# އަބްދުﷲ ޔާމިން ރަޝީދުގެ ލިޔުންތައް


އަޅުގަނޑު އިއްޔެ ވެސް، މިއަދު ވެސް އަދި މާދަމާ ވެސް ފަޙުރުވެރިކަމާ އެކު އަޅުގަނޑުގެ އުފަން ރަށަކީ ނ. ވެލިދޫ އެވެ ބުނަން ކެރެ އެވެ. ކެރޭނެ އެވެ. އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ފަސްޖެހުމެއް، މަޑުޖެހުމެއް، ލަތުވެތިކަމެއް ދުވަހަކު ނޯވެ އެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތާއި އުސޫލު މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މިފަހަކަށް އައިސް ވެލިދޫއަށް އުފަން އަޅުގަނޑު ދަންނަ ބައެއް ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންނާއި، ރަށުން...

ކިޔުމަށް

ސިޔާސަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ރަނގަޅު އެއްޗަކަށް ވީނަމަވެސް، އޭގެ ވަށައިގެން ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުކަންކަމަށް ނުވެދާނެ އެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެކަމެއްގެ ރަނގަޅާއި ނުބައި އޮންނަ ފަދައިން ސިޔާސަތަކީ ވެސް ރަނގަޅާއި ނުބައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. ސިޔާސަތު ހިންގަނީ ނުވަތަ އެކަމުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން އުޅެނީ، ސިޔާސީ ވެރިންނެވެ. ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކަންކަމުގައި ބަސްކިޔާ، ބޮޑުވާން އުޅޭ މީހުންނެވެ. މީގެ...

ކިޔުމަށް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ އެވެ؟ ރައްޔިތުން ވެރިޔަކު ހޮވަނީ ކީއްކުރަންތޯ އެވެ؟ މި ދެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ގުޅި ލާމެހިފައި ވަނީ، ހެޔޮވެރިކަމެވެ. ރައްޔިތުން ވެރިޔަކު ހޮވަނީ، ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްޤުތައް ތަރުތީބުކޮށް، ފަހިކުރުމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމުގެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުމަށެވެ. ތާރީޚުގެ ދިގު މާޒީއަށް ބަލާލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މާބޮޑު ތެދުވުމެއް ވާތަނެއް ނުފެނެވެ....

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1
TEST