ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖް ޗެމްޕިއަން މާފިޔާ އެފްސީއާއި ޑާކް ސިޓީ (ޑީސީ) އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް އިއްޔެ ކުޅެފި އެވެ. ފޮއްދޫ ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ފޯރިގަދަ ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި މެޗުން މޮޅުވެފައި ވަނީ 8-6 އިން މާފިޔާ އެފްސީ އެވެ. ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން ޕާތް އޮފް އިސްލާމުން ނ. ވެލިދޫގައި ބޭއްވި މަސް ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޮއިކޮޓް ޓީމުން ނަގައިފި އެވެ. ރެސްޓް ބްލޮކްސް ސްޕޮންސަކޮށް ރެސްޓް ބްލޮކްސް މަސް ރޭހުގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދެ ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމް ބައިވެރިވި...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލްންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފިޔާ އެފްސީން ނަގައިފި އެވެ. މާފިޔާ އެފްސީ އާއި ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ދެމެދު ފޯރި ގަދަ މެޗެއް ފެނުން ނަމަވެސް ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ގޯލް ޖަހަން ލިބުނު ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއްގެ ބޭނުމެއް ނުހިފެ އެވެ. ބޭންޑިތް ބްރަދާސް އަތުން މާފިޔާ އެފްސީ މޮޅުވީ 3 ލަނޑުން 2 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގައި މާފިޔާ ޓީމަށް ގޯލް ޖަހައިދީފައި...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖްގެ ދެވަނަ ޖާގަ މާފިޔާ އެފްސީ ހޯދައިފި އެވެ. ކުޑަކަންމައްޗާއި ބައްދަލުކޮށް މާފިޔާ އެފްސީ ފައިނަލަށް ދިޔައީ 03 ލަނޑު 01 ލަނޑުންނެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނުނު މި މެޗުގައި ޖާޒީ ނަންބަރު 10 އަބްދުﷲ ފަލާހު އަށް ވަނީ ނުރައްކާތެރި ފައުލެއް ކޮށްގެން ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކާފަ އެވެ. އަދި ރެފްރީއާ ޒުވާބު ކުރުމުގެ ސަބަބުން މާފިޔާ އެފްސީގެ...

ކިޔުމަށް

ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ކަށަވަރު ކޮށްފި އެވެ. ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ ކުޅުނު 12 މެޗުން 16 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. މުބާރާތުގައި ސެމީ ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ކުޅުނު 12 މެޗުން 10 ޕޮއިންޓް ހޯދި މާފިޔާ އެފްސީ އާއި ކުޅުނު 12 މެޗުން 09 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ކުޑަކަންމަތި އެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖްގެ މެޗުތައް ވިއްސާރަވި ނަމަވެސް އިއްޔެ ވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު ކުޅުނު މުބާރާތުގެ 05 ވަނަ މެޗުގައި ބޭންޑިތް ބްރަދާސް އާއި ކުޑަކަންމަޗާއި ބައްދަލުކޮށް، 05 ލަނޑު 02 ލަނޑުން ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މި މެޗުގެ މެއިން އޮފްދަ މެޗެކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ބޭންޑިތް ބްރަދާސްގެ ޖާސީ ނަންބަރު 15...

ކިޔުމަށް

ކުޑަ އީދާ ގުޅިގެން ފޮއްދޫގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖް 2019 މެޗުތައް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. މޫސުމް ގޯސްވި ނަމަވެސް އިއްޔެ ވަނީ ހަތަރު މެޗެއް ކުޅެފަ އެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މާފިޔާ އެފްސީ އަދި ކުޑަކަންމަތި އެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 04...

ކިޔުމަށް

ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ނ. ފޮއްދޫގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރު ނަގައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ފޮއްދޫ ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލްގަ އެވެ. މުބާރާތުގައި ހަތަރު ޓީމެއް ވާދަކުރެ އެވެ. މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު އެވެ. މުބާރަތް ކުރިޔަށް ދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު އަދި ހަވީރު ދެ މެޗު...

ކިޔުމަށް

ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ޕާތް އޮފް އިސްލާމް އިން ނ. ވެލިދޫގައި ބާއްވާމުން އަންނަ މަސް ރޭސް ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ރެސްޓް ބްލޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސްޕޮންސަ ކޮށްފި އެވެ. ޕާތް އޮފް އިސްލާމުން ވަނީ މި މަސް ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު މުއްދަތަކީ އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ތިން ރަށަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ އަންނަ މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހެވެ. ވެލިދޫ، ޅޮހި އަދި ފޮއްދޫ ހިމެނޭ ގޮތަށް ބާއްވާ މި ފުޓްސަލް މުބާރާތަކީ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 13