ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދިޔަ ދައުރުގެ ނ. އަތޮޅު މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ވައްޓާ ނުލައްވާ ހަމައެކަނި ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ކަމަށް މަޖިލިސް އިން އާންމުކުރި ހާޒިރީން ދައްކައިފި އެވެ. މަޖިލިހުން އާންމު ކުރި 19 ވަނަ މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ކުރިޔަށް އޮތް 19ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ތާއިދު ކުރައްވާނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމަށް ކަމަށާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ތާއިދު ކުރައްވާނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އަށް ކަމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު  މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ރަސްމީ ފޭސްބުކް އެކައުންޓްގައި ލިޔުއްވި...

ކިޔުމަށް

ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މުޅި ނ. އަތޮޅުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް (އެސްޕީ މޯޑް) އަށް ކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާ އިން ދައްކައިފި އެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ނ. އަތޮގެ ހަތަރު ގޮނޑިއެއް ތަމްސީލު ކުރާއިރު، ހަތަރު ދާއިރާ ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ....

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް (އެސްޕީ މޯޑް) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނަތީޖާ މިހާތަނަށް ދައްކާ ގޮތުން އެސްޕީ މޯޑު މިގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައި ވަނީ 1240 ވޯޓާ އެކު 53.75 އިންސައްތައިގެ ނަތީޖާއަކާ އެކު އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓާ އެންމެ ކައިރިން...

ކިޔުމަށް

ވަކި ބަޔަކަށް، އުމުރުފުރައަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި ރަށްތަކަށް މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ގެންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރައްވާ ނައިބު ރައީސް ނ. ފޮއްދޫގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ވެސް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ނަޒާހަތްތެރި ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވަންޖެހޭ...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހީ ސްކޫލް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު 6 ކުލާސްރޫމް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނ. ވެލިދޫގައި ރޭ ބޭއްވި "އެޖެންޑާ19 ނޫނު ޖަލްސާ" ނިންމަވާ ލެއްވުމަށް ފަހު، ޅޮހީން ވެލިދޫއައި ޓީމާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ބައްދަލުކުރައްވައި ތަޢުލީމީ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި ރޭ ބޭއްވި "އެޖެންޑާ19 ނޫނު ޖަލްސާ" ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ތިން  ރަށުގެ ރައްޔިތުން އުންމީދުން ހެއްވާލައިފި އެވެ. މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ޅޮހީ އަދި ފޮއްދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި...

ކިޔުމަށް

ޔޫ.އެން އޮފީސް އޮފް ދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މާރޗް މަހުގެ 3 – 7 އަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މިވަފުދުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ޔޫ.އެން އޮފީސް އޮފް ދަ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ރޫލް އޮފް ލޯ ޑިވިޝަންގެ ވެރިޔާ...

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށް، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކުރިއިރު، ނ. އަތޮޅު ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ވާދަކުރަނީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ނ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރިއިރު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގައި ވާދަކުރުމަށް...

ކިޔުމަށް

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ހިޒް ހައިނެސް ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން ޒައިދް އަލް ނަޙްޔާން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އަބޫދާބީގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު ނިމިގެން ދިޔަ އޯ.އައި.ސީ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ދެއްކެވި ލީޑަރޝިޕަށް މަރުޙަބާ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 14