އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލު އަންނަ އަހަރު ނޫނު މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ސްކޫމް ހިންގާ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް (އޭއޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މީހާރު ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭއޭއޭ އިން ބުނީ އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލު އަންނަ އަހަރު ޖުލައި މަހު ބަންދުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭއޭއޭގެ ސީއީއޯ ސޫރަންޖަން ޑިސިލްވާ...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ދެބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބީލަމަށް ހުޅުވާލާ ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝެއާކުރައްވާފައި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި އިމާރާތަކީ ޅޮހީ ސްކޫލް އެއްދަންފަޅި އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްދަންފަޅި އަށް ޅޮހީ ސްކޫލްގެ ކިޔެވުމުން ބަދަލުކުރުމަކީ...

ކިޔުމަށް

އެކި ބޭނުންތަކަށް ބަލަހައްޓާ ސާފުކުރުމަށް، ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގައި ގޮނޑި، މޭޒުޖަހައިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ނަފާ ނަގާނަމަ އަކަފޫޓަކަށް 50ލ. ނެގުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ 106ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބިންދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި ގަސްރުއް އިންދުމަށް ދީފައިވާ ބިންތައް...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ ދާއިރާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނ. ޅޮހީ އެކްސީޑުން ނަގައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ ފަސް ކުޅުންތެރިން.- ފޮޓޯ/ އެލެކްސް އިއްޔެ ޅޮހީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ވެލިދޫ ބައޯކަލޯ އާއި އެކްސީޑް ބައްދަލުކުރި ފައިނަލް މެޗުން އެކްސީޑް ބައޯކަލޯ ބަލިކުރީ 5-1 ލަނޑުންނެވެ. އިއްޔެ މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބު...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ އާއި ނ. ކުޑަފަރި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ އިތުރަށް 14 ރަށެއްގެ ނަން މިނިސްޓަރު ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި ގާއިމުކުރާ ހޮސްޕިޓަލުން ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރެވުމުން އެ ހޮސްޕިޓަލް ދަރަޖަކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ދަރަޖަ 1 ގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގައި 5 ވާރޑާއި، 6 ޕްރައިވެޓް ރޫމް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އިމާރަތް ޑިޒައިންކޮށް ބިލް އޮފް ކުއެންޓިޓީ (ބީއޯކިއު) ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވެލިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިޕޮކް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 96،000 ރުފިޔާ (ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ރުފިޔާ) އެވެ. އަދި...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫގައި ވިސްޑަމްސް އިންސްޓިޓިޔުޓް ނަމުގައި އިންސްޓިޓިޔުޓެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއިންސްޓިޓިޔުޓްގެ މައްސޫލުވެރިޔަކީ ނ.ވެލިދޫ ، ނިޔާމަ އަބްދުﷲ އަލީއެވެ.ވިސްޑަމްސް އިންސްޓިޓިޔުޓް ހުންނަނީ ނ.ވެލިދޫ ޗާންދަނީ މަގުގައި ޗާންދަނީގޭގެ ހުޅަނގުންނެވެ. ވިސްޑަމްސް އިންސްޓިޓިޔުޓްއަކީ މިހާރު ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އިންސްޓިޓިޔުޓެކެވެ. މި އިންސްޓިޓިޔުޓް އާއި ގުޅޭގޮތުން އިންސްޓިޓިޔުޓްގެ...

ކިޔުމަށް

ސަރުކާރުން ވައުދުވެފައިވާ ގޮތަށް ނ. ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު، އަހުމަދު ޖައުފަރު ވިދާޅުވީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ދަނޑުގެ މިންއަޅަން އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަނޑުގެ ކަންތައް ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދެ މަސް ދުވަސް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ފެނަކަ ބަރާންޗަށް ހަތް އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަ ކޮށްފި އެވެ. ވެލިދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗަށް ހަތް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް މިއަދު 6:00 ގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. އަދި ކޭކެއް ފެޅުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ވެލިދޫ އިންޖީނުގެ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 71