# އަހުމަދު ރިޝާންގެ ލިޔުންތައް


ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީހަކީ ވަރަށް އޮޅުން ބޮޅުން ގިނަ ތާރީހެކެވެ. ބައެއް ވާހަކަތައް މިއަދުގެ ނަސްލާ ހިސާބަށް އައިސްފައި ވަނީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބެނީ ކުރީޒަމާނުގެ ދަތުރުނާމާތަކާއި ތާރީހީ ދުވަސްވީ ލިއުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ. ނޫނީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން ވާރުތަވެފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ވެސް ދިވެހި ތާރީހު ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ވަސީލަތެކެވެ.

ކިޔުމަށް

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އޮންނަ އެފްރިކާގެ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ، ސީޝެލްސްއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމެކެވެ. މިހާރު އެގައުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެހާ ފަރިތަ ގައުމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް ޒާމާންތަކެއް ކުރިން އެގައުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެނގޭ ގައުމެކެވެ. އަދި ބައެއް ދިވެހިން އަރުވާލާފައިވާ، ދިވެހިވަންތަ އެތައް ސިފަތަކެއް ފެންނަންހުރި ގުދުރަތީ ރީތި ގައުމެކެވެ. ސީޝެލްސް އަކީ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ނަމަވެސް ދެ...

ކިޔުމަށް

ސ. މަރަދޫ ހުދުރިހި، އަހުމަދު މަފާޒު ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 27 އަހަރުގައި، ދެހާސް ސާދަވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަޅި ހެރުމުން ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަހު އެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެނގިގެން ގޮސްފައިވާ ގޮތާ އަހަރެން މަފާޒު ދަންނަ ގޮތް ވަރަށް ވެސް ތަފާތެވެ. ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޭނާ ސިފަކުރި ނަމަވެސް...

ކިޔުމަށް

ޕީޕީއެމް މެނިފެސްޓޯގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ރައްތަކުގައި އަޅަމުންދާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ވެލިދޫގައި އަޅާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޓާރފް ޓައިލްސް އިއްޔެ ވެލިދޫ އަށް އައިސްފިއެވެ. ކުރީގެ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރ އަދި މިހާރު ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އިބުރާހިމް އަލީ ކޮށްފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވެލިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޓާރފް ޓައިލްސް ވެލިދޫ އަށް އައިސްފައިވާ ކަމުގައެވެ.

ކިޔުމަށް

"ނަރަކަ ވެލިދޫ" އަކީ ކޮބައިކަމެއް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ގިނަ މީހުން ހީކުރަނީ "ނަރަކަ ވެލިދޫ" އަކީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި، ނ.އަތޮޅު ވެލިދޫއަށް ކިޔާނަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ހީކުރާ މީހުން، ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ތިއީ ނަރަކަ ވެލިދޫ މީހެކޭ ބުނެއުޅެ އެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން އެހެން ބުނާއިރު، ވެލިދޫ މީހުންނަށް ނަރަކަ ވެލިދޫ އަކީ ނ.ވެލިދޫ ނޫންކަން ބުނެދޭކަށެއް ނޭނގެއެވެ. ސަބަބަކީ...

ކިޔުމަށް

ވެއަތުވި ދެތިން މަހަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކިނބޫ ފެނުން އާންމުވެ، ކިނބުލުގެ ބިރު މި ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކިނބުލެއް މީހަކަށް ހަމަލާ ނުދިން ނަމަވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގެ މީހުން ވަނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބިރުވެރި ކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެކި ސައިޒުގެ ކިިނބޫ ފެނިގެން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ކިނބޫ ފެނި އެސޮރުމެން އަތު ޖެހޭތޯ ބައެއް މީހުން ފާރަ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައިސާ އަސްމާ ހުސެއިން މަގާމަށް ވަޑައިގަތީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކެނޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އިތުރު ދެ މެމްބަރުންނާ އެކު އަސްމާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީއާ ވެސް އެކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މާޒީ އެވެ. ފަސް ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމާއި ނައިބު...

ކިޔުމަށް

(ހުކުރު ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ 14-12-26) ދެ މީހުުން އިނދެގެން އުޅޭތާ އަދި މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ރިފްގާ އާއި ޝާފިއު ކައިވެނިކޮށްގެން އަހަރެއް ނުވަނީސް އޭނާ ބަނޑުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ދެމީހުންނަކީ ވަރަށް ލޯބިން އުޅޭ ދެމަފިރިންނެވެ. އަބަދު ވެސް އުޅެނީ އެއްކޮށެވެ. ޝާފިއު އުޅޭ ގޮތުން ބަައެއް ފަހަރު ރިފްގާ އަށް އުނދަގޫ ވެސްވެ އެވެ. މާބޮޑަށް ބަލައިގެން އުޅޭތީ އެވެ. ބަނޑުބޮޑުވި...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ވުރެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ގެނައުމަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާ އަސްމާ ހުސެއިން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. "އެންޑީ"ން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަސްމާ ވިދާޅުވީ ވެލިދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ހިއްކާފައިވާ ބިމުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކޮށް އެހެން މަޝްރޫއުތަކަށް ފުރުސަތު ލިބޭތޯ...

ކިޔުމަށް

ނ. މާފާރުގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ އެއާޕޯޓަށް ވުރެ ކުރިން އަތޮޅުވެރިކަންކުރާ ރަށް މަނަދޫގައި އެޅުމަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ އެއާޕޯޓް މަސައްކަތް ފެށިދާނެ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެލިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އާދަމް ފާއިޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕޮލިސީ، ޕްލޭންނިންގް އެންޑް މޮނިޓަރީ ޔުނިޓާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އާދަމް ފާއިޒު ވިދާޅުވީ މަނަދޫއަކީ އެއާޕޯޓެއް އަޅާ ވަރަށް ބިން އޮތް ރަށެއް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 11