ނ. އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށް ވެލިދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާއިރު، ބަނދަރުގައި ހިމެނޭ ކަނޑުތޮށި ފެހި ކުރުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން އެދިގެން ރެސްޓް ބްލޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ( އާރްބީ) އިން އެހީ ވެދީފި އެވެ. އާރްބީން ބުނީ ކަނޑު ތޮށި ފެހިކުރުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރުއް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން...

ކިޔުމަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަދި އެންމެ ފުން ޓަނެލް ސްވިޒަލޭންޑުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ގޮއްތާޑް ޓަނެލްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ޓަނެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ޓަނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ބޮޑެތި ލީޑަރުން ކަމުގައިވާ ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް، އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު މެއްޓިއޯ ރެންޒީ، ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުވާ އޮލާންޑު އަދި އޮސްޓްރިޔާގެ ޗާންސެލަރ ކްރިސްޓިއަން ކަރން...

ކިޔުމަށް

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ލޯހުޅުވާލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން ފެންނަނީ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ވީދި ހަފުސްވަމުންދާ މަންޒަރެވެ. ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ބާރުކޮށްލާނަމޭ ހިތާ ގިޔަރު މައްޗަށްޖައްސާލާ ކޮންމެފަހަރަކު ޤައުމުގެ އަސާސީ ގުނަވަންތައް ބިންދަ ބިންދައިގެން ދާ މަންޒަރެވެ. ވެރި ކަމުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީންފެށިގެން ގޮސް އެންމެ ދަށުފަންތިއާއި ހަމަޔަށްވެސް ކަންހުރީ މިބީދައިންނެވެ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިބީދައިން ބަސްބުނާއިރު އެންމެގާތުން ފެންނަ ހުރި މަންޒަރަކީ...

ކިޔުމަށް

ސިޔާސީ މަޝްރަހްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ފާޑުކިއުންތައް ކިޔާނެ ބައެއްކަން ޔަގީނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު ތިމާއަށް ދެކެވެނީ ސާބިތު ހިފޭ ވާހަކައެއްތޯ ބެލުން މުހިންމެވެ. މިދުވަސްވަރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. ގުދުރަތީ މިފަދަ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް...

ކިޔުމަށް

މާލޭއަށް ދިމާވަމުން އަންނަ ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްލަސަ އަށް ހައްލެއް އަންނާނެ ދުވަހަކީ މާލޭ ގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްވެސް ދެކެން ބޭނުންވާނެ ދުވަހެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ވިއްސާރަ މޫސުންކަމުން މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނަ ނަމަ މާލޭގައި ދިރުއުޅޭ ރައްޔިތުން އެތަކެއް ދަތި ތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެއެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުލޭ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުންވެސް އެނގިގެން ދަނީ މިހާރު އެބޭފުޅުންގެ އެންމެ ބޮޑު...

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގައި ބާރު މިނެއްގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ޑެންގޫ ހުން ޖެހިގެން މިއަދު މެންދުރު އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ހަތް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.  ނޫނު ޑެއިލީއަސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ފާފު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކަމުގައެވެ. މި ކުއްޖާ އައިޖީއެންއެޗް އަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މާލެ ގެނައިއިރުވެސް...

ކިޔުމަށް

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މެޓު އޮފީހުން ބުނެފައި ވަނީ މިއަދުގެ މެނދުރު ފަހު 03:00 އިން އިރު އޮއްސި 06:00 އަށް ގުގުރުމާއިއެކު ދެކުނުގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި ވިލާގަޑުގައި ގަޑިއިރަކު 45 މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް...

ކިޔުމަށް

މިދުވަސްކޮޅު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން ގެންދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައަރާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީގައި ކޮޅިގަނޑެއް އުފެދި، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވިއްސާރަވިލާ އަރަމުންދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ގަދަޔަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ....

ކިޔުމަށް

މިއަދު މެންދުރު 11 ޖަހާކެއްހާއިރު ވެލިދުއަށް އުދަ އަރަން ފަށައިފިއެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރ އިބުރާއިމް އަލީ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނާއި އެމްޓީސީސީ ގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އުދަ އަރާ ސަރަހައްދައް ވެއްޔާއި ވެލި ގޯނި ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައެވެ. އުދަ އަރަނީ ވެލިދޫގެ ދެކުނު ފަރާތުން ކަމަށް އިބުރާހިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އުދައިގެ ސަބަބުން...

ކިޔުމަށް

އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ރ. ވަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ތަހުލީލުތައް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވީ ވަންދޫގައި ހަދާފައިވާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ގެންގޮސް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މެޝަނަރީތަކުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއު ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ތަހުލީލުތައް ފެށުމަށްޓަކައި ކައިރި ރަށްތަކުން ކުނި ގެންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. "މޭ މަސް ނިމެންވާއިރަށް ރެގިއުލާކޮށް ހުރިހާ ރަށަކުން...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 3