ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލް އަގްވާމީ ޖަމިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯލް އެންޑް ލައިން ފައުންޑޭޝަނުން މުޅިން އާ ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނީ މި ސިސްޓަމް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް...

ކިޔުމަށް

ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ތައާރަފްކޮށް، ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ފޯން ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ކުލަގަދަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. ދިރާގުން މި ފޯނު އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކައިގެންނާއި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހާލައިގެން ފޯނުގެ ޖުމްލަ އަގު ދެއްކޭ ގޮތަށް ޕްރީ އޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވެ އެވެ....

ކިޔުމަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަދި އެންމެ ފުން ޓަނެލް ސްވިޒަލޭންޑުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ގޮއްތާޑް ޓަނެލްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ޓަނެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ޓަނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ބޮޑެތި ލީޑަރުން ކަމުގައިވާ ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް، އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު މެއްޓިއޯ ރެންޒީ، ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުވާ އޮލާންޑު އަދި އޮސްޓްރިޔާގެ ޗާންސެލަރ ކްރިސްޓިއަން ކަރން...

ކިޔުމަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބީއެމްއެލް އިން އީޒީޕޭގެ ހިދުމަތް ތިން އަތޮޅެއްގެ ދިހަ ފިހާރައަކަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އީޒީޕޭގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރީ ހއ. އާއި ލ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ފިހާރަތަކަށް ކަމަށެވެ. ބީއެމްއެލް އީޒީޕޭގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ކުރާ ފިހާރަތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓާ އެއްވަރުގެ އިތުރު ކްރެޑިޓް ލިމިޓެއް ލިބޭނެ...

ކިޔުމަށް

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. ކިޑްސް ސޭވާ ނަމުގައި ބީއެމްއެލުން މިއަދު ތައާރަފްކުރި މި ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މާލީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަދި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް އާލާކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި އުމުރުން އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް...

ކިޔުމަށް

އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ރ. ވަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ތަހުލީލުތައް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވީ ވަންދޫގައި ހަދާފައިވާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ގެންގޮސް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މެޝަނަރީތަކުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއު ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ތަހުލީލުތައް ފެށުމަށްޓަކައި ކައިރި ރަށްތަކުން ކުނި ގެންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. "މޭ މަސް ނިމެންވާއިރަށް ރެގިއުލާކޮށް ހުރިހާ ރަށަކުން...

ކިޔުމަށް

ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހިން އުޅެމުން އައީ ވަރަށްވެސް އާދައިގެ މެދު މިނެއްގެ ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެޒަމާނުގެ ތައުލީމު އުގެނުމުގެ ވަސީލަތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިލްމަކީ މާކަ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ. އަދި ލިބި ހުރި އިލްމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަސޭހަ ވަސީލަތްތަކެއް އޭރުގައި ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ދީނުގެ ކަންކަން ދިވެހިންނަށް އެނގެނީ މެދު މިނަކަށްށެވެ. ހަރާމް ހަލާލާއި، ވާޖިބާއި ސުންނަތް ދަނެއެވެ. މި ޒަމާނަކީ ހުރަހެއް...

ކިޔުމަށް

އިމިގްރޭޝަނަށް ގޮސް ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން އުޒުރުވެރިވާ މީހުންނަށް، އެމީހުން ތިބި ތަނަކަށް ގޮސް ޕާސްޕޯޓް ހައްދައިދިނުމުގެ އިންތިޒާމް އަންނަ މަހު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން ބުނެފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މޯބައިލް އެންރޯލްމެންޓް ޔުނިޓްގެ ނަމުގައި މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފުކުރި މިޚިދުމަތާއެކު، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވޭ ކަހަލަ ޕާސްޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާ ސިސްޓަމްތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމަކީ ބަލިމީހުންނާއި...

ކިޔުމަށް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ފޭސްބުކް ގުޅިގެން ފްރީ ބޭސިކްސް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. ފޭސްބުކްގެ އިސްނެގުމެއް ކަމަށްވާ ފްރީ ބޭސިކްސް އަކީ، މީގެ ކުރިން އިންޓަނެޓަށް ވަނުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިނުވާ ދުނިޔޭގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބަޔަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތެލެވެ. ހުޅުލޭ ހޮޓެލްގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖެއަށް މި ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރާއި އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ވިކްރަމް ސިންހް އެވެ. މި ތަޢާރަފް ކުރެވުނު...

ކިޔުމަށް

ގްރޫޕުގެ 'އެޑްމިން' އަކަށް ވުމަށްފަހު އެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން ޑިލީޓް ކުރުމާއި ގްރޫޕް ޗެޓް މެނޭޖް ކުރެވޭ އަޕްޑޭޓެއް ވައިބާ އިން ނެރެފި އެވެ. އަލަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކު އެ ގްރޫޕުން ވަކި ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެޑްމިން އަށް އެމީހަކު ވަކި ކުރެވޭނެ އެވެ. ކުރިން ގްރޫޕެއްގެ މެންބަރަކު އެގްރޫޕުން ވަކިކުރެވޭނީ އެމީހަކު އަމިއްލަ އަށް ގްރޫޕް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 2
TEST