ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ، ނ. އަތޮޅު މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ވައްޓާ ނުލައްވާ ހަޒީރުވެވަޑައިގެންނެވި ދެ މެމްބަރުންނަކީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔޫނުސް އަލީ އާއި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ކަމަށް މަޖިލިސް އިން އާންމުކުރި ހާޒިރީން ދައްކައިފި އެވެ. މަޖިލިހުން އާންމު...

ކިޔުމަށް

ދެހާސްތޭރަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އައީ ގިނަގުނަ ފިއްތުން ތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރުން ސީދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އެތައް މިނިވަންކަމެއް ނިގުޅައިގަތެވެ. ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ދިވެހި ރާއްޖެ ވަނިކޮށް 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު...

ކިޔުމަށް

އަހަރެން އާދައިގެ މަތިން ނިކުތީ ރަށުތެރެ ބަލައިލާ ބުރެއްޖަހާލާށެވެ. ހޮޅުއަށި ކައިރިއަށް ދިޔައިރު ތައްޚާނުބެ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދޮންފުތުބެއާއި ވާހަކަ ތަކެއްދައްކައެވެ. އަހަރެންފެނުމާއި އެކު ދޮންފުތުބެ އަތުގެ އިޝާރާތުން ހަނާ އަޅަން ފަށައިފިއެވެ. އަވަހަށް އެމީހުންކައިރިއަށް ގޮސްފީމެވެ. ތައްޚާނުބެ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ދެއްކި ވާހަކައަކުންނެވެ. ތައްޚާނުބެ އަހަރެން ދިޔައިމަ ރަނގަޅަށް އަޑުއެހުމަށް ބުނެ ވާހަކަތައް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގެ އެމްޑީޕީގެ ގޮފިތަކުގެ މެދުގައި އުފައްދާފައި އޮންނަ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިހާބު ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ވެލިދޫ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަކަށް އާތިފް ހުސެއިން އަދި ނައިބު ރައީސް އަކަށް ހަސަން ފާއިޒު އިއްޔެ އިންތިހާބު ކޮށްފި އެވެ. މެއްލަ ހަރުގޭގައި އިއްޔެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި އިންތިހާބުގައި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ވަނީ އާތިފް...

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އަލުން އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި އެނިޒާމަށް ގެންނަށް ބަދަލަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ ބޮޑު ބަދަލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.  މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާ އަސްލަމްއަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން...

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދިޔަ ދައުރުގެ ނ. އަތޮޅު މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ވައްޓާ ނުލައްވާ ހަމައެކަނި ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ކަމަށް މަޖިލިސް އިން އާންމުކުރި ހާޒިރީން ދައްކައިފި އެވެ. މަޖިލިހުން އާންމު ކުރި 19 ވަނަ މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ކުރިޔަށް އޮތް 19ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ތާއިދު ކުރައްވާނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމަށް ކަމަށާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ތާއިދު ކުރައްވާނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އަށް ކަމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު  މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ރަސްމީ ފޭސްބުކް އެކައުންޓްގައި ލިޔުއްވި...

ކިޔުމަށް

ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މުޅި ނ. އަތޮޅުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް (އެސްޕީ މޯޑް) އަށް ކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާ އިން ދައްކައިފި އެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ނ. އަތޮގެ ހަތަރު ގޮނޑިއެއް ތަމްސީލު ކުރާއިރު، ހަތަރު ދާއިރާ ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ....

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް (އެސްޕީ މޯޑް) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނަތީޖާ މިހާތަނަށް ދައްކާ ގޮތުން އެސްޕީ މޯޑު މިގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައި ވަނީ 1240 ވޯޓާ އެކު 53.75 އިންސައްތައިގެ ނަތީޖާއަކާ އެކު އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓާ އެންމެ ކައިރިން...

ކިޔުމަށް

ވަކި ބަޔަކަށް، އުމުރުފުރައަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި ރަށްތަކަށް މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ގެންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރައްވާ ނައިބު ރައީސް ނ. ފޮއްދޫގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ވެސް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ނަޒާހަތްތެރި ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވަންޖެހޭ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 15
TEST