ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެކި ކެޓަގަރީތަކަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުން މި މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާފައި ވަނީ ބަލައިގެން ކިއުމުގެ ބައިންނާއި ނުބަލާކިއުމުގެ ބައިން ގްރޭޑް 1، 2 އަދި 3...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހީގައި ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް އިއްޔެ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ފަސް ޖަންބޯ ގޯނީގެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ނަގައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތަކީ "ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް" އާއި ޅޮހީ "ސާފް ސްކޮޔާ" ގުޅިގެން ހިންގި ހަރަކާތެކެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ޅޮހީ ސާފް ސްކޮޔާ އިން ބުނީ އިއްޔެގެ ހަރަކާތަކީ ފެށުމެއް...

ކިޔުމަށް

"ސާފު ފޮއްދޫ އަހަރެންގެ ޒިންމާ"ގެ ދަށުން ފޮއްދޫ ސާފުކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި މިއަދު ނަގައިފި އެވެ. ފޮއްދޫ ޒުވާނުންގެ ބައެއްކަމުގައިވާ "ޑާކް ސިޓީން"     އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ހިންގި މިހަރާކާތާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް ހުސްކުރި ދަޅު ނަގާފައިވެ އެވެ. ޑާކް ސިޓީގެ އިތުރުން...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިރަށު ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 12 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ރޯދަމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ 25...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ހެދުމަށްޓަކައި އެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށް، ގެޒެޓް ކޮށްފި އެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހު ކުރި އިއުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން ކުރެހުން ކުރަހަން އިއުލާންކުރީ މައުލޫމާތަށް ގެނަައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަލަށް ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް...

ކިޔުމަށް

ތިން ޝީޓްގެ އިމާރާތެއް ހެދުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެ ކޮމެޓީ އަށް ފެންނަ ކަމަށް ރޭ ބުނެފި އެވެ. ކައުންސިލުގައި ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުރީގެ ކާޑުގެ ހުރި ބިމުގައި 12 ކޮޓަރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހުއްދަ ދީފަ އެވެ. މި އިމާރާތުގައި ލޯންޑްރީއަކާއި ބަދިގެއެއްގެ އިތުރުން ސްޓޯރަކާއި ކުޑަޖަހާފައިވާ އޯޕަން ޓެރެހެއް ހިމެނެ އެވެ.

ކިޔުމަށް

"ސާފު ފޮއްދޫ އަހަރެންގެ ޒިންމާ"ގެ ދަށުން ފޮއްދޫ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ފޮއްދޫ ޒުވާނުންގެ ބައެއްކަމުގައިވާ "ޑާކް ސިޓީން" އިސްނަގައިގެން ރަށު ކައުންސިލާއި ހެލްތް ސެންޓަރު އަދި ސާއްބަ ސަމަސުއިޓް ގުޅިގެންނެވެ. މިހަރަކާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނީ ފޮއްދޫގައި ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގަނީ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން ހިންގާ އަލިފާން ނިއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ތިން ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 2:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ދެ ޖިންސުގެ ފަރާތްތަކަަަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދާދި ފަހުން...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ދީނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ ރަށުގައި ހިންގައިފި އެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އައި ޝޭހެއް ވަނީ ރަށުގެ އަންހެނުންނާއި ސުކޫލް ކުދިންގެ އިތުރުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދަރުސްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. އަދި ދީނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ވެސް ޝޭހް ވަނީ ދެއްވާފަ އެވެ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މިފަދަ...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޖެޓީ ސަރަހައްދު ގިރަމުންދާތީ އެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެންޑީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފޮއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަބްދުﷲ ސާމީ ވިދާޅުވީ ސީދާ މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީހު އެމްޓީސީސީން އަދި ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިރާ ސަރައްހަދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 55