ކުރިޔަށް މިއޮތް އީދަށް ހާއްސަކޮށް ތީމް ލަވައެއް ތައްޔާރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިލަވައިގެ މެލޮޑީ އަދި ޅެން ހަދައި ދީފައި ވަނީ ނަސްމާ އަބްދުލް މުހުސިން ( ނައްކޮ) އެވެ. އަދި ލަވައިގެ މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސް ކޮށްފައި ވަނީ ހަސަން ތައުފީގް އެވެ. މި ލަވަ ކިޔާފައި ވަނީ ހަސަން ޝަހުދާން އަދި އައިޝަތު ޒައިބާ...

ކިޔުމަށް

ބޮޑުއީދުގައި ނ. ވެލިދޫ ސްޓޭޖުން ޓައިގަރ ލިލީ ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަަށް ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީން ބުނީ މިއަހަރުގެ އީދުގައި ވަރަށް ގިނަ ރަހަތައް ވެލިދޫ ސްޓޭޖުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަަށެވެ. ޓައިގަރ ލިލީގައި ވެލިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ތިން ކުއްޖެއް ހިމެނެ އެވެ. ޓައިގަރ ލިލީގެ އިތުރުން ވެލިދޫ ސްޓޭޖުން "ޓްރެފިކް ޖޭމް"، "ގްރެވިޓީ"...

ކިޔުމަށް

އަންނަ ބޮޑު އީދުގައި "ޓްރެފިކް ޖޭމް" އަދި "ގްރެވިޓީ" ވެސް ނ. ވެލިދޫގައި ޕަފޯމް ކުރާނެ ކަމަށް ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީއާ އެކު މި ދެ ގުރޫޕުން ވެސް މިހާރު ވަނީ އެގްރިމެންޓް ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ. ގްރެވިޓީއަކީ މެޓަލް މިއުޒިކަށް ހާއްސަ ބޭންޑަކަށްވި ނަމަވެސް...

ކިޔުމަށް

މި އަހަރު ބޮޑު އީދުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ވެލިދޫގައިދޭ ސްޓޭޖް ޝޯ ވަރަށް "ހަބޭސްވާނެ" ކަމަށް އެ ގުރޫޕުން ރޭ ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ އީދު ކޮމެޓީއާއެކު ހަބޭސް ބޮޑުގުރުޕޫން ވަނީ އެގްރިމެންޓެއް ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ. ސްޓޭޖް ޝޯގެ އިތުރުން މަގުމަތީ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ވެސް ހަބޭސް އިން ވެލިދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ މަގުމަތީ ސަގާފީ...

ކިޔުމަށް

           ވެލިދޫގެ ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބައޮކަލޯއިން ވެލިދޫގައި "ބައޮކަލޯ ކުއިންސް ފުޓްސަލް ކަޕް" ގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމާ މިމަހުގެ 10 ވަނަދުވަހު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް ބައޮކަލޯއިން މައުލޫމަތުދެއެވެ. މިމުބާރަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަންނަ ސެޕްޓޭމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ވެލިދޫގައި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވެލިދޫގައި ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ސަންގު ޓީވީ ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2016 ނަމުގައި ވެލިދޫގައި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ވެލިދޫގައި މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރު މި މުބާރާތްވަނީ އެކި އެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ކަމަށް މުބާރާތް ހިންގާ...

ކިޔުމަށް

ލެޓިއުސް އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން ލެޓިއުސް ފަދަ ފެހިކަން ގަދަ ފައިދާހުރި ގިނަ ބާވަތްތަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން މިއަދު މިވަނީ އާންމު ވެފައެވެ. ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބައެވެކެވެ. މިއަދު ދުވަހުގެ ރެސިޕީގެ ގޮތުގައި މި ގެނެސްދެނީ "ގްސީން ސެލެޑް" އެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ބޮނޑި...

ކިޔުމަށް

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ދިގުމުއްދަތަކަށް އަދި މިހާރުވެސް އދ.ގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސެނެގާލްގެ ފާތިމާ ސަމްބާ ސަމޫރާއެވެ. ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފާތިމާ ހަމަޖެއްސެވީ އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޖެރޯމް ވޯލްކޭ، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ތަކާކާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅައިގެ...

ކިޔުމަށް

ގުޅުމެއް ދެމި އޮތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންވާ އިތުބާރު ދެއޮތުމެވެ. ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ތެދުވެރި ކަމެކެވެ. އިތުބާރާއި ނުލައި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ކުރިޔާށް ނުދާނެކަމީ ކޮންމެ ބޭފުޅާކުވެސް ގަބޫލުކުރާނޭ ކަމެކެވެ. މުއާމަލާތް ކުރުމަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އިތުބާރު ގާއިމް ކުރުމުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަންތަކެވެ. މައްސަލައެއް ޖެހުމުން އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޑުމައިތިރި...

ކިޔުމަށް

ދިރިއުޅުމަކީ  މިއީބާގެ އެޕިސޯޑް ތައް މި ރަމްޟާންމަހު ޗެނަލް 13އިން  ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބްލޫބޭގައި ބޭއްވި  ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި  ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ޗެނަލް ތޭރައިން ދެއްކުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ނިޔާޒް އާއި އަދި ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ޔޫސުފް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 3
TEST