# އަމްޖަދު ހުސެއިންގެ ލިޔުންތައް


ނ.އަތޮޅު ސީ އެމްބިޔުލެންސް ރޭ ފަތިހު 5:25 ހާއިރު ނ. މާޅެންދޫ ބޭރުތޮއްޓަށް އަރައިފިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ ރޭގައި ނ.މާޅެންދޫން ހާލު ބޮޑު ބަލިމީހަކު ބަލާގޮސް ބަލިމީހާގޮވައިގެން ނ.މަނަދޫ އަށް ދިޔުމަށް ފުރިތަނާއެވެ. މާޅެންދޫން އެންޑީ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި މީހަކު ބުނީ އެހާދިސާ ހިނގީ މާޅެންދޫން ބަލިމީހާ ގޮވައިގެން މަނަދޫއަށް ފުރި...

ކިޔުމަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާ އަދި މީހުންނަކީވެސް އެހެންމީހުންގެ ލޯތްބާ އަޅާލުމާ އެހީތެރިކަން ނުހަނު ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. އެކުދިންގެ ބައްޕައިންގެ ވިސްނުން އަބަދުމެ ހުންނަނީ އެދަރިފުޅާ މެދު އެވެ. މަންމަ އެކަނި ދަރިފުޅު ބެލުމުގެ ކަންކަން ކުރަންޖެހުމުން އަންހެނުން އެކަނި އުޅޭނެ ބުރަ ކަން އަބަދުވެސް އެބައްޕަގެ ހިތަށް އަރައެވެ. މަންމައިންގެ އެހާމެ ބުރަކަމާއެކު ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރަމުންވެސް އެކުދިންނަަށް ހޭހާން ކުރަނީ ލޯތްބާ އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކުއެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫ ގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދޭންފެށި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ފުޅާކޮށް 3 މުވައްޒަފުންނާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ދޭން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއްވެސް މެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ އަހަރު ލިބެންފެށުނު މިޚިދުމަތުން ވެލިދޫގެ ރަައްޔިތުންވަނީ އުފަލުން ފުރިފައެވެ. މިހާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ވެލިދޫ ބްރާންޗް އިން ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ނ.އަތޮޅުގައި އާބާދީ...

ކިޔުމަށް

ދެހާސްތޭރަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އައީ ގިނަގުނަ ފިއްތުން ތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރުން ސީދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އެތައް މިނިވަންކަމެއް ނިގުޅައިގަތެވެ. ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ދިވެހި ރާއްޖެ ވަނިކޮށް 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު...

ކިޔުމަށް

ލާމަރުކަޒުކޮށް ރާއްޖެ ހިންގުމަކީ ރާއްޖެއަށް އަބަދުވެސް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތްކަމަށް ގިނަބަޔަކު ބުނަމުންއަންނަނީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން 1980 ގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ ވާހަކަތައް ތުންތުންމަތިން ދެއްކެވެމުންދެއެވެ. ލާމަރުކަޒީރާއްޖެ އެއްގެނައުމަށް އެމްޑީޕީ އުފެދުނު ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ބުނަމުންދިޔައެވެ. އެމްޑީޕީން ހިތްވަރާއެކު ކުރި މިންނަތް މަސައްކަތުން 2008 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބު...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1
TEST