ނ. ވެލިދޫގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ލައިސަންސް ޓްރެކެއް އެޅުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. މި ގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ 84 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްމާ ހުސެއިން އަދި ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު ޖައުފަރު ބައިވެރިވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރެކެއް އެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އަސްމާ އެވެ. އަސްމާ ހުށަހެޅުމުން ޖައުފަރު...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި އެކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބުން ގޮތުން ބިޑް އުސޫލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް ވެބްސައިޓްގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެންޑީ އަަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޖައުފަރު (ޖޯބެ) ވިދާޅުވީ ވެލިދޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ކުންފުނި ވެމްކޯއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ....

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް، ވެލިދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާނެ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ ވެލިދޫ ސްކޫލް ރިހިމާޅާމުގައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް، ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް މަރިޔަމް ވިސާމް ވިދާޅުވީ ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ސީލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އިތުރަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާނެ ބައެއް އަސާސީ ހިދުމަތްތައް...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫގައި ޖެންޑަރގެ ކައުންސިލިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްމާ ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ރޭ 9:00 ގައި ނަހުޒާ އިމާރާތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަސްމާ ވިދާޅުވީ ސިދާ ވެލިދޫން ކައުންސިލިންގް ހިދުމަތް ދެވެން...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރުގައި ހިމެނޭ ކަނޑުތޮށި ފެހި ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރެސްޓް ބްލޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ( އާރްބީ) އިން އެ ސަރަހައްދުގައި ފިތުރޯނު ގަސް އިންދައިފި އެވެ.. އާރްބީން ބުނީ ކަނޑު ތޮށި ފެހިކުރުމުގެ ގޮތުން ރުއް ޖަހާފައިވާއިރު ކޮންމެ ދެ ރުކެއް ދޭތެރޭ ދެ ފިތުރޯނު ގަސް އިންދާފައިވާ ކަމަށެބެ. މީގެ ކުރިން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަނޑު ތޮށީގައި މެދު ސައިޒުގެ...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބެހުން މިރޭ 8:30 އިން ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. ފިތުރު ޒަކާތަކީ ތިމާއާއި ތިމާ ޙަރަދުދީ ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ޢީދު ދުވަހާއި ޢީދު ވިލޭރެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯ ތަކެތި ހުރެ އިތުރު ވެއްޖެ ނަމަ ދޭންޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. ފިތުރު ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭ މިންވަރަކީ ޞާޢެއްގެ މިންވަރަށެވެ. އެއީ 2.4 ކިލޯ ގުރާމެވެ. ނުވަތަ އެއައްވާ ފައިސާއެވެ. ރައްޖޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ވެލިދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާއިރު، ބަނދަރުގައި ހިމެނޭ ކަނޑުތޮށި ފެހި ކުރުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން އެދިގެން ރެސްޓް ބްލޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ( އާރްބީ) އިން އެހީ ވެދީފި އެވެ. އާރްބީން ބުނީ ކަނޑު ތޮށި ފެހިކުރުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރުއް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން...

ކިޔުމަށް

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށް، ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާއިން ހަރަދުކޮށްފިނަމަ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ އީދު ކުޅިވަރަށް 875،000 ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަން ނިންމާފަ އެވެ. އޭސީސީއަށް ހަނިމާދޫގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ...

ކިޔުމަށް

           ވެލިދޫގެ ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައޮކަލޯއިން ވެލިދޫގައި "ބައޮކަލޯ ކުއިންސް ފުޓްސަލް ކަޕް" ގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމާ މިމަހުގެ 10 ވަނަދުވަހު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް ބައޮކަލޯއިން މައުލޫމަތުދެއެވެ. މިމުބާރަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަންނަ ސެޕްޓޭމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ވެލިދޫގައި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވެލިދޫގައި ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 49