ބައިނަލް އަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނ. ވެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް މިއަދު ސާފު ކޮށްފި އެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުންނާއި އިޖްތިމާއި ގޮތުން މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ރަށް ވަށާއިން ވަނީ ސާފު ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި...

ކިޔުމަށް

ނ. މަގޫދޫގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް 100 ވުރެ ގިނަ ރުއްގަަސް މިއަދު އިންދައިފި އެވެ. މަގޫދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި ސޮނެވާ ޖާނީގެ އިތުރުން އެ ރަށު ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތް ފަށާފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގުވަމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ...

ކިޔުމަށް

ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ސްޓާފުން އައިސް ނ.ވެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް މިއަދު ހަވީރު ސާފު ކޮށްފި އެވެ. އާތްޑޭ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަންދެލި ސްޓާފުން ވަނީ ވެލިދޫ ކުނިގޮނޑުން ފެށިގެން ގޮސް ރާވެރިން މަގު ސަރަހައްދު ގޮނޑުދަށަށް ލައްގާފައިވާ ޕްލާސްޓިކްފުޅި އާއި ގޯންޏާއި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކުނި ނަގާފަ އެވެ. އަދި ގޮނޑުދޮށަށް ދިޔަ...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހީގައި ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް އިއްޔެ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ފަސް ޖަންބޯ ގޯނީގެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ނަގައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތަކީ "ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް" އާއި ޅޮހީ "ސާފް ސްކޮޔާ" ގުޅިގެން ހިންގި ހަރަކާތެކެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ޅޮހީ ސާފް ސްކޮޔާ އިން ބުނީ އިއްޔެގެ ހަރަކާތަކީ ފެށުމެއް...

ކިޔުމަށް

"ސާފު ފޮއްދޫ އަހަރެންގެ ޒިންމާ"ގެ ދަށުން ފޮއްދޫ ސާފުކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި މިއަދު ނަގައިފި އެވެ. ފޮއްދޫ ޒުވާނުންގެ ބައެއްކަމުގައިވާ "ޑާކް ސިޓީން"     އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ހިންގި މިހަރާކާތާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް ހުސްކުރި ދަޅު ނަގާފައިވެ އެވެ. ޑާކް ސިޓީގެ އިތުރުން...

ކިޔުމަށް

"ސާފު ފޮއްދޫ އަހަރެންގެ ޒިންމާ"ގެ ދަށުން ފޮއްދޫ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ފޮއްދޫ ޒުވާނުންގެ ބައެއްކަމުގައިވާ "ޑާކް ސިޓީން" އިސްނަގައިގެން ރަށު ކައުންސިލާއި ހެލްތް ސެންޓަރު އަދި ސާއްބަ ސަމަސުއިޓް ގުޅިގެންނެވެ. މިހަރަކާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނީ ފޮއްދޫގައި ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގަނީ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޖެޓީ ސަރަހައްދު ގިރަމުންދާތީ އެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެންޑީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފޮއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަބްދުﷲ ސާމީ ވިދާޅުވީ ސީދާ މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީހު އެމްޓީސީސީން އަދި ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިރާ ސަރައްހަދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫގެ ޖެޓީ ސަރަހައްދު ގިރަމުންދާތީ އެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން އެރަށު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ އެމްޓީސީސީއާ އެކު ބިނާ ކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހިލަ ނުނީ ޖީއޯބޭގް ޖެހުމަށް މަޝްވަރާކުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ބުރަވީ ޖީއޯބޭގް ޖެހުމަށް ކަމަށް...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ އަކީ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށާއި އަޅާ ބަލާއިރު ނިސްބަތުން މީހުން މަދު، އެކަމު ހިތްގައިމު ރަށެކެވެ. ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހިތްގައިމު ގޮނޑުދޮށެއް އޮތް އެއްރަށަކީ ފޮއްދޫ އެވެ. ފޮއްދޫ އަށް ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ ލިސްޓްގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ވެލިދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާއިރު، ބަނދަރުގައި ހިމެނޭ ކަނޑުތޮށި ފެހި ކުރުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން އެދިގެން ރެސްޓް ބްލޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ( އާރްބީ) އިން އެހީ ވެދީފި އެވެ. އާރްބީން ބުނީ ކަނޑު ތޮށި ފެހިކުރުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރުއް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 4
TEST