# ޝަހުދާން އިބްރާހިމްގެ ލިޔުންތައް


ސަންގު ޓީވީ ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2016 ނަމުގައި ވެލިދޫގައި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ވެލިދޫގައި މީގެ 2 އަހަރު ކުރިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރު މި މުބާރާތްވަނީ އެކި އެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވިފައެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ކަމަށް މުބާރާތް ހިންގާ...

ކިޔުމަށް

ސިކްސް އޭ ކޮންކޯޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ނުވަތަ ކޮންކޯޑް ގުރޫޕްއޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮންބައެއްކަން ނޭންގޭ ބޭފުލަކު އުޅޭނެ ހެނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ. ސިކްސް އޭ ކޮންކޯޑް އެންޓަރޕުރައިސަސް އަކީ 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި  ރަޖިސްޓްރި ކުރެވި ނ.ވެލިދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.  މާލެ އާއި ވެލިދުއާއި ދެމެދު ބޯޓު ދަތުރު ކުރުމާއި، އާންމު ފަރުދުންނަށް ބޭނުންވާ މުދާ ވިއްކުމާއި، ގެދޮރު އިމާރާތް...

ކިޔުމަށް

ވެލިދުއިން ކަރަންޓޫ ކެނޑިފައި ހުންނަތާ ފަސް ގަޑިއިރު ވެއްޖެއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ރީޖަނަލް ބްރާންޗުން ބުނީ މިވަގުތުގެ ހާލަތު އެއްވެސް ނޫހަކަށް ހިއްސާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި މައުލޫމާތު ދެއްވާނީ ފެނަކަ މީޑީއާއިން ކަމަށްށެވެ. އެންޑީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިވަގުތު ވެލިދޫގައި ކަރަންޓުދެމުން އަންނަ 400 ކިލޯ ވޮޓް ގެ ޖަނަރޭޓަރ ވަނީ ހަލާކުވެފައި ކަމަށްށެވެ. ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ޖަނަރޭޓަރ ލޯޑަށް...

ކިޔުމަށް

ހަވީރުގެ ވަގުތު ވެލިދޫގެ އިރުމަތިފަރާތުގައި ބަނދަރުކޮށްލީ ސަޕްލައި އުފުލާ ދޯންޏެކެވެ. ފުރިފައިވަނީ ފެންއަޅާ ޒާތުގެކަޅު ހަންތަކަކުންނެވެ. ސުވާލަކީ ވެލިދޫ އިން ބޯފެން ހުސްވީބާވައެވެ ؟ ކައުންސިލް އިން ވިދާޅުވީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ރިޒާވް ގައި ހުރި ފެންހުސްވީ ކަމުގައެވެ. ކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ފެނަށް ވީއެއްނުވީއެއް ނޭނގި ހުސްވާންވީ ކީއްވެބާވައެވެ؟ ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް ވެލިދޫ ފެންށް ޖެހުނިއިރުވެސް ފެނުގެ ރިޒާވް ބެލެހެއްޓުމަށް ނުކުޅެދުނީބާވައެވެ. ހަމަ...

ކިޔުމަށް

ސެކަންޑް ނޫނު ސްކައުޓް ގުރޫޕުގެ 6ވަނަ އަހަރީ ކޭމްޕް ވެލިދޫ ގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ސެކަންޑް ނޫނު ސްކައުޓް ގުރޫޕުގެ ލީޑާރ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ކޭމްޕްގައި ޖުމްލަ 4 ޕެޓްރޯލް ހިމެނޭކަމުގައެވެ. އަދި ޖުމްލަ 65 ކުދިން ބައިވެރިވާ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަހަރުގެ އަހަރީ ކޭމްޕް ޖަހާފައި ވަނީ ވެލިދޫގެ ދެކުނުކޮޅުގައެވެ. މިއަހަރުގެ ކޭމްޕް އިއްޔެ ( 19 މާރިޗު 2016)...

ކިޔުމަށް

މި ހިނގާ މާޗު މަހުގައި ފޮއްދޫގެ ބަނދަރު ހަދަން ފެށޭނެ ކަމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމަބަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެންޑީއަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ފޮއްދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެންދަން ޖެހެނީ ނ.ހޮޅުދޫއިން ކަމަށްވާތީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވީ ކަމުގައެވެ. ހޮޅުދޫގެ ބަނދަރަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަކާއި ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީއަށް ވެހިކަލްތަށް ގެންދިއުން ލަސްވީ ކަމުގައި ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.  

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މަމްބަރ ޔޫތު މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނަށް ހުރި އކި ގޮންޖެހުންތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމުގައި ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެތެރޭގައި ވެލިދީ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަށް ހޯދައިދިނުމާއި، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނަގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާ ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. " ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ...

ކިޔުމަށް

މަސްތުވާ ތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި 5 ރަބަރު ޕެކެޓާއެކު ވެލިދުއިން ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މި ކުއްޖާ އަތުލައިގެންފައިވަނީ މިމަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. ފުލުހުން މި ކުއްޖާ އަތުލައިގެންފައި ވަނީ ފަޅު ގެޔެއްގެ ތެރޭގައި ރަބަރު ޕެކެޓުތަކެއް ވަޅުލަން އިންދައެވެ. ވަޅުލި ތަން ބަލާ ފާސްކުރިއިރު...

ކިޔުމަށް

ގައްބެ މުޅިރާއްޖެވަށާ ބުރުޖެހުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރުގައި ވެލިދޫއަށް އައުމަށް މިއަދު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވެލިދޫ ވަނީ ގައްބެއަށް މަރުހަބާކިޔުމަށް ނުހަނު ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވެފައެވެ. އަދި މި ދަތުރުގައި ގައްބެ ވަނީ ނ.މާކުރަންދޫގައި މަޑުކޮށްލާފައެވެ. މިވަގުތު ގައްބެ ހުރީ ނަމާދުކޮށްލުމާއި ކުޑަ ވަރުބަލި ފިލުވާލުމަކަަށް ނ.މާކުރަންދޫގައެވެ. އެންޑީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގައްބެ މާކުރަންދޫއިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:00ގައެވެ.

ކިޔުމަށް

ރާއްޖެވަށާ ކަޓަމަރާންޏެއްގައި ބުރުޖަހަމުން ގެންދާ އަބްދުﷲ ޤަފޫރު (ގައްބެ) މިއަދު ހަވީރު 3:00 ހާއިރު ވެލިދޫއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިން ރޭގައި ބުނެފިއެވެ. ގައްބެ ވެލިދޫއަށް އައުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވެލިދޫ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ. އަދި މި ދަތުރުގައި ގައްބެ ވަނީ ވެލިދޫގައި ރޭ ކުރުމަށް ނިންމާފައި ކަމުގައިވެސް އެންޑީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ގައްބެ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 16
TEST