# އަހުމަދު ރިޝާންގެ ލިޔުންތައް


"މިހާރު ވެސް މިތަނުން އައިސް ކްރީމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބުއިންތައް ލިބޭނެ. އަދި އެކިވައްތަރުގެ ހެދިކާ އާއި ކޮފީވެސް ލިބޭނެ،" ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރުގައި އަލަށް ހުޅުވި ގާޑިޔާ ނުރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލި ގަޑީގައި އެތަނަށް ދިއުމުން ގާޑިޔާގެ ވެރިފަރާތް އާމިރު އަބްދުއް ރަހުމާން ބުންޏެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް...

ކިޔުމަށް

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭއިން) އިއުލާންކުރި ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގް 2017 ގައި ނ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ނ. ކުޑަފަރި ކައުންސިލް ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ. މުޅި އަތޮޅުން އެއްވަނަ ލިބުނަމަވެސް ކުޑަފަރީ ކައުންސިލަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ 179 ނުވަ ރަށު ކައުންސިލާ ވާދަކޮށްގެން ލިބިފައި ވަނީ 89 ވަނަ އެވެ. ނ. އަތޮޅުގެ...

ކިޔުމަށް

ނުވަސަތޭކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ނ. ޅޮސަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު ޝައުގުވެރިކަން އެންމެ ފުރަމަތަ ވެސް ދަމައިގަތީ ތަފާތު ކަމަކަށެވެ. އެ ރަށުގެ ގެއްގެ ގޯތިތެރޭ، މަގުފާރު ކައިރީ ހައްދާފައިވާ ދޮންރުކެއްގައި އަޅާފައިވާ ކުރުނބާ އިހަލަކަށެވެ. މުޅި ރުއްފުރެންދެން އެއްޗެހި އަޅާ ވަނީ ބަރާވެފަ އެވެ. މަގުމަތިން ދަމުން އަތުން ކުރުނބާ ބިނދެވޭހާ ރުއްތިރި އެވެ. ގޮބޮޅިން ފެށިގެން...

ކިޔުމަށް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީހަކީ ވަރަށް އޮޅުން ބޮޅުން ގިނަ ތާރީހެކެވެ. ބައެއް ވާހަކަތައް މިއަދުގެ ނަސްލާ ހިސާބަށް އައިސްފައި ވަނީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބެނީ ކުރީޒަމާނުގެ ދަތުރުނާމާތަކާއި ތާރީހީ ދުވަސްވީ ލިއުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ. ނޫނީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަވެފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ވެސް ދިވެހި ތާރީހު ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ވަސީލަތެކެވެ.

ކިޔުމަށް

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އޮންނަ އެފްރިކާގެ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ، ސީޝެލްސްއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމެކެވެ. މިހާރު އެގައުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެހާ ފަރިތަ ގައުމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް ޒާމާންތަކެއް ކުރިން އެގައުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެނގޭ ގައުމެކެވެ. އަދި ބައެއް ދިވެހިން އަރުވާލާފައިވާ، ދިވެހިވަންތަ އެތައް ސިފަތަކެއް ފެންނަންހުރި ގުދުރަތީ ރީތި ގައުމެކެވެ. ސީޝެލްސް އަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ނަމަވެސް ދެ...

ކިޔުމަށް

ސ. މަރަދޫ ހުދުރިހި، އަހުމަދު މަފާޒު ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 27 އަހަރުގައި، ދެހާސް ސާދަވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅި ހެރުމުން ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަހު އެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެނގިގެން ގޮސްފައިވާ ގޮތާ އަހަރެން މަފާޒު ދަންނަ ގޮތް ވަރަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޭނާ ސިފަކުރި ނަމަވެސް...

ކިޔުމަށް

ޕީޕީއެމް މެނިފެސްޓޯގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ރައްތަކުގައި އަޅަމުންދާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ވެލިދޫގައި އަޅާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޓާރފް ޓައިލްސް އިއްޔެ ވެލިދޫ އަށް އައިސްފިއެވެ. ކުރީގެ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރ އަދި މިހާރު ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އިބުރާހިމް އަލީ ކޮށްފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވެލިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޓާރފް ޓައިލްސް ވެލިދޫ އަށް އައިސްފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ކިޔުމަށް

"ނަރަކަ ވެލިދޫ" އަކީ ކޮބައިކަމެއް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ގިނަ މީހުން ހީކުރަނީ "ނަރަކަ ވެލިދޫ" އަކީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި، ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫއަށް ކިޔާނަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ހީކުރާ މީހުން، ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ތިއީ ނަރަކަ ވެލިދޫ މީހެކޭ ބުނެއުޅެ އެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން އެހެން ބުނާއިރު، ވެލިދޫ މީހުންނަށް ނަރަކަ ވެލިދޫ އަކީ ނ.ވެލިދޫ ނޫންކަން ބުނެދޭކަށެއް ނޭނގެއެވެ. ސަބަބަކީ...

ކިޔުމަށް

ވެއަތުވި ދެތިން މަހަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކިނބޫ ފެނުން އާންމުވެ، ކިނބުލުގެ ބިރު މި ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކިނބުލެއް މީހަކަށް ހަމަލާ ނުދިން ނަމަވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގެ މީހުން ވަނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބިރުވެރި ކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެކި ސައިޒުގެ ކިިނބޫ ފެނިގެން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ކިނބޫ ފެނި އެސޮރުމެން އަތު ޖެހޭތޯ ބައެއް މީހުން ފާރަ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައިސާ އަސްމާ ހުސެއިން މަގާމަށް ވަޑައިގަތީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކެނޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އިތުރު ދެ މެމްބަރުންނާ އެކު އަސްމާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީއާ ވެސް އެކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މާޒީ އެވެ. ފަސް ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމާއި ނައިބު...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 11