އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ދެބަސް ނުވާނެ ފަދައިން ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފުކަންމަތީގައެވެ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގިގެން ދަނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘްފުޅުންނެވެ. އަބޫ ހުރައިރާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ މި ޙަދީޘްފުޅުން ދޭހަވާ މާނައަށް ބަލައިލާއިރު މިޙަދީޘްގައި ވަނީ ""ތުއްތު ކުއްޖާ މި ދުނިޔެމައްޗަށް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފު ގޮތްމަތީއެވެ. އެ ކުއްޖާ ޔަހޫދީއަކަށްވެސް ނަޞާރާއަކަށްވެސް މަޖޫސީއަކަށްވެސް ހަދަނީ އެކުއްޖާގެ މައިން...

ކިޔުމަށް

ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހިން އުޅެމުން އައީ ވަރަށްވެސް އާދައިގެ މެދު މިނެއްގެ ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެޒަމާނުގެ ތައުލީމު އުގެނުމުގެ ވަސީލަތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިލްމަކީ މާކަ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ. އަދި ލިބި ހުރި އިލްމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަސޭހަ ވަސީލަތްތަކެއް އޭރުގައި ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ދީނުގެ ކަންކަން ދިވެހިންނަށް އެނގެނީ މެދު މިނަކަށްށެވެ. ހަރާމް ހަލާލާއި، ވާޖިބާއި ސުންނަތް ދަނެއެވެ. މި ޒަމާނަކީ ހުރަހެއް...

ކިޔުމަށް

ލޯތަކުގެ ފިނިކަން. ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް ނަމުގައި ވެލިދޫގައި ވޯކްޝޮޕެއް އެޕްރިލް 1 ގައި ފެށޭނެއެވެ. އެންޑިއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވޯކްޝޮޕް އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތުން ވިދާޅުވީ މި ވޯކްޝޮޕަކީ ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ވޯކްޝޮޕެއް ކަމުގައެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާނީ 31 މާރިޗު 2016ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. 15 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ...

ކިޔުމަށް

ނ. ލަންދޫގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން މުބާރަތް "ރަން ތަރި 2016" މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި މުބާރަތަކީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތެކެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ މި މުބާރާތް މި މަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ މިއީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ތިން ވަނަ ޤުރުއާން...

ކިޔުމަށް

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދުގައި އީދު ނަމާދުކުރުން ވެލިދޫ ރަސްމީފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ވެލިދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓި (ވީޑްސް) އާއި ވެލިދޫގެ އެކި ކުލަބު ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަށް ގުޅިގެން މިފަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު ވެލިދޫ ރަސްމީ ފުޓިބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރާގޮތައް ކުރިންވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރީ ފަހަރު ތަކުގައި މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ޢީދު ނަމާދު ވަނީ...

ކިޔުމަށް

ދަރިންނަކީ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެވެ. އެންމެ އަގުބޮޑު އަމާނާތެވެ. ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤުޞަދެވެ. ކައިވެންޏަށްފަހު ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކުވެސް އެންމެ ދެކެންބޭނުންވާ ދުވަހަކީ އެދެމަފިރިންނަށް މާތް ﷲގެ ރަޙްމަތުން ދަރިފުޅަކު ލިބޭދުވަހެވެ. މާތްﷲ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް އަވަހަށް ދަރީން ދެއްވައެވެ. އަދި އިރާދަކުރައްވައިފި މީހަކަށް ދަރިން ދެއްވުން ލަސްކުރައްވައެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވި އަޅަކު އެނިޢުމަތުން މަޙްރޫމްކުރައްވާ އިމްތިޙާންކުރައްވައެވެ....

ކިޔުމަށް

ކައިވެންޏަކީ ތިމާގެ ޙަޤީޤީ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތެވެ. އެކަން ކޮށްފިމީހާ އެފުރިހަމަކުރީ ދީނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. ދިރިއުޅުން އާރާސްތު,ކޮށް ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢެއް ހެޔޮގޮތުގައި އާލާކުރެވެނީ ކައިވެނީގެ ގުޅުމަކުންނެވެ. ތިމާގެ ޝަހުވާނީ އެދުންތައް ރަމަތަ ނުކުރެވި ޒިނޭއަށް އަރައިގަނެވޭ ހިސާބަށް ޣަރީޒާތައް އުތުރިއަރައިފި މީހާގެ މައްޗަށް ކައިވެނި ކުރުން ވާޖިބެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކައިވެންޏަކީ އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމެކެވެ. މާތް ﷲ ނިސާ ސޫރަތުގައި ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ކިޔުމަށް

ޙަމްދުހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މިއުއްމަތުގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ. ސިހުރަކީ މިއަދު މިމުޖުތަމަޢުގައި ހުއްޓުމެއްނެތި އިތުރުވަމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކުފުރުގެ ވަބާއެކެވެ. ތިމާފަދަ އަނެކާއާއި ޙަސަދަވެރިވެ އެކަމުގެ ރުޅިވެރިކަމުގައި އަނެކާ ހަލާކުކޮށްލަން ސިހުރުވެރިންކައިރިއަށް ދަނީ މިއަދު އެތައް ބައެކެވެ. ދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން ފަނާކޮށް ދެމީހުން ވަރިކުރުވާ ޢާއިލާތައް ރޫޅާލުމައް ހަދާ...

ކިޔުމަށް

ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ގިނައިން އަންނަ ސުވާލެއް ނަޤުލުކޮށްލާނަމެވެ. ސުވާލު: ކުޑަކުދިން ރޭގަނޑު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރޮއެ ނުނިދާ އުޅުން މިއީ ކީއްވެގެން ވާކަމެއްތޯއެވެ.؟ އަދި މިކަމަށް ކުރާނެ ފަރުވާއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމުގައެވެ. މިސުވާލު އަންނަލެއް...

ކިޔުމަށް

ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެރަށުގައި ގުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. "ލަންދޫ ރަންތަރި" ނަމުގައި ބާއްވާ މިމުބާރާތުގެ އެހީގަި އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. ނުވަ އުމުރު ފުރާއަކަށް ބަހާލާފައިވާ މި ބުރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަން ނަ މަހު 27، 28 ގަ އެވެ. މި މުބާރާތުގައި...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 3