ނުވަސަތޭކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ނ. ޅޮސަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު ޝައުގުވެރިކަން އެންމެ ފުރަމަތަ ވެސް ދަމައިގަތީ ތަފާތު ކަމަކަށެވެ. އެ ރަށުގެ ގެއްގެ ގޯތިތެރޭ، މަގުފާރު ކައިރީ ހައްދާފައިވާ ދޮންރުކެއްގައި އަޅާފައިވާ ކުރުނބާ އިހަލަކަށެވެ. މުޅި ރުއްފުރެންދެން އެއްޗެހި އަޅާ ވަނީ ބަރާވެފަ އެވެ. މަގުމަތިން ދަމުން އަތުން ކުރުނބާ ބިނދެވޭހާ ރުއްތިރި އެވެ. ގޮބޮޅިން ފެށިގެން...

ކިޔުމަށް

2016  ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ18 އޯގަސްޓް 2017 ވީ  ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ރިހިމާލަމްގައެވެ. މިޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެޚްމާނަކީ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުއްރަޚްމާން ހަސަންއެވެ. މިޖަލްސާގައި  ކްލާސް ޕްރައިޒް، ކްލާސް ޕްރޮގްރެސް ޕްރައިޒް ، ސަބްޖެކްޓް ޕްރައިޒް ، އޮނަރލިސްޓެޑް އެވޯޑް...

ކިޔުމަށް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީހަކީ ވަރަށް އޮޅުން ބޮޅުން ގިނަ ތާރީހެކެވެ. ބައެއް ވާހަކަތައް މިއަދުގެ ނަސްލާ ހިސާބަށް އައިސްފައި ވަނީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބެނީ ކުރީޒަމާނުގެ ދަތުރުނާމާތަކާއި ތާރީހީ ދުވަސްވީ ލިއުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ. ނޫނީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަވެފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ވެސް ދިވެހި ތާރީހު ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ވަސީލަތެކެވެ.

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގާއިރު، މަސީހް މަޖިލީހުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަކީ އެމެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އަދި އެމެމްބަރެއްގެ ރައްޔިތުންނަށާއި މުޅި ގައުމަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓްލާން ޖެހޭ ކަމަށާއި "ޗިސްޗިސްކޮށްލިޔަސް، ފިސްފިސްކޮށްލިޔަސް،...

ކިޔުމަށް

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އޮންނަ އެފްރިކާގެ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ، ސީޝެލްސްއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމެކެވެ. މިހާރު އެގައުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެހާ ފަރިތަ ގައުމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް ޒާމާންތަކެއް ކުރިން އެގައުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެނގޭ ގައުމެކެވެ. އަދި ބައެއް ދިވެހިން އަރުވާލާފައިވާ، ދިވެހިވަންތަ އެތައް ސިފަތަކެއް ފެންނަންހުރި ގުދުރަތީ ރީތި ގައުމެކެވެ. ސީޝެލްސް އަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ނަމަވެސް ދެ...

ކިޔުމަށް

ބައްޕާފުޅު، ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއް ޤައްޔޫމް ދޫކުރައްވައި ޤައްސާން މައުމޫނު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަހަތަށް އަރައިވަޑައިގެންފި އެވެ. ބައްޕާފުޅު، ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއް ޤައްޔޫމް ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންދެވިއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންވެސް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންދެވި އެވެ. ނަމަވެސް ބައްޕާފުޅު ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތް، ޤައްސާން މައުމޫނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ކިޔުމަށް

ސ. މަރަދޫ ހުދުރިހި، އަހުމަދު މަފާޒު ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 27 އަހަރުގައި، ދެހާސް ސާދަވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅި ހެރުމުން ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަހު އެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެނގިގެން ގޮސްފައިވާ ގޮތާ އަހަރެން މަފާޒު ދަންނަ ގޮތް ވަރަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޭނާ ސިފަކުރި ނަމަވެސް...

ކިޔުމަށް

1970 ގެ އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި މުޖްތަމަައު އަށް ތައާރަފް ވެގެން ދިޔަ، މަސްތުވާތަކެތި ވެގެން ދިޔައީ ދިވެހި  މުޖްތަމައުގެ ގިނަ އިންސަތަ މީހުން އެ ވަބާގައި ޖައްސާ އެތައް ބަޔެއްގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުގެ މަގަށް އެއްލާލާ އެއަށް އަޅުވެތި ކުރި އެޗެކެވެ. ރާޢްޖޭގެ މަގުތައް މަތީގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަގު ވިޔަފާރިކޮށް، ތަފާތު ޒަރިއްޔާއީން ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ އަތް މައްޗަށް...

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގެ ބާރުތަކަށް ބަލާއިރު ދިވެހި ރާއްޖެގައި މި އޮތް ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްގައި ބަރުލަމާނީގެ ސިފަތައް ވެސް އެކުލެވިގެން އުފެދިފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. ގައުމު ހަމައަކަށް ނޭޅުމުގައި މަސްހުނި ނިޒާމުގެ ދައުރު ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. މިހާރު މި އޮތް ނިޒާމަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާކުރާ ނިޒާމެއް ނޫންކަން ގައުމުގެ ކަން މިދާ ގޮތުން ބުނުމުގެ ޖާގާ މިވަނީ މަގުފަހިވެފަ އެވެ. ހައްގާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ވާހަކައަކީ...

ކިޔުމަށް

މުޅި ރާއްޖެ މިހާރު ގުގުމާލާފައި ވަނީ އެއްވާނަކަށް އެއް އަޑަކަށް އަބުރުގެ ބިލުގެ ވާހަކަ އެވެ. މިބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ނުބުނާނަމޭ ހިތާ ވަރަށް ކެތްކޮށްފީމެވެ. އެކަމަކު ނޫސްވެރިޔަކަށްވީތީ ދުލާއި ގަލަމަށް ހުއްޓުމެއް އަންނަންޏާ އެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރުމަކީ އަހަރެންގެ އަބުރަށް ވެސް ހުރި ހުތުރެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކުރި ބިލަކީ ހިޔާލުފާޅުކުރުން ފުނޑާލާނެ ބިލެއް ކަމަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 9