ގައުމީ ޤުރްޢާން މުބާރާތުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 އިން ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ އަދި މުޅި މުބާރާތުގެ ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ ނ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ތަމްސީލުކޮށް، އާއިޝަތު އަނުމް އަހްސަމް ، އާޝާމް /ނ. ވެލިދޫ ހޯދައިފި އެވެ. ނިމިދިޔަ 33ވަނަ ގައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި އަނުމްގެ އިތުރުން ހަ ދަރިވަރަކު ވަނީ ނ. އަތޮޅު...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގުރުއާން މުބާރާތް 88 ދަރިވަރުންނާ އެކު ނ. ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލްގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު ވާސިފް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ މިއަހަރު މި މުބާރާތް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ނ. އަތޮޅުގެ 13 ސްކޫލަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 11 ސްކޫލަކުން...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ދެ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގައި އިއްްޔެ ވަނީ 40 ކުދިން ކިޔަވާފަ އެވެ. މިއީ މި މުބާރާތް ބާއްވާ ދެވަނަ އަހަރެވެ. ފޮއްދޫގެ ރައްޔިތުން ގުރުއާން ކިޔެވުމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ރަށު ކައުންސިލުން ބާއްވާ މި މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަށްދާ ފަރާތަކަށް 10،000 ރުފިޔާގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިރަށު ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1:00 ނިޔަލަށެވެ. އިނާމު ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ. މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުހުވަހު އެވެ.

ކިޔުމަށް

ދީނަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ޝެއިހް އަބްދުﷲ އާމިރުގެ ދަރުސެއް ވެލިދޫގައި ދީފި އެވެ. ވެލިދޫ މަސްޖިދުލް އަދާލަތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ދަރުސަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ވެލިދޫ ކައުންސިލު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލު ގުޅިގެން ބޭއްވި ދަރުސެކެވެ. މި ދަރުސުގައި ސުވަރުގޭގެ ނިއުމަތްތަކާއި ރޯދަވެރިންނަށް ހުރި ނިއުމަތްތަކުގެ މަޗަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެ އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަލައިން ކިޔެވުމުގެ ބައިންނާއި ހިތުން ކިޔެވުމުގެބައިން އެއްވަނަ ގްރޭޑް6 ގެ ދަރިވަރު އަބްދުﷲ އަތީފަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ދެ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފޮއްދޫ ސްކޫލްގައި ކުރިޔަަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި 54 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. ބަލައިން ކިޔެވުމާއި ހިތުން ކިޔެވުމާ ދެ ބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެކި ކެޓަގަރީތަކަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުން މި މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާފައި ވަނީ ބަލައިގެން ކިއުމުގެ ބައިންނާއި ނުބަލާކިއުމުގެ ބައިން ގްރޭޑް 1، 2 އަދި 3...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިރަށު ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 12 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ރޯދަމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ 25...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ދީނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ ރަށުގައި ހިންގައިފި އެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އައި ޝޭހެއް ވަނީ ރަށުގެ އަންހެނުންނާއި ސުކޫލް ކުދިންގެ އިތުރުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދަރުސްތަކެއް ހިންގާފަ އެވެ. އަދި ދީނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ވެސް ޝޭހް ވަނީ ދެއްވާފަ އެވެ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ މިފަދަ...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔަތުލް ނިދާހު އިސްލާމްގެ ފަރާތުން ރޭޑިއޯ އެޓޯލް މެދުވެރިކޮށް، ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮއްދޫ އިން ލައިވް ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ވާފިރު ވިދާޅުވީ މިއީ ދީނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނަމާދު ވަގުތާއި ދީނީ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮއްދޫ އިން ލައިވް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 4
TEST