ނ. އަތޮޅުގެ ލިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން ނޫނު ޑެއިލީ (އެންޑީ) އަށް ލިޔަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެންޑީގެ މައްސޫލްވެރިޔާ އަދި އެޑިޓަރު އަހުމަދު ރިޝާން ވިދާޅުވީ އެންޑީގައި ނ. އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގެ މައުލޫމާތާއި ހަބަރާއި އަދި އަތޮޅާ ގުޅުންހުރި ރިޕޯޓްތައް ގެނެސްދޭން އަބަދު ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. "ކަމެއް ހިނގައިގެން އެ މަންޒަރު ފެނި އަމިއްލަ އަށް...

ކިޔުމަށް

ނޫނު ޑެއިލީ ( އެންޑީ) އަކީ ނ. ވެލިދޫ އާއި އަތޮޅުގެ މައުލޫމާތު ވީހާ ވެސް ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ފުރަތަމަ އަޕްޑޭޓް ކުރަން ފަށާފައި ވަނީ 27 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއަށް ފަހު ކިއުންތެރިން ގަޔާވާ ފަދަ ތަފާތު ހަބަރާއި ވާހަކައާއި ތާރީހީ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ކިއުންތެރިންނާ ހިސާބަށް މި ނޫހުން...

ކިޔުމަށް

ކަމެއް ދިމާވުމުން ހަނު ހުރުމަކީ އެއީ ކަމުގެ ހައްލެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ދެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބުދީ، ނުނީ ކަންވެ ދިޔަގޮތް ކިޔައިދިނުމަކީ ކަންކަން އެންމެންނަށް އެނގިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ތަންތަނުގެ ވެރިންނަށް ތިބޭ އިރު ކޮނޑުގައި ޒިންމާ އާއި މައްސޫލިއްޔަތު އެޅިފައިވާ މީހުން މިފަދަ ކަންކަކަމަށް ސަމާލުވުން މުހިއްމެވެ. މަދުން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މިފަދަ ކަންކަން ފެންނަކަމީ...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅަށް ބަލާއިރު މިވަގުތަށް އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަލައަކީ ކަރަންޓަށް ދިމާވަމުން އަންނަ މައްސަލަ އެވެ. އަތޮޅުވެރިކަންކުރާ މަނަދޫން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓްދެ އެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑުރަށް ވެލިދޫ އަށް ލިމިޓްކޮށްގެން ކަރަންޓްދޭންޖެހޭ ހާލަތްތައް އެބައާދެ އެވެ. މިއީ މި ޒަމާނަށް ބަލާއިރު އެންމެ އަސާސީ ހިދުމަތެކެވެ. މި ހިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ނުލިބޭނަމަ ރައްޔިތުން އެކަމާ ޝަކުވާ ކުރާނެ...

ކިޔުމަށް

ނޫނު ޑެއިލީ މިއަދު އަޕްޑޭޓް ކުރަން ފަށާއިރު މި ނޫހަކީ ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ނޫސްތަކަށް ވެސް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް މީނޫހަށް ވެސް ލިބިފައިވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާކުރާކަމެކެވެ. މި ނޫހަކީ ނ. އަތޮޅުގެ ހަބަރުތަކާއި ވާހަކަތައް ދުރާއި ގާތުން ގެނެސްދޭނެ ނޫހެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ އަތޮޅުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމެވެ. އަދި...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1
TEST