"އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސްޓަލް ކްލީނިންގ ޑޭ" ގައި ސަންސިޔާމް އިރުފުށި ރިޒޯޓް އިން ދިން ހާއްސަ ދައުވަތެއްގައި އެރިސޯޓް ސާފުކުރުމުގައި ކޭއެންޖީ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ. މި އެވެންޓްގައި ކޭއެންޖީން ވަނީ ނ.އ.ތ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓް ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްފަ އެވެ. މި އިވެންޓްގައި...

ކިޔުމަށް

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭއިން) އިއުލާންކުރި ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގް 2018 ގައި ނ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލް ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ. މުޅި އަތޮޅުން އެއްވަނަ ލިބުނަމަވެސް ހެނބަދޫ ކައުންސިލަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ 179 ނުވަ ރަށު ކައުންސިލާ ވާދަކޮށްގެން ލިބިފައި ވަނީ...

ކިޔުމަށް

އެލްޖީއޭ އިން އެކުލަވާލީ ކައުންސިލްތަކުގެ ދަރަޖަ ރިޕޯޓް 2018 ގައި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށުން ދަރަޖަ ލިބުނު 05 ކައުންސިލްތެރޭ ނޫނު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިމެނިއްޖެ އެެވެ. އެލްޖީއޭއިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން 18 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތެރޭއިން ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައި ވަނީ 14ވަނަ އެވެ. އެލްޖީއޭގެ...

ކިޔުމަށް

ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުލަގަދަކޮށް މިއަހަރުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ގިނަގުނަ ހަރަކާތްތަކެއްވަނީ ހިންގާފައެވެ. މިމަހުގެ 10 ން 14 ށް ހިންގި މިހަރާކާތްތަކުގައި . ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަނީ ދުވަހާ ގުޅޭ ޝިޢާރުތައް ހިމެނޭ ބެނާތައް ހަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހިމެނޭ ސަރަޚައްދު ވަނީ ރީތި ބެނާތަކުން ޖަރީކޮށްފަ އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ. ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމަށް ސަބް ބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މިއަދު އެ ރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު ޔޫނުސް އަލީގެ އޮފިޝަލް ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޔޫނުސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަބް ބޭސް ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މާދަމާ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނ. ހޮޅުދޫ އަދި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު މުޙައްމަދު ނަބީހް އަހުމަދު މިދިޔައަހަރު ރާއްޖޭގެ ގަދަދިހައެއްގެ ދިހަވަނަ ހޯދައިފި އެވެ. ނަބީހުއަކީ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދިޔައިރު ތަފާތު ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހާސިލުކުރި ކިޔެވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މޮޅުދަރިވަރެކެވެ. ނަބީހް އަށް ކިޔަވައިދެއްވި މުދަރިސުން ވިދާޅުވީ ނަބީހަކީ ހުރިހާ ގްރޭޑްތަކެއްގައިވެސް ރަނގަޅުނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރެއްކަމަށެވެ. "އަބަދުވެސް ނަބީހް އަކީ ކިޔެވުމަށް މަސައްކަތްކުރާކުއްޖެއް،" ނަބީޚް އަށް ކިޔަވައިދެއްވި...

ކިޔުމަށް

ނ. ހޮޅުދޫ މޫސާ އެކަޑަމީގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއެކު ނ. ވެލިދޫ ކުޑަކަންމަތި ނިއުޖެނަރޭޝަން (ކޭ.އެން.ޖީ) ގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ކުޅުނު މެޗަކީ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް ކޭއެންޖީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުޅުނު މި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކީ...

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދިޔަ ދައުރުގެ ނ. އަތޮޅު މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ވައްޓާ ނުލައްވާ ހަމައެކަނި ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރަކީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ކަމަށް މަޖިލިސް އިން އާންމުކުރި ހާޒިރީން ދައްކައިފި އެވެ. މަޖިލިހުން އާންމު ކުރި 19 ވަނަ މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

  ނ. ވެލިދޫގައި އަލަށް ހެދި ކުނިކޮށީގައި ރޭ ދަންވަރު ރޯވެއްޖެ އެވެ. ރޭ ދަންވަރު 1:00 ހާއިރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނީ މިއަދު ހެނދުނު ފުލުހުންގެ އެހީގަ އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫ އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ޔަންގް ވިސްޑަމްސް އާއި އެފްއޭއެމް އާއި ގުޅިގެން ޑީ ސެޓްފިކެޓް ކޯހެއްބާއްވައިފި އެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވީ އެފްއޭއެމްގެ ކޯޗް މުހައްމަދު ޝާހިދުއެވެ. މިކޯހުގައި އަތޮޅު ތެރޭންވެސް ދެބައިވެރިން ބައިވެރިވި އެވެ. މި ކޯސްކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މަހުގެ 5 ން 7 އަށްށެވެ. ވެލިދޫގައި ހިންގި މިކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ވެލިދޫ ޒުވާނުންމަރުކަޒުގަ އެވެ....

ކިޔުމަށް
Page 1 of 74