"ބްރަދަހުޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖަބަލް އެކްޓިވް ލޯޔަލް ވަންސް" (ބައޯކަލޯގެ) ރައީސް އަކަށް އަބްދުﷲ އާދަމް (ޗޯޓާ) އަދި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޔާމިން އިބްރާހިމް ހޮވައިފި އެވެ. ބައޯކަލޯގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ހޮވާފައި ވަނީ މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ބައޯކަލޯގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ ޗެއާޕާސަން އަކަށް އަހުމަދު ރިޝާން (ރިޗީ)، އަދި ވައިސް ޗެއާޕާސަން އަކަށް އަބްދުލާ އަބްދުލް އަޒީޒު (ސިއޭ) ހޮވައިފި އެވެ. ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު އަލުން ބާއްވާފައި މިވަނީ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ ޗެއާޕާސަން އަކަށް ހުރި މުހައްމަދު އަނީސް އިސްތިއުފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުފެއްދި...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ އިތުރުން ހއ. ދިއްދޫގެ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ. އަދި އަންދާސީ...

ކިޔުމަށް

ނ. ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމަށް ސަބް ބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މިއަދު އެ ރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު ޔޫނުސް އަލީގެ އޮފިޝަލް ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޔޫނުސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަބް ބޭސް ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މާދަމާ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނ. ހޮޅުދޫ އަދި ނ. ކެނދިކުޅުދޫ، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. ހޮޅުދޫ މޫސާ އެކަޑަމީގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއެކު ނ. ވެލިދޫ ކުޑަކަންމަތި ނިއުޖެނަރޭޝަން (ކޭ.އެން.ޖީ) ގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ކުޅުނު މެޗަކީ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް ކޭއެންޖީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުޅުނު މި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކީ...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫ އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ޔަންގް ވިސްޑަމްސް އާއި އެފްއޭއެމް އާއި ގުޅިގެން ޑީ ސެޓްފިކެޓް ކޯހެއްބާއްވައިފި އެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވީ އެފްއޭއެމްގެ ކޯޗް މުހައްމަދު ޝާހިދުއެވެ. މިކޯހުގައި އަތޮޅު ތެރޭންވެސް ދެބައިވެރިން ބައިވެރިވި އެވެ. މި ކޯސްކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މަހުގެ 5 ން 7 އަށްށެވެ. ވެލިދޫގައި ހިންގި މިކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ވެލިދޫ ޒުވާނުންމަރުކަޒުގަ އެވެ....

ކިޔުމަށް

މުހައްމަދު ހަލީމް ފައުންޑޭޝަން ( އެމްއެޗް ) ގެ ހާއްސަ ދައުވަތަކަށް ނ. ވެލިދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި 03 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ކޭމްޕެއް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓްގެ ވޮލީޓީމުން ހިންގައިފި އެވެ. ބަނޑޮސް ޓީމް ވެލިދޫ އަށް އައިސްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ހެނދުނު އެވެ. އެ ޓީމަށް އެމްއެޗްގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް ރަށުގައި ކޯޗުންތަކެއް ތަމްރީނު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޔަންގް ވިޒްޑަމްގެ ރައީސް އަމްޖަދު ހުސެއިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަމްޖަދު މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ޔަންގް ވިޒްޑަމް އާއި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ވެލިދޫގައި މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯޗިން ކޭމްޕާ ބެހޭ މައޫލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ. "ޑީ" ލައިސަންސް ކޯޗިންގް ކޭމްޕް މިއަދު ވެލިދޫގައި ފަށާއިރު މި...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކްލަބް ސްޓިލްރެޑާ އެފްލިއޭޓްވެފައިވާ ކުޑަކަންމަތި ނިއުޖެނެރޭޝަން (ކޭއެންޖީ) ގެ އާ ބޯޑު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކުލަވާލައިފި އެވެ. ކޭއެންޖީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް ބޭއްވި އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 05 މަގާމަކަށް މެމްބަރުން ހޮވާފައިވާއިރު، އެމަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ އާންމު ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެގޮތުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ހުޅުވާލި މަގާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރައީސް، ނާއިބްރައީސް، އިންތިޒާމް ސެކްރެޓަރީ،...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫގައި މިހާރު އަޅަމުންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް މިއޮތް 06 މަސްތެރޭ ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފި އެވެ. މިހާރު ދަނޑުގެ މަސައްކަތްދަނީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިހާރުދާ ސްޕީޑްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ 06 މަހުން ނިންމާލެވޭނެ އެވެ. ފޮއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް އަޅަމުން ގޮސް ނޭޅިހުރި...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 15