ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި އެކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބުން ގޮތުން ބިޑް އުސޫލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް ވެބްސައިޓްގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެންޑީ އަަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޖައުފަރު (ޖޯބެ) ވިދާޅުވީ ވެލިދޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ކުންފުނި ވެމްކޯއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ....

ކިޔުމަށް

މަޝްހޫރު ފިލްމު ޕުރޮޑިއުސާރ  ފާތިމަތް ނަހުލާގެ އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ  ފިލްމު "ބޮސް" 9 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަދުވަހުގެރޭ (މިރޭ) ނ.ވެލިދޫގައި ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނ.ވެލިދޫގައި މިފިލްމު ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9، 10 ގައި ނ.ވެލިދޫ މަގޭ ސިނަމާގައެވެ. ވެލިދޫގައި 2 ޝޮވް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިރޭގެ ޝޯވް ވަނީ ފުލްވެފައެވެ. ވެލިދޫއަކީ މިފިލްމު ނ.އަތޮޅުން ދައްކާ ފުރަތަމަ ރަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ....

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް، ވެލިދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާނެ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ ވެލިދޫ ސްކޫލް ރިހިމާޅާމުގައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް، ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް މަރިޔަމް ވިސާމް ވިދާޅުވީ ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ސީލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އިތުރަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާނެ ބައެއް އަސާސީ ހިދުމަތްތައް...

ކިޔުމަށް

ފެނަކަ ވެލިދޫ ބުރާންޗްގައި ކަރަންޓުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ 300 ކިލޯ ވޯޓްގެ ޖަނޭޓަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިޔަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކަނޑަމުން އެބަގެންދެއެވެ. މިގޮތަށް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަމުން ދަނީ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކުންވެސް 1 ގަޑީރަށެވެ. މިޔަދު ހެނދުނު ފެނަކަ ވެލިދޫ ބުރާންޗުން ދިން އެނުންސްމެންޓުގައި ވާގޮތުން މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަމުންދާނެއެވެ....

ކިޔުމަށް

ބުރަދަރހޫޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖެބަލް އެކްޓިވް ލޯޔަލް ވަންސް (ބައޮކަލޯ)ގެ ފަރާތުން ބައޮކަލޯ ކުއިންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 ރޭ ފަށައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 3 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މުބާރަތް ހުޅުވި މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރީ ކުލަބް ސްޓީލްރެޑް އަދި ގުރޭ ކުއިންސްއެވެ. މިމެޗް 16 ލަންޑު 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބް ކުރީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްއެވެ. މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ހޮވުނީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްގެ ޖާޒީ...

ކިޔުމަށް

2016  ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ18 އޯގަސްޓް 2017 ވީ  ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ރިހިމާލަމްގައެވެ. މިޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެޚްމާނަކީ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުއްރަޚްމާން ހަސަންއެވެ. މިޖަލްސާގައި  ކްލާސް ޕްރައިޒް، ކްލާސް ޕްރޮގްރެސް ޕްރައިޒް ، ސަބްޖެކްޓް ޕްރައިޒް ، އޮނަރލިސްޓެޑް އެވޯޑް...

ކިޔުމަށް

 ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނެސް އިތުރަށް ބޮޑު ކުރުމަށް ފަހު ބަނދަރު ސަރަހައްދު އީދަށް ދިއްލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެންޑީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން އީދަށް ބަނދަރު ދިއްލައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ އީދަށް ހިންގާ ކުޅިވަރުގެ ބައެއް...

ކިޔުމަށް

 ނ. ވެލިދޫ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ރެސްޓް ބްލޮކްސް (އާރްބީ) އާ އިއްޔެ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. ރެސްޓް ބްލޮކްސް އިން އެދިގެން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މި ސަރަހައްދު އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަކަށެވެ. ޕާކް ސަރަހައްދު ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެެއްވީ ރައީސް އަސްމާ އެވެ. އާރްބީގެ ފަރާތުން...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫ ރާވެރިން މަގު ކޮޅުގައި މިރޭ 7:45 ގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ވެލިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ނިކުމެ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފިއެވެ. މިހާރުވެސް ފުލުހުން ދަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކަތްތެރި ވަމުންނެވެ. އެސަރަހައްދަކީ މިހުން ދިރިއުޅޭސަރަހައްދެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ވެލިދޫއަކީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ވަރަށް ގިނައިން ހިނގާ ރަށެކެވެ.

ކިޔުމަށް
Page 1 of 60