ނ. ވެލިދޫ އަކީ ފަޔާ ސްޓޭޝަނެއް ހުންނަން މުހިއްމު ރަށެއް ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އަލިފާން ނިއްވާ ލޮރީއެއް ވެލިދޫ އަށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ވެލިދޫ އަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހަދިޔާކުރި އަލިފާން ނިއްވާ އާލަތް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް ވެލިދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ....

ކިޔުމަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ގެޒެޓްކުރި އިއުލާނެއްގައި ނ. ޅޮހީ ފެނާއި ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ހޮޅުދޫ އަކީ މިހާރު ނަރުދަމާ އަޅާފައިވާ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް ފެނުގެ ނިޒާމެއް އަދި އެރަށުގައި ނާޅަ އެވެ. ޅޮއްސަކީ އަދި އަލަށް ފެނާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އަޅަންޖެހޭ ރަށެކެވެ. އެ އިއުލާނުގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ އަށް އަލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޖައުފަރު މިއަދު ވިދާޅުވީ މިއީ ރަށުގައި ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ވަސީލަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވެއަތުވިތާ ދިމާވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހީ ސްކޫލް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު 6 ކުލާސްރޫމް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނ. ވެލިދޫގައި ރޭ ބޭއްވި "އެޖެންޑާ19 ނޫނު ޖަލްސާ" ނިންމަވާ ލެއްވުމަށް ފަހު، ޅޮހީން ވެލިދޫއައި ޓީމާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ބައްދަލުކުރައްވައި ތަޢުލީމީ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި ރޭ ބޭއްވި "އެޖެންޑާ19 ނޫނު ޖަލްސާ" ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ތިން  ރަށުގެ ރައްޔިތުން އުންމީދުން ހެއްވާލައިފި އެވެ. މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ޅޮހީ އަދި ފޮއްދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި...

ކިޔުމަށް

ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސިބަތުގައި ނ.ވެލިދޫގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ކާބޯތަކެއްޗާއި އަތްތެރިކަމުގެ މައުރަޒުގެ އެންމެ ގިނަ ވަނަތައް ހާސިލްކޮށް މައުރަޒުގެ ތަރިއަކަށް މުގުރިގޭ ވަހީދާ ޔޫސުފް ހޮވިއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ކޮޮމެޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫގެ ޖެޓީ ސަރަހައްދު ގިރަމުންދާތީ އެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން އެރަށު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ އެމްޓީސީސީއާ އެކު ބިނާ ކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހިލަ ނުނީ ޖީއޯބޭގް ޖެހުމަށް މަޝްވަރާކުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ބުރަވީ ޖީއޯބޭގް ޖެހުމަށް ކަމަށް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ލައިސަންސް ޓްރެކެއް އެޅުމަށް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން ތާއިދު ކޮށްފި އެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގައި ރޭ ބޭއްވި އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލައިސަސަންސް ޓްރެކް އެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ވަނީ ބައްްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިއީ ވެލިދޫ ރައްޔިތުން އެހެން ރަށްރަށަށް ގޮސް ލައިސަންސް ނަގަން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރާ...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހީ ގުރުއާން މުބާރާތް މާދަމާ ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދު ﷲ ސާލިމް ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތުގައި 85 މީހުން ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ 35 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ސާލިމް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ގޭގެ އަށް ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މިހާތަނަށް އަށް ގެއަކުން ވަނީ ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކާ ގުޅާލައި ހިދުމަތް ހޯދަން ފަށާފަ އެެވެ. ފެނަކައިގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިދުމަތްދޭން ފަށަފައިވާއިރު، ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް ނެޓްވޯކް ގުޅާލުމަށް އަމިއްލަ އަށް ކުޑަ ޖަންގްޝަނެއް ހަދަންޖެހެ އެވެ. ނަރުދަމާގެ ނެޓްވޯކް ގާއިމްކޮށްނިމި، ހިދުމަތް ނުދީ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 64