ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ އަމީންއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާ ދާއިރާގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނޫހުން ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެމްޕީ މޯޑް ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާކުރި މައިގަނޑު ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ...

ކިޔުމަށް

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ނ. ވެލިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ކުލަގަދަކޮށް އިއްޔެ ފާހަގަ ކޮށްފި އެވެ. ވެލިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވެލިދޫ ވެލިދޫ ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި ސިއްޙަތު ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ހަވީރެއް ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ. މި ހަވީރުގައި ލޭގެ ގުރޫޕް ބަލައިދިނުމާއި ހެލްތް...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ހެދުމަށްޓަކައި އެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށް، ގެޒެޓް ކޮށްފި އެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހު ކުރި އިއުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން ކުރެހުން ކުރަހަން އިއުލާންކުރީ މައުލޫމާތަށް ގެނަައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަލަށް ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ގެޒެޓް ކޮށްފި އެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 20 މާރިޗު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:15 އަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 މާރިޗު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޕްރޮޕޯސްކުރި ބިން ކުޑަވެ، ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަދަނޑު ސަރަހައްދު، ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ދޭން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. ވެލިދޫ ކަައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ މިއަދު 1:30 ހާއިރު އައިލެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު، ހާޒިރުވި ނުވަ މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އުތުރު...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބަލައިފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްމާ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ވިސްނާ ބިމުގެ ބޮޑުމިން ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑުމެން ބިމުގެ ބޮޑުމިން ފޮނުވީމަ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ނިންމާނީ އެއީ ހޮސްޕިޓަލްއެއް އެޅޭވަރުގެ ބިމެއްތޯ....

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގައި ޒިކާ ވައިރަސް އުޅޭތޯ ބެލުމަށް މިއަހަރު ކުރެވުނު ޓެސްޓުން މިހާތަނަށް ދެ ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ޒިކާވައިރަސް ފެނިއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ޒިކާ ވައިރަހަށް ޓެސްޓުކުރެއްވި 517 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 2 ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. މިދެ މީހުންގެ ގައިން ޒިކާ ފެނުނުކަން ޔަޤީންކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖެއިން...

ކިޔުމަށް

ސިކްސް އޭ ކޮންކޯޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ނުވަތަ ކޮންކޯޑް ގުރޫޕްއޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮންބައެއްކަން ނޭންގޭ ބޭފުލަކު އުޅޭނެ ހެނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ. ސިކްސް އޭ ކޮންކޯޑް އެންޓަރޕުރައިސަސް އަކީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި  ރަޖިސްޓްރި ކުރެވި ނ.ވެލިދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.  މާލެ އާއި ވެލިދުއާއި ދެމެދު ބޯޓު ދަތުރު ކުރުމާއި، އާންމު ފަރުދުންނަށް ބޭނުންވާ މުދާ ވިއްކުމާއި، ގެދޮރު އިމާރާތް...

ކިޔުމަށް

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ލޯހުޅުވާލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން ފެންނަނީ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ވީދި ހަފުސްވަމުންދާ މަންޒަރެވެ. ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ބާރުކޮށްލާނަމޭ ހިތާ ގިޔަރު މައްޗަށްޖައްސާލާ ކޮންމެފަހަރަކު ޤައުމުގެ އަސާސީ ގުނަވަންތައް ބިންދަ ބިންދައިގެން ދާ މަންޒަރެވެ. ވެރި ކަމުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީންފެށިގެން ގޮސް އެންމެ ދަށުފަންތިއާއި ހަމަޔަށްވެސް ކަންހުރީ މިބީދައިންނެވެ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިބީދައިން ބަސްބުނާއިރު އެންމެގާތުން ފެންނަ ހުރި މަންޒަރަކީ...

ކިޔުމަށް

ލެޓިއުސް އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން ލެޓިއުސް ފަދަ ފެހިކަން ގަދަ ފައިދާހުރި ގިނަ ބާވަތްތަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން މިއަދު މިވަނީ އާންމު ވެފައެވެ. ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބައެވެކެވެ. މިއަދު ދުވަހުގެ ރެސިޕީގެ ގޮތުގައި މި ގެނެސްދެނީ "ގްސީން ސެލެޑް" އެވެ. ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ބޮނޑި...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 5