އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް މުހައްމަދު ގުބާދު އަބޫބަކުރު އެ މަގާމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ.

ގުބާދު އޮންލައިން ނޫސް، "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވިކަން ރައީސް އޮފީހުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުބާދު ވިދާޅުވީ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ އޭނާ ޕީއެޗް.ޑީ ނިންމެވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ދުވަސް...

ކިޔުމަށް

ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ހުއްޓާލައި، މިނިވަންކަމާ އެކު ނޫސްވެރިންނަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައި މައުމޫން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވައި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ބާރު އެޅުމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް...

ކިޔުމަށް

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ހިންގަމުންދިިޔަ މާރާތުގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައި އެ އިމާރާތުގައި ހުރި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާއި، މުދަލެއް ނެރުނު ނަމަވެސް ޕާޓީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ފެކްޝަންގެ ތަރުޒަމާން އަލީ އާރިފް ވިދާޅުވީ ކޯޓު އަމުރާއި އެއްގޮތަށް ޕާޓީ...

ކިޔުމަށް

ދެ ފަޅިކޮށްފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕްރޮމޯޓްކުރަމުން ދަނީ ޕީޕީއެމްގެ "އަސްލު" ޖަލްސާގެ ނަމުގަ އެވެ. އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް...

ކިޔުމަށް

ބިޑް ކުރުމަކާ ނުލައި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް އެހެން ބަޔަކަށް މިލްކުކޮށް ވިއްކުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައި ތަހުގީގުކޮށް، ހިޔާނާތް އެކުލެވިގެން ހަރު މުދަލެއް ވިއްކާލާފައިވާނަމަ، އެ މުއާމަލާތެއް ބާތިލުކޮށް އެ މުދަލެއް އަތުލާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ދީފައި އޮންނަ ކ. ފޭދޫފިނޮޅާއި ކުރިން ބޭރު ބަޔަކަށް ވިއްކި ފުށިދިއްގަރުފަޅާއި އިތުރު ރަށްތަކުގައި ރިސޯޓް ހަދަން...

ކިޔުމަށް

ބައްޕާފުޅު، ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއް ޤައްޔޫމް ދޫކުރައްވައި ޤައްސާން މައުމޫނު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަހަތަށް އަރައިވަޑައިގެންފި އެވެ. ބައްޕާފުޅު، ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއް ޤައްޔޫމް ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންދެވިއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންވެސް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންދެވި އެވެ. ނަމަވެސް ބައްޕާފުޅު ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތް، ޤައްސާން މައުމޫނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ކިޔުމަށް

ހުވައެއް ކުރައްވައިގެން ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ދައުލަތުގެ ގޯސް ވާހަކަތައް މީޑިއާގައި ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުމަރު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ މިނިސްޓަރަކީ ދައުލަތަށް ވަފާތެރިވުމަށް ހުވާކޮށްގެން ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރަން މިނިސްޓަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ދައުލަތުގެ އެތެރެއިން...

ކިޔުމަށް

ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިތުރު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ޕީޕީއެމްގެ މުޝްތަޝާރާއެކު ޕީޕީއެމަށް ދަނީ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބެމުން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވީ އެމްޑީއޭ ފިޔަވާ އިތުރު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ޕީޕީއެމާއެކު...

ކިޔުމަށް

ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއް ޤައްޔޫމް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ގުޅުންހުރި ބޮޑެތި ނިންމުންތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ ނިންމުންތައް މިވަގުތު ހާމަނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ސުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމް ދެ ފެކްޝަނަކަށް ބެހިފައިވާއިރު، ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއް ޤައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ...

ކިޔުމަށް

 އެމްޑީޕީ ހިސޯރުކޮށްފަ އޮންނަ އޮތުން ދޫކޮށްލުމަށް ރައީސް ނަޝީދަށް ހޯމްމިނިސްޓްރީގެ ނާއިބު އަހުމަދު ސިއްދީގު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. މީޑިޔާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަހުމަދު ސިއްދީގު ވިދާޅުވީ އެމްޑިޕީއަކީ ވަކި މީހެއްގެ ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ތެރޭގައި އޮތް އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ސިއްދީގު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ހިސޯރުކޮށް އެޕާޓީގެ ހިންގުން ހުއްޓުވާލާފައިވާ ނަޝީދަކީ މިހާރު ޖަލު ހުކުމެއް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 13