ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް 17 ކައުންސިލަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމިއިރު، ނ. ހޮޅުދޫ އަދި ކުޑަފަރި ހިމެނިއްޖެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކައުންސިލްތަކާއި އެކު ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ސޮއި ކޮށްފި އެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފައިސާގެ އެހީ...

ކިޔުމަށް

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ނ.ވެލިދޫގައި ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ބޮޑުއީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހެދި އެންމެބޮޑު އުޅާލި ނ.ވެލިދޫގައި ހަދައިފިއެވެ. ވެލިދޫގެ އާއިލާއެއް ކަމަށްވާ ޤާސިމްސް ފެމެލީގެ ފަރާތުން "ބޮޑުއީދު ބޮޑުއުޅާލި" މި ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ފިހުނު ބޮޑު އުޅާލީގެ ބަރުދަނުގައި 110 ޕައުންޑް ހުރިއިރު މި އުޅާލި އޮޅާފައިވަނީ 28 ފަށުންނެވެ....

ކިޔުމަށް

ކުރިޔަށް މިއޮތް އީދަށް ހާއްސަކޮށް ތީމް ލަވައެއް ތައްޔާރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިލަވައިގެ މެލޮޑީ އަދި ޅެން ހަދައި ދީފައި ވަނީ ނަސްމާ އަބްދުލް މުހުސިން ( ނައްކޮ) އެވެ. އަދި ލަވައިގެ މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސް ކޮށްފައި ވަނީ ހަސަން ތައުފީގް އެވެ. މި ލަވަ ކިޔާފައި ވަނީ ހަސަން ޝަހުދާން އަދި އައިޝަތު ޒައިބާ...

ކިޔުމަށް

ބޮޑުއީދުގައި ނ. ވެލިދޫ ސްޓޭޖުން ޓައިގަރ ލިލީ ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަަށް ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީން ބުނީ މިއަހަރުގެ އީދުގައި ވަރަށް ގިނަ ރަހަތައް ވެލިދޫ ސްޓޭޖުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަަށެވެ. ޓައިގަރ ލިލީގައި ވެލިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ތިން ކުއްޖެއް ހިމެނެ އެވެ. ޓައިގަރ ލިލީގެ އިތުރުން ވެލިދޫ ސްޓޭޖުން "ޓްރެފިކް ޖޭމް"، "ގްރެވިޓީ"...

ކިޔުމަށް

އަންނަ ބޮޑު އީދުގައި "ޓްރެފިކް ޖޭމް" އަދި "ގްރެވިޓީ" ވެސް ނ. ވެލިދޫގައި ޕަފޯމް ކުރާނެ ކަމަށް ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީއާ އެކު މި ދެ ގުރޫޕުން ވެސް މިހާރު ވަނީ އެގްރިމެންޓް ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ. ގްރެވިޓީއަކީ މެޓަލް މިއުޒިކަށް ހާއްސަ ބޭންޑަކަށްވި ނަމަވެސް...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގުރުއާން މުބާރާތް 88 ދަރިވަރުންނާ އެކު ނ. ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލްގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު ވާސިފް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ މިއަހަރު މި މުބާރާތް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ނ. އަތޮޅުގެ 13 ސްކޫލަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 11 ސްކޫލަކުން...

ކިޔުމަށް

މި އަހަރު ބޮޑު އީދުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ވެލިދޫގައިދޭ ސްޓޭޖް ޝޯ ވަރަށް "ހަބޭސްވާނެ" ކަމަށް އެ ގުރޫޕުން ރޭ ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީއާއެކު ހަބޭސް ބޮޑުގުރުޕޫން ވަނީ އެގްރިމެންޓެއް ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ. ސްޓޭޖް ޝޯގެ އިތުރުން މަގުމަތީ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ވެސް ހަބޭސް އިން ވެލިދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ މަގުމަތީ ސަގާފީ...

ކިޔުމަށް

އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލު އަންނަ އަހަރު ނޫނު މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ސްކޫމް ހިންގާ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް (އޭއޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މީހާރު ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭއޭއޭ އިން ބުނީ އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލު އަންނަ އަހަރު ޖުލައި މަހު ބަންދުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭއޭއޭގެ ސީއީއޯ ސޫރަންޖަން ޑިސިލްވާ...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ދެބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބީލަމަށް ހުޅުވާލާ ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝެއާކުރައްވާފައި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި އިމާރާތަކީ ޅޮހީ ސްކޫލް އެއްދަންފަޅި އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްދަންފަޅި އަށް ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ކިޔެވުމުން ބަދަލުކުރުމަކީ...

ކިޔުމަށް

އެކި ބޭނުންތަކަށް ބަލަހައްޓާ ސާފުކުރުމަށް، ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ގޮނޑި، މޭޒުޖަހައިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ނަފާ ނަގާނަމަ އަކަފޫޓަކަށް 50ލ. ނެގުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ 106ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބިންދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި ގަސްރުއް އިންދުމަށް ދީފައިވާ ބިންތައް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 61