ބުރަދަރހޫޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖެބަލް އެކްޓިވް ލޯޔަލް ވަންސް (ބައޮކަލޯ)ގެ ފަރާތުން ބައޮކަލޯ ކުއިންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 ރޭ ފަށައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 3 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މުބާރަތް ހުޅުވި މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރީ ކުލަބް ސްޓީލްރެޑް އަދި ގުރޭ ކުއިންސްއެވެ. މިމެޗް 16 ލަންޑު 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބް ކުރީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްއެވެ. މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ހޮވުނީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްގެ ޖާޒީ...

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ފައިންލް މެޗްގައި ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް މެޗު ޕެނެލްޓީ ޖަހައިން 3 އެއް 2 ން މޮޅުވީ ކްލަބް ސްޓީލް ރެޑް ކްލަބް އެމުނީގެ 10 ނަންބަރު ޒިޔާން ޖެހި ޕެނެލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި ކްލަބް ސްޓީލް ރެޑްގެ 14 ނަންބަރު މުހައްމަދު ކާމިލް ޖެހި...

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސާ ކަލޭފާނު މެމޯރިއަަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017ގެ ފައިންލްގައި މާދަމާ ހަވީރު ބައްދަލު ކުރާނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްއެވެ. ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް ފައިންލްގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން ޖުމްލަ 9 ޕޮއިންޓާއި އެކުގައެވެ. ކުލަބް އެމުނި ފައިނަލަށް ދިޔައީ ކުޅުނު 3 މެޗްގެ ތެރެއިން 2 މެޗް ކާމިޔާބްކޮށްގެން ޖުމުލަ 6 ޕޮއިންޓާއި އެކުގައެވެ....

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ގުރުޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޓް އަދި ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސްއެވެ. 15:50 :- ދެޓީމުގެ ވޯމް އަފް ކުރިޔަށް ދަނީ. މެޗް ކިކް އޮފް ކުރީ ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސްއިން. 00:24:00:- ކުލަބް ސްޓިލް ރެޑްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 7 މުހައްމަދު ތަސްމީންއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް...

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ފަސްވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ލީޑް ސްޓަރސްޕޯޓްސް ކުލަބްއެވެ. 15:50 :- ދެޓީމުގެ ވޯމް އަފް ކުރިޔަށް ދަނީ. މެޗް ކިކް އޮފް ކުރީ ކުލަބް އެމުނިން. 00:28:00 :-...

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ހަތަރު ވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސްއެވެ. 15:50 :- ދެޓީމުގެ ވޯމް އަފް ކުރިޔަށް ދަނީ. މެޗް ކިކް އޮފް ކުރީ ކުލަބް އެމުނިން. 00:06:00 :-...

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ތިންވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލް ކުރަނީ ލީޑް ސްޓަރ ސްޕޯޓްސް އަދި ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްއެވެ. 15:58 :- ދެޓީމުގެ ވޯމް އަފް ކުރިޔަށް ދަނީ. މެޗް ކިކް އޮފް ކުރީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް. 00:24:00 :-...

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ދެވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްއެވެ. 15:59 :- ދެޓީމުގެ ވޯމް އަފް ކުރިޔަށް ދަނީ. މެޗް ކިކް އޮފް ކުރީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް 00:15:00 :- ފުރަތަމަ 15...

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލް ކުރަނީ ލީޑް ސްޓަރ ސްޕޯޓްސް އަދި ހުސްއަލި ސްޕޯޓްއެވެ. 15:58 :- ދެޓީމުގެ ވޯމް އަފް ކުރިޔަށް ދަނީ.

ކިޔުމަށް

މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ކެނެޑާގެ ވިންސާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސްވިމިން ޓީމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ޑިސެމްބަރު ހަޔަކުން ބާރައަށް ކުރިއަށްގެންދާ އެ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް ނަގާފައި ވަނީ ފިރިހެން ދެ ފެތުންތެރިންނާއި އަންހެން ދެ ފެތުންތެރިނެވެ. އެ ފެތުންތެރިންނަކީ ނިޝްވާން އިބްރާހިމާއި އިސްމާއިލް މުއުތަސިމް އަދުނާނު އަދި އައިމިނަތު...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 10