ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގެ އިންޓަހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅެފި އެވެ. އިންޓަހައުސް ތިންވަނަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސީނިއަ ބައިގައި ފައިނަލް މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ގާޒީ އަދި ހިލާލީ ހައުސް އެވެ. މިބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނަގާފައި ވަނީ ހިލާލީ ހައުސް އިން އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހި ސްކޫލްގެ އިންޓަހައުސް މުބާރާތްތަކުގެ ސީނިއަބައިން ހިލާލީ އަދި ޖޫނިއަ ބައިން ގާޒީ ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން އިއްޔެ ހޯދައިފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެރަށު ސްކޫލުން ބުނީ ސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސީނިއަ ބައިގައި ހިލާލީ ހައުސް ގާޒީ ހައުސްއާ ބައްދަލުކޮށް، ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހި ސްކޫލްގެ އިންޓަހައުސް މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހަށް އެ ރަށު ސްކޫލުން ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެރަށު ސްކޫލުން ބުނީ ސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އިންޓަހައުސް ފުޓްބޯޅަ އާއި ތިންވަނަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެއްޓީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ، ހެނބަދޫ އަދި މަގޫދޫގައި ފުޓްސަލްދަނޑު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިން އެހީއެއްގެ ދަށުން 21 ރަށެއްގައި ޓާފް ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރިއިރު، ނ. އަތޮޅުން އެ ލިސްޓްގައި ހިމެނެނީ ފޮއްދޫ އާއި ހެނބަދޫ އަދި މަގޫދޫ އެވެ. މިނިސްޓްރީން  ބުނީ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށެވެ. ފޮއްދޫގައި...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސްޓޭޑިއަމްްއަކަށް ބަދަަލު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާ އަށް މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވެލިދޫ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ޔޫތް ސެންޓަރު ޖިމްގައި...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހި ސްކޫލުގައި އަލަށް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ހަ ކުލާސް ރޫމުގެ ބިންގާ އިއްޔެ ތައުލީމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ. މި ހަ ކުލާސް ރުމަކީ ޅޮހި ސްކޫލު އެއްދަންފަޅި އަށް ކިޔެވުން ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކުލާސް ރޫމްތަކެކެވެ. މިއީ ޅޮހި ރައްޔިތުން ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަމުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެކެވެ....

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ލައިޓް ހަރުކުރައްވާ ރޭގަނޑު ވެސް ކުޅެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރު ނ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ ވަނީ ޅޮހި ޒުވާނުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ. ޅޮށްސަށް މަހުލޫފް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް އެރަށުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފަ އެވެ. މަހުލޫފް ވަނީ އެރަށު...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫގައި މިއަހަރުތެރޭ ފުޓްސަލް ދަނޑަކާއި ވޮލީކޯޓެއް ހައްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަހުލޫފު މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވަނީ ފޮއްދޫ އަށް މިއަދު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ފޮއްދޫ ޒުވާނުންނާ ބަައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ފޮއްދޫ އަށް މަހުލޫފް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް އެރަށުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފަ އެވެ. މަހުލޫފް ވަނީ...

ކިޔުމަށް

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނ.ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ވޮލީޓީމާއި ޅ. ހިންނަރުވަރު އަންހެނުންގެ ޓީމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ވެލިދޫ ޓީމް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު 4:30 ހާއިރު، ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މެޗު ހިންނަވަރު ޓީމް އަތުން ވެލިދޫ ޓީމް މޮޅުވީ ތިން ސެޓް އެއްސެޓުންނެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލުގް އަންހެން ދަރިވަރުން، ނެޓްބޯޅަށް އަށް ލޯބި ޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ނެޓްބޯލް މެޗެއް އިއްޔެ ކުޅެފި އެވެ. ނެޓްބޯލް މެޗު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ދެޓީމަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ތުލިޕް އަދި މޭރީ ގޯލްޑް ނަމުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ތުލިޕް ޓީމެވެ.

ކިޔުމަށް
Page 1 of 12