ރޯދަ މަހު ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެއްޗެއް ހިޔާރު ކުރާނަމަ ޗިލީ ޕޮޓޭޓޯ އަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އެކަށްޗަށްވާނެ އެވެ. އަދި ރަހަ މީރުވެފައި ސުފުރާ މައްޗަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް މިއިން ގެނުވައިދޭނެ އެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * 1 ފިޔާ (ކޮށާފައި) * 3...

ކިޔުމަށް

މިއަދުގެ ރޯދަ ރެސިޕީގައި ހިމަނާލަން މިއުޅެނީ ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ކެއުމެކެވެ. ފިޝް މަންޗޫރިއަން އަކީ ހާރަށް ބަތާ އެއްކޮށް ކާލަން ވެސް ރަނގަޅު ކެއުމެކެވެ. ބޭނުންވާނޭ ތަކެތި: * ½ ކިލޯ ރޯމަސް (ކިއުބުކޮށް ކޮށާފަ) * ½ މޭޒުމަތީ...

ކިޔުމަށް

މިއަދުގެ ރޯދަ ރެސިޕީގައި މި ހިމަނާލަނީ ހާރަށް ވެސް އަދި ރޯދަ ވީއްލަން ވެސް ކާލަން މީރު ކެއުމެކެވެ. ސޮސެޖް ސަމްބޯލް އަކީ ތައްޔާރު ކޮށްލަން ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * 6 ސޮސެޖް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) * 4 ކެޕްސިކަމް (ކަރުގަނޑުނަގައި ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) *...

ކިޔުމަށް

މިއަދުގެ ރޯދަ ރެސިޕީގައި މި ހިމަނާލަނީ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރު ކުރަން ރަނގަޅު ކޭކެކެވެ. ބަޓަރ ކޭކަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ކޭކެކެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * 1 ޖޯޑު އަންސޯލްޓަޑް ބަޓަރ (227 ގުރާމް) * 2 ޖޯޑު ހަކުރު

ކިޔުމަށް

މިއަދުގެ ރޯދަ ރެސިޕީގައި މި ހިމަނާލަނީ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކޭކެވެ. ކަނަމަދު ކޭކަކީ ދިވެހި ސުފުރާ އަކަށް އިތުރުކޮށްލަން ހަމަ ރަނގަޅު ބާވަތެކެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * 150 ގުރާމު ކަނަމަދު (ކައްޗަށް ކޮށާފައި) *...

ކިޔުމަށް

ސަބްމެރިން އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. މިއަދުގެ ރޯދަ ރެސިޕީގައި މި ހިމަނާލަނީ ޗިކަން ސަބްމެރިން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ހާއްސަ ރެސިޕީ އެކެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި * 1 ސަބްމެރިން ބަނަސް * 1 ޖޯޑު ބޯންލެސް ކުކުޅު (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)

ކިޔުމަށް

މިއަދުގެ ރޯދަ ރެސިޕީގައި މި ހިމަނާލަނީ ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ބުއިމެކެވެ. އައިސްޓީ އަކީ ރޯދަ މަހަށް ނޫން ނަމަވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުންކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި   *  ސައިފަތް ޕެކެޓެއް (ޓީބޭގް) * އެއްތަށި...

ކިޔުމަށް

ސްޕެގެޓީ އާގިލޯ އެ އޯލިއޯ އަކީ އިޓަލީ ޕާސްތާ މެނޫތަކުގައި ހިމެނޭ މީރު ކެއުމެކެވެ. ސްޕެގެޓީ އާގިލޯ އެ އޯލިއޯ އަކީ ރޯދަ މަހު ހާރަށް ނުވަތަ ތަރާވީހަށް ތައްޔާރުކޮށްލަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކެއުމެކެވެ. އަދި މި ރެސިޕީއަކީ ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ ރެސިޕީ އެކެެވެ. ބޭނުންވާ

ކިޔުމަށް

މިއަދުގެ ރޯދަ ރެސިޕީގައި މި ހިމަނާލަނީ ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ އަދި ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ސުފުރާ މައްޗަށް އިތުރުކޮށްލެވިދާނެ މީރު ފޮނި އެއްޗެއްގެ ރެސިޕީ އެވެ. ބަދިގޭގައި އަވަދި ނެތި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު، ސުފުރާ މަތި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްލަން ބިސްކޯދު ކަސްޓަޑް މިއީ ހަމައެއްވަނައިގެ ފޮނިކާ އެއްޗެކެވެ. ބޭނުންވާ...

ކިޔުމަށް

ރޯދަ ރެސިޕީ މި ސެގްމެންޓަކީ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ނޫނު ޑެއިލީ (އެންޑީ) ން ކިޔުންތެރިންގެ ބަދިގެ ތަކަށް ގެނެސެދޭ ހާއްސަ ސެގްމެންޓެކެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ގެނެސްދޭން މިއުޅެނީ ޗިކަން ސެލަޑް ޕަނީނޯ ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * ހަ ފޮތި ޕާން *...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 2
TEST