"މިހާރު ވެސް މިތަނުން އައިސް ކްރީމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބުއިންތައް ލިބޭނެ. އަދި އެކިވައްތަރުގެ ހެދިކާ އާއި ކޮފީވެސް ލިބޭނެ،" ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރުގައި އަލަށް ހުޅުވި ގާޑިޔާ ނުރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލި ގަޑީގައި އެތަނަށް ދިއުމުން ގާޑިޔާގެ ވެރިފަރާތް އާމިރު އަބްދުއް ރަހުމާން ބުންޏެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް...

ކިޔުމަށް

މުޅި ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ހިއްސާބޮޑުކޮށް ބައިވެރިކުރުވާ ދަރިވަރުންނަށް ހަގީގީ ދިރިއުޅުމާ ފިލާވަޅާ ގުޅުވައިގެން އެކަންތައް ތަޖުރިބާ ކުރުވާ ހޯދުންތައްހޯދުވާ ކުއްޖާއަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިކުރުވާ އެގޮންޖެހުންތަކުން ހައްލު ހޯދާނެގޮތް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެގިގެންދާނެއެވެ. ކުއްޖާގެ ގައިގައިގާ ހުށައެޅުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާ އާކަންތައް ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ރޫހު އާލާކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ހަގީގަތުގައި މީ ކުދިންގެ ބައިވެރިވުމާއި އަދި ކުދިންނަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑަށް ތަނަވަސްވެގެންދާނެ އެއްގޮތެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ބުނާކަމުގައި ވާނަމަ...

ކިޔުމަށް

ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސިބަތުގައި ނ.ވެލިދޫގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ކާބޯތަކެއްޗާއި އަތްތެރިކަމުގެ މައުރަޒުގެ އެންމެ ގިނަ ވަނަތައް ހާސިލްކޮށް މައުރަޒުގެ ތަރިއަކަށް މުގުރިގޭ ވަހީދާ ޔޫސުފް ހޮވިއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫ އަންހެނުންގެ ކޮޮމެޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި...

ކިޔުމަށް

ނ. މިލަދޫ "ވުޑް ގޭޓް"ގެ މާހައުލު ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ތަން ފަރުމާ ކޮށްފައި ވަނީ ވަކަރާއި ލަކުޑި ބޭނުންކޮށްގެން ރީތި މާހައުލެއް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަކަށެވެ. ބަގީޗާ މާހުލެއް ހިމެނޭ މި ކެފޭ އަދި ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ކޮފީ އާއި ބުއިންތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެނެވެ. ރަށުގެ މެދުތެރެއަށްވާ ގޮތަށް ހުންނަ...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ އަކީ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށާއި އަޅާ ބަލާއިރު ނިސްބަތުން މީހުން މަދު، އެކަމު ހިތްގައިމު ރަށެކެވެ. ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހިތްގައިމު ގޮނޑުދޮށެއް އޮތް އެއްރަށަކީ ފޮއްދޫ އެވެ. ފޮއްދޫ އަށް ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ ލިސްޓްގެ...

ކިޔުމަށް

ކޮންމެ ހަމަހުން އެއްމެހުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ކައުންސިލް އަދި ކައުންސިލަރުންކުރާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ބައްދަލުވުން ތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލަރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ނަމަވެސް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ރޭ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުން މުޅިން ފެނުނީ އެހެން މަންޒަރެކެވެ. އާބާދީ 2700 މީހުން ހިމެނޭ އިރު ވެލިދޫ...

ކިޔުމަށް

ނުވަސަތޭކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ނ. ޅޮސަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު ޝައުގުވެރިކަން އެންމެ ފުރަމަތަ ވެސް ދަމައިގަތީ ތަފާތު ކަމަކަށެވެ. އެ ރަށުގެ ގެއްގެ ގޯތިތެރޭ، މަގުފާރު ކައިރީ ހައްދާފައިވާ ދޮންރުކެއްގައި އަޅާފައިވާ ކުރުނބާ އިހަލަކަށެވެ. މުޅި ރުއްފުރެންދެން އެއްޗެހި އަޅާ ވަނީ ބަރާވެފަ އެވެ. މަގުމަތިން ދަމުން އަތުން ކުރުނބާ ބިނދެވޭހާ ރުއްތިރި އެވެ. ގޮބޮޅިން ފެށިގެން...

ކިޔުމަށް

2016  ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ18 އޯގަސްޓް 2017 ވީ  ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ރިހިމާލަމްގައެވެ. މިޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެޚްމާނަކީ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުއްރަޚްމާން ހަސަންއެވެ. މިޖަލްސާގައި  ކްލާސް ޕްރައިޒް، ކްލާސް ޕްރޮގްރެސް ޕްރައިޒް ، ސަބްޖެކްޓް ޕްރައިޒް ، އޮނަރލިސްޓެޑް އެވޯޑް...

ކިޔުމަށް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީހަކީ ވަރަށް އޮޅުން ބޮޅުން ގިނަ ތާރީހެކެވެ. ބައެއް ވާހަކަތައް މިއަދުގެ ނަސްލާ ހިސާބަށް އައިސްފައި ވަނީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބެނީ ކުރީޒަމާނުގެ ދަތުރުނާމާތަކާއި ތާރީހީ ދުވަސްވީ ލިއުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ. ނޫނީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަވެފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ވެސް ދިވެހި ތާރީހު ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ވަސީލަތެކެވެ.

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގާއިރު، މަސީހް މަޖިލީހުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަކީ އެމެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އަދި އެމެމްބަރެއްގެ ރައްޔިތުންނަށާއި މުޅި ގައުމަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓްލާން ޖެހޭ ކަމަށާއި "ޗިސްޗިސްކޮށްލިޔަސް، ފިސްފިސްކޮށްލިޔަސް،...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 10