ބައިނަލް އަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނ. ވެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް މިއަދު ސާފު ކޮށްފި އެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުންނާއި އިޖްތިމާއި ގޮތުން މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ރަށް ވަށާއިން ވަނީ ސާފު ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ސަހަރާ ނޮޅާ ސާފު ކުރަން ކައުންސިލުން މަހަކު ވަކިވަރެއް ހަރަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނިންމާފައި ވަނީ މަހަކު 1200 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ އަދަދެއް ސަހަރާ ވިނަނޮޅާ ސާފު ކުރުމަށް ހަރަދު ކުރުމަށެވެ. މީގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ތިން ކައުންސިލަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މިތަން ސާފު ކުރަމުން...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖް ޗެމްޕިއަން މާފިޔާ އެފްސީއާއި ޑާކް ސިޓީ (ޑީސީ) އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް އިއްޔެ ކުޅެފި އެވެ. ފޮއްދޫ ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ފޯރިގަދަ ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި މެޗުން މޮޅުވެފައި ވަނީ 8-6 އިން މާފިޔާ އެފްސީ އެވެ. ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅުގެ 04 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކުރަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ. ނ. އަތޮޅުން ހިމާޔަތް ކުރަން ނިންމި 04 ސަރަހައްދު 1. ނ.އޮރިމަސްތިލަ 2. ނ.ފޮއްދިއްޕަރު 3. ނ.ބޮޑުޅައިމެންދޫ 4.  ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކަނޑޫފާ ނ. އަތޮޅުގެ...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ އަމީންއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާ ދާއިރާގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނޫހުން ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެމްޕީ މޯޑް ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާކުރި މައިގަނޑު ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ...

ކިޔުމަށް

ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން ޕާތް އޮފް އިސްލާމުން ނ. ވެލިދޫގައި ބޭއްވި މަސް ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޮއިކޮޓް ޓީމުން ނަގައިފި އެވެ. ރެސްޓް ބްލޮކްސް ސްޕޮންސަކޮށް ރެސްޓް ބްލޮކްސް މަސް ރޭހުގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދެ ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމް ބައިވެރިވި...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލްންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފިޔާ އެފްސީން ނަގައިފި އެވެ. މާފިޔާ އެފްސީ އާއި ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ދެމެދު ފޯރި ގަދަ މެޗެއް ފެނުން ނަމަވެސް ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ގޯލް ޖަހަން ލިބުނު ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއްގެ ބޭނުމެއް ނުހިފެ އެވެ. ބޭންޑިތް ބްރަދާސް އަތުން މާފިޔާ އެފްސީ މޮޅުވީ 3 ލަނޑުން 2 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގައި މާފިޔާ ޓީމަށް ގޯލް ޖަހައިދީފައި...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖްގެ ދެވަނަ ޖާގަ މާފިޔާ އެފްސީ ހޯދައިފި އެވެ. ކުޑަކަންމައްޗާއި ބައްދަލުކޮށް މާފިޔާ އެފްސީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ 03 ލަނޑު 01 ލަނޑުންނެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނުނު މި މެޗުގައި ޖާޒީ ނަންބަރު 10 އަބްދުﷲ ފަލާހު އަށް ވަނީ ނުރައްކާތެރި ފައުލެއް ކޮށްގެން ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކާފަ އެވެ. އަދި ރެފްރީއާ ޒުވާބު ކުރުމުގެ ސަބަބުން މާފިޔާ އެފްސީގެ...

ކިޔުމަށް

ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ކަށަވަރު ކޮށްފި އެވެ. ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ ކުޅުނު 12 މެޗުން 16 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. މުބާރާތުގައި ސެމީ ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ކުޅުނު 12 މެޗުން 10 ޕޮއިންޓް ހޯދި މާފިޔާ އެފްސީ އާއި ކުޅުނު 12 މެޗުން 09 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުޑަކަންމަތި އެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް...

ކިޔުމަށް

ނ. މަގޫދޫގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް 100 ވުރެ ގިނަ ރުއްގަަސް މިއަދު އިންދައިފި އެވެ. މަގޫދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި ސޮނެވާ ޖާނީގެ އިތުރުން އެ ރަށު ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތް ފަށާފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގުވަމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 59