ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަދި އެންމެ ފުން ޓަނެލް ސްވިޒަލޭންޑުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ގޮއްތާޑް ޓަނެލްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ޓަނެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ޓަނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ބޮޑެތި ލީޑަރުން ކަމުގައިވާ ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް، އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު މެއްޓިއޯ ރެންޒީ، ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުވާ އޮލާންޑު އަދި އޮސްޓްރިޔާގެ ޗާންސެލަރ ކްރިސްޓިއަން ކަރން...

ކިޔުމަށް

ދިވެހި ކުޅިވަރާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ދައުލަތަށް ވެސް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި، ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ ޝަރަފްވެރި ވެރިޔާ މަރުހޫމް ޒާހިރު ނަސީރުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ތައުޒިޔާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ހަތަކުން ފެށިގެން މިރޭގެ އަށެއް ޖެހުމާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ތައުޒިޔާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހ. ބޯޅަގެ އާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައެވެ.

ކިޔުމަށް

ސިޔާސީ މަޝްރަހްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ފާޑުކިއުންތައް ކިޔާނެ ބައެއްކަން ޔަގީނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު ތިމާއަށް ދެކެވެނީ ސާބިތު ހިފޭ ވާހަކައެއްތޯ ބެލުން މުހިންމެވެ. މިދުވަސްވަރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. ގުދުރަތީ މިފަދަ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް...

ކިޔުމަށް

ލޮނުމެދަކީ ލޭމައްޗަށް ދިޔުމާދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ކުރެވުނު އާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެޑެލައިޑް ޔުނިވާސިޓީންކުރި މިދިރާސާއިން ހާމަވާގޮތުގައި ލޮނުމެދަކީ ލޭމައްޗަށްދާ މީހުންގެ ލޭދަށްކޮށްދޭ އެއްޗެއްގެ އިތުރުން ލޭމައްޗަށް ނުދާމީހުން އެކަމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުންވެސް ބޭނުންކުރަން ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ. މިދިރާސާބުނާގޮތުން ދުވާލަކު ހަތަރު ލޮނުމެދު ކާނަމަ ލޭމައްޗަށް ދިޔުމުގެ ފުރްސަތު ކުޑަވާނެއެވެ. އަދި ލޭމައްޗަށްދާމީހުންވެސް މިޢަދަދަށް ލޮނުމެދުކާނަމަ ލޭގެ ޕްރެޝަރު...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ ގައި މިނިވަން 50 ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުން އިއްޔެވަނީ މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ވެލިދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މިގޮތުން މި ހިނގާލުމުގައި ވެލިދޫ ކައުންސިލް، ނޫނު އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު، ސިއްހީމަރުކަޒު، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު، ފެނަކަ ވެލިދޫ ޕްބާންޗްގެ އިތުރުން ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިނިވަން 50 ވެލިދޫގައި ފާހަގަކުރުމަށް...

ކިޔުމަށް

މައުންޓް ޓެމްބޯރާ އަކީ މިހާތަނަށް ތާރީހުގައި ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަލިފާން ބަރުބަދައިގެ ގޮވުމެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ 1815ގަ އެވެ. މި ފަރުބަދަ އަކީ އިންޑޮނޭސިއާގެ ޝުމްބާވާ ކިޔާ ރަށެއްގައި އިންނަ ފަރުބަދައެކެވެ. މި އަލިފާން ފަރުބަދައިގެ ދިގު މިނުގައި 4,300 މީޓަރު (14,100ފޫޓު) ހުރެއެވެ. މި އަލިފާން ފަރުބަދައަކީ 18 ސަތޭކަ ވަނަ ގަރުނުގައި އިންޑޮނޭޝިޔާ ގައި ހުރި...

ކިޔުމަށް

"ނަރަކަ ވެލިދޫ" އަކީ ކޮބައިކަމެއް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ގިނަ މީހުން ހީކުރަނީ "ނަރަކަ ވެލިދޫ" އަކީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި، ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫއަށް ކިޔާނަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ހީކުރާ މީހުން، ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ތިއީ ނަރަކަ ވެލިދޫ މީހެކޭ ބުނެއުޅެ އެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން އެހެން ބުނާއިރު، ވެލިދޫ މީހުންނަށް ނަރަކަ ވެލިދޫ އަކީ ނ.ވެލިދޫ ނޫންކަން ބުނެދޭކަށެއް ނޭނގެއެވެ. ސަބަބަކީ...

ކިޔުމަށް

     ދުނިޔޭގެ ބައްރުގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ޤައުމަކީ، ކޮންމެރަށަކީ، ކޮންމެވެސް ރަށަކުން މީހުން އައިސް ވަޒަންވެރިވެ އާބާދުވެފައިވާ ޤައުމެކެވެ. ނުވަތަ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ވެލިދޫއަކީވެސް، ތާރީޚީގޮތުން އެނގެންނެތްނަމަވެސް، އަވަށްޓެރި ކޮންމެވެސް ރަށަކުން ނުވަތަ ރަށްރަށުން މީހުން އައިސް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ރަށެކެވެ.       ވެލިދޫގައިވާ ޢާއިލާތަކުގެތެރެއިން އެންމެގިނަމީހުން އެރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ރަށަކީ ނ. ފޮއްދުއެވެ. މި ދެންނެވި ޢާއިލާތަކުގެތެރޭގައި ފޮއްދޫ...

ކިޔުމަށް

ރޯޔަލް މަންތާ ސަފާރީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ އާދައިގެ މަތިންނެވެ. އެއީ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރެ އެވެ. އެ މީހުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ އާދައިގެ ސްޕީޑެއްގައި ކ. ގުޅި ކައިރިންނެވެ. އެދުވަހު ސަފާރީގައި 23 ޓޫރިސްޓުން ތިބި އިރު އެމީހުންގެ ކަންކަމާއި ބޯޓުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް 12 ފަޅުވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ އެވެ.

ކިޔުމަށް

ފޮތުގެ ތަޢާރަފް            ވެލިދޫގެ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތުގެ ފަސްމަގުގެ މަޢުލޫމާތު ވެލިދޫގެ ދަރިންނަށް ޚާއްސަކޮށް މިއަދާ، މާދަމާގެ ކިޔަވާކުދިންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުގެ މަތިވެރި މަޤްސަދުގައި މި ފޮތް ލިޔުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅުގަނޑަށްދެއްވާ އަދި އެކަމުގެ ތަވްފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ އަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މުޅި ކާއިނާތަށް، ޢިލްމުގެ ނޫރު ފެތުރުއްވެވި މުޅިދުނިޔެއަށް ކައުކުރެއްވެވި އެންމެ މަތިވެރި މުޢައްލިމް، މި އުންމަތުގެ ކައިސާހިބާ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 2
TEST