިވެޓް...

ކިޔުމަށް

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދީފައި ވަނީ ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުން ކަމަށް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ސާވިސް ޗާޖުގެ މިންވަރު ހާމަކުރާ މޯލްޑިވްސްއެސްސީ.ކޮމްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކައިފި އެވެ. މިދިޔަ ދެ މަހު ރިސޯޓްތަކުން ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރު މަދުވެފައިވީ ނަމަވެސް މިދިޔަ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އާރުބީ މާޓް ފިހާރައިން ކަނޑާފައި ހުރި ފަރުމަސް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެ ފިހާރައިން ބުނީ ފަރު މަސް ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ 25 ރުފިޔާ އަށް ކަމަށެވެ. ރަތް މަސް ހުޅުނބު ޖަހާފައި ބަނޑު ސާފުކޮށްފައި ވިއްކާއިރު ގިނި މަސް ވިއްކަނީ ރީތިކޮށް ސާފު ކޮށްފަ އެވެ. އެ ފިހާރައިން...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކޮންކޯޑް ޕްލާޒާއިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ގިފްޓް ކާޑެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ. މި ގިފްޓް ކާޑުލިބޭނީ ގުރު އުސޫލުންނެވެ. ކޮންމެ 10 ދުވަހަކު އެއްފަހަރު ނަގައި ގުރުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 299 ރުފިޔާއިން މަތީގެ ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ލިބޭ ކޫޕަނުންނެވެ. މި ކޫޕަންތަކުގެ މެދުގައި ނަގައި ގުރުން ހޮވޭ ފަރާތަށް 1000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ދިނުމަށް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް  ފަސް ގާޑިޔާއެއް ބެހެއްޓުމަށް އެކި ސަރަހައްދުން ހުއްދަ ދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް އަދި ގާޑިޔާ ނިންމާ ހިދުމަތްދޭން ފަށާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާ ސަރަހައްދުން ދިން ގާޑިޔާ އެކަންޏެވެ. އެތަނުގެ ހިދުމަތާ އެކު ބަނދަރު މައްޗަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދިން ނަމަވެސް މިހާރު އަޑުއިވެނީ މުޅިން އެހެން ޝަކުވާތަކެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. "ވެލިދޫ ކައުންސިލުން...

ކިޔުމަށް

"މިހާރު ވެސް މިތަނުން އައިސް ކްރީމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބުއިންތައް ލިބޭނެ. އަދި އެކިވައްތަރުގެ ހެދިކާ އާއި ކޮފީވެސް ލިބޭނެ،" ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރުގައި އަލަށް ހުޅުވި ގާޑިޔާ ނުރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލި ގަޑީގައި އެތަނަށް ދިއުމުން ގާޑިޔާގެ ވެރިފަރާތް އާމިރު އަބްދުއް ރަހުމާން ބުންޏެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް...

ކިޔުމަށް

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ސޯލްޓެޑް ފައިބާސް އިން ގަސްކުނި ކޮށާ މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ. މި މެޝިނަކީ ގަސް ލަކުޑި އަދި ފަތްވެސް ކޮށޭވަރުގެ މެޝިނެއް ކަމަށް ސޯލްޓެޑް ފައިބާސް އިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. މި މެޝެލިނަކީ 6000...

ކިޔުމަށް

ނ. މިލަދޫ "ވުޑް ގޭޓް"ގެ މާހައުލު ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ތަން ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ ވަކަރާއި ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން ރީތި މާހައުލެއް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަކަށެވެ. ބަގީޗާ މާހުލެއް ހިމެނޭ މި ކެފޭ އަދި ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ކޮފީ އާއި ބުއިންތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެނެވެ. ރަށުގެ މެދުތެރެއަށްވާ ގޮތަށް ހުންނަ...

ކިޔުމަށް

ދިރާގުގެ 4ޖީ އެލްޓީއީގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މިހާރުވެސް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 4ޖީ ނެޓްވޯކް ދޭ މުއާސަލާތީ ކުންފުންޏަކީ ދިރާގެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތަކާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހޯދުމަށް އެންމެ ފުންނާބު އުސް ދެކުންފުންޏަކާއި އެކު މިހާރު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ދިރާގުން މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 60 ޕަސެންޓަށް 4ޖީ އެލްޓީއީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 7
TEST