# އަހުމަދު ރިޝާންގެ ލިޔުންތައް


ރަށުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ތަރުތީބުކުރާނަމަ ބޭންކެއްގެ ހިދުމަތަކީ ނ. ވެލިދޫ ރައްޔިތުން އަބަދު ވެސް އެދިގެން ތިބި މުހިއްމު ހިދުމަތަކެވެ. އަތޮޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު، ތަފާތު އެންމެ ގިނަ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ އެއްރަށަކީ ވެލިދޫ އެވެ. މި ނ. އަތޮޅުގައި ބޭންކެއްގެ ހިދުމަތް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ރަށަކީ ވެލިދޫ އެވެ. ނަމަވެސް އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މިހިދުމަތް ވެލިދޫ އަށް...

ކިޔުމަށް

ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ފޫހިވާ ކަމެކެވެ. ތަނުގައި ދުވާ ވަހުންނާއި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ނަގާ ވަގުތު ދިގުކަމުންނެވެ. އާއިލާ މީހުން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ ތިމާގެ މީހަކު ބަލިވިޔަސް ހޮސްޕިޓަލަށް ނުދާ ވާހަކަ އެވެ. އެތަނުގައި ގޮނޑިއަޅައިން ނީންނަ ވާހަކަ އެވެ. ފަހަރެއްގަައި އެ މީހުން ޝަކުވާތައް މުޅިއަކުން ގޯހެއް ނޫން ކަންނޭގެ އެވެ. ބަލިމަޑުކަމަކީ އެންމެނަށް ވެސް ޖެހިދާނެ ވަބާ...

ކިޔުމަށް

ވީހާވެސް ގިނަ ކުދިން ހޯދުމަކީ އޭރުގެ ސަގާފަތެކެވެ. ކިތަންމެ ފައިސާއަކާއި މުދަލެއް އޮތް ނަމަވެސް ހަސަންދީ ބޭނުންވީ ވަރަށް ކުޑަ އާއިލާ އެކެވެ. މައިފުށުން ލިބުން މުދަލާއި ބަފާފުށުން ލިބުން މުދަލާ އެކު ހަސަންދީ އަކީ ރަށުގެ އެންމެ އަތްމަތި ތަނަވަސް ގަދަރުވެރި އެއްބޭފުޅާ އެވެ. ހަސަންދީ އާއި އެއްބަފާ 6 ކުދިންނާއި އެއްބަނޑު ތިން ކުދިންނާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ 5 ކުދިން ތިބެއެވެ....

ކިޔުމަށް

  ނ. ވެލިދޫގެ  ހިއްކި ސަރަހައްދު މަލަމަތިން ފެންނަ ފިތުރޯނު ގަސްތައް ހަމަ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހިތަށް އުފާވެރިކަން އިހުސާސްކުރެވެ އެވެ. އެ ގަސްތަކުން އެތައް ބަޔަކު ހިޔާ ހޯދަ އެވެ. އެތައް ބަޔެއްގެ ހަނދާންތަކުގައި އެ ގަަސްތައް ރައްކާ ކޮށްފި އެވެ. އެތައް ފޮޓޯއަކުން އެގަސްތައް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ދީނީ ދަރުސްތަކާއި ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް އެގަސްތަކުގެ ނިވަލުގައި ބާއްވައިފި އެވެ....

ކިޔުމަށް

"މިހާރު ވެސް މިތަނުން އައިސް ކްރީމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބުއިންތައް ލިބޭނެ. އަދި އެކިވައްތަރުގެ ހެދިކާ އާއި ކޮފީވެސް ލިބޭނެ،" ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރުގައި އަލަށް ހުޅުވި ގާޑިޔާ ނުރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލި ގަޑީގައި އެތަނަށް ދިއުމުން ގާޑިޔާގެ ވެރިފަރާތް އާމިރު އަބްދުއް ރަހުމާން ބުންޏެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް...

ކިޔުމަށް

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭއިން) އިއުލާންކުރި ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގް 2017 ގައި ނ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ނ. ކުޑަފަރި ކައުންސިލް ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ. މުޅި އަތޮޅުން އެއްވަނަ ލިބުނަމަވެސް ކުޑަފަރީ ކައުންސިލަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ 179 ނުވަ ރަށު ކައުންސިލާ ވާދަކޮށްގެން ލިބިފައި ވަނީ 89 ވަނަ އެވެ. ނ. އަތޮޅުގެ...

ކިޔުމަށް

ނުވަސަތޭކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ނ. ޅޮސަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު ޝައުގުވެރިކަން އެންމެ ފުރަމަތަ ވެސް ދަމައިގަތީ ތަފާތު ކަމަކަށެވެ. އެ ރަށުގެ ގެއްގެ ގޯތިތެރޭ، މަގުފާރު ކައިރީ ހައްދާފައިވާ ދޮންރުކެއްގައި އަޅާފައިވާ ކުރުނބާ އިހަލަކަށެވެ. މުޅި ރުއްފުރެންދެން އެއްޗެހި އަޅާ ވަނީ ބަރާވެފަ އެވެ. މަގުމަތިން ދަމުން އަތުން ކުރުނބާ ބިނދެވޭހާ ރުއްތިރި އެވެ. ގޮބޮޅިން ފެށިގެން...

ކިޔުމަށް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީހަކީ ވަރަށް އޮޅުން ބޮޅުން ގިނަ ތާރީހެކެވެ. ބައެއް ވާހަކަތައް މިއަދުގެ ނަސްލާ ހިސާބަށް އައިސްފައި ވަނީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބެނީ ކުރީޒަމާނުގެ ދަތުރުނާމާތަކާއި ތާރީހީ ދުވަސްވީ ލިއުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ. ނޫނީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަވެފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ވެސް ދިވެހި ތާރީހު ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ވަސީލަތެކެވެ.

ކިޔުމަށް

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އޮންނަ އެފްރިކާގެ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ، ސީޝެލްސްއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމެކެވެ. މިހާރު އެގައުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެހާ ފަރިތަ ގައުމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް ޒާމާންތަކެއް ކުރިން އެގައުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެނގޭ ގައުމެކެވެ. އަދި ބައެއް ދިވެހިން އަރުވާލާފައިވާ، ދިވެހިވަންތަ އެތައް ސިފަތަކެއް ފެންނަންހުރި ގުދުރަތީ ރީތި ގައުމެކެވެ. ސީޝެލްސް އަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ނަމަވެސް ދެ...

ކިޔުމަށް

ސ. މަރަދޫ ހުދުރިހި، އަހުމަދު މަފާޒު ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 27 އަހަރުގައި، ދެހާސް ސާދަވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅި ހެރުމުން ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަހު އެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެނގިގެން ގޮސްފައިވާ ގޮތާ އަހަރެން މަފާޒު ދަންނަ ގޮތް ވަރަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޭނާ ސިފަކުރި ނަމަވެސް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 11
TEST