ނ.ވެލިދޫ ގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދޭންފެށި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ފުޅާކޮށް 3 މުވައްޒަފުންނާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ދޭން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއްވެސް މެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ އަހަރު ލިބެންފެށުނު މިޚިދުމަތުން ވެލިދޫގެ ރަައްޔިތުންވަނީ އުފަލުން ފުރިފައެވެ. މިހާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ވެލިދޫ ބްރާންޗް އިން ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ނ.އަތޮޅުގައި އާބާދީ...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލޮލުގެ ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ފެށުމަށް މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ސްޕަވިޝަން އޮޕްޓިކަލްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ކޭމްޕްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު 14:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް ނ.މަގޫދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި، 23 ނޮވެމަބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު...

ކިޔުމަށް

ނ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާ އެކު މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި، މެމްބަރު ވިދާޅުވީ މިފަދަ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމުމަކީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ނ. އަތޮޅުގެ ޓޫރިޒަމް...

ކިޔުމަށް

ދެހާސްތޭރަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އައީ ގިނަގުނަ ފިއްތުން ތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރުން ސީދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އެތައް މިނިވަންކަމެއް ނިގުޅައިގަތެވެ. ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ދިވެހި ރާއްޖެ ވަނިކޮށް 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު...

ކިޔުމަށް

ނ.މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު ފޭސްބުކް އޮފިޝަލް ޕޭޖްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މާފަރު އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގެ އެމްޑީޕީގެ ގޮފިތަކުގެ މެދުގައި އުފައްދާފައި އޮންނަ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިހާބު ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ވެލިދޫ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަކަށް އާތިފް ހުސެއިން އަދި ނައިބު ރައީސް އަކަށް ހަސަން ފާއިޒު އިއްޔެ އިންތިހާބު ކޮށްފި އެވެ. މެއްލަ ހަރުގޭގައި އިއްޔެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި އިންތިހާބުގައި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ވަނީ އާތިފް...

ކިޔުމަށް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ދާއިރާ އަށް 28.9 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓް ކޮށްފި އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާގައި ތިން ރަށް ހިމެނޭ އިރު، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ތިން މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް 2020ގެ ބަޖެޓްގައި ބަޖެޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.  އެގޮތުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ފޮއްދޫ އަށް...

ކިޔުމަށް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ނޫނޫ އަތޮޅުގައި 225 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓް ކޮށްފި އެވެ. ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް އެކިފެންވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ނޫނު އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި 50 ވުރެ...

ކިޔުމަށް

ލާމަރުކަޒުކޮށް ރާއްޖެ ހިންގުމަކީ ރާއްޖެއަށް އަބަދުވެސް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތްކަމަށް ގިނަބަޔަކު ބުނަމުންއަންނަނީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން 1980 ގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ ވާހަކަތައް ތުންތުންމަތިން ދެއްކެވެމުންދެއެވެ. ލާމަރުކަޒީރާއްޖެ އެއްގެނައުމަށް އެމްޑީޕީ އުފެދުނު ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ބުނަމުންދިޔައެވެ. އެމްޑީޕީން ހިތްވަރާއެކު ކުރި މިންނަތް މަސައްކަތުން 2008 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބު...

ކިޔުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިދިޔަ  މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ 07 ކަމެއް ރައީސަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެއީ ވެލިދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 65