# ރައްޔިތު އަލިފުގެ ލިޔުންތައް


އަހަރެން އާދައިގެ މަތިން ނިކުތީ ރަށުތެރެ ބަލައިލާ ބުރެއްޖަހާލާށެވެ. ހޮޅުއަށި ކައިރިއަށް ދިޔައިރު ތައްޚާނުބެ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދޮންފުތުބެއާއި ވާހަކަ ތަކެއްދައްކައެވެ. އަހަރެންފެނުމާއި އެކު ދޮންފުތުބެ އަތުގެ އިޝާރާތުން ހަނާ އަޅަން ފަށައިފިއެވެ. އަވަހަށް އެމީހުންކައިރިއަށް ގޮސްފީމެވެ. ތައްޚާނުބެ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ދެއްކި ވާހަކައަކުންނެވެ. ތައްޚާނުބެ އަހަރެން ދިޔައިމަ ރަނގަޅަށް އަޑުއެހުމަށް ބުނެ ވާހަކަތައް...

ކިޔުމަށް

އަހަރެން އާދައިގެ މަތިން ނިކުތީ ރަށުތެރެ ބަލައިލާ ބުރެއްޖަހާލާށެވެ. ހޮޅުއަށި ކައިރިއަށް ދިޔައިރު ތައްޚާނުބެ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދޮންފުތުބެއާއި ވާހަކަ ތަކެއްދައްކަ އެވެ. އަހަރެންފެނުމާއި އެކު ބުނީ މިދައްކާ ވާހަކަ އަޑު އެހުމަށެވެ. " ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ހައްޖަށް ނުދެވުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން" ތައްޚާނުބެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާއެކު ބުންޏެވެ. އަހަރެން ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް ސާފުކޮށް ކިޔާލަދިނުމަށް ބުނީމެވެ. ތައްޚާނުބެ ހާސަރުފަށާލި އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނަމާދުން ފައިބައިގެން މަޑުކޮށްލައިގެންހުރީ ތައްޚާނުބޭ އާއި ދިމާނުވާތާ ގިނަދުވަސް ވީމަ އެވެ. ތައްޚާނުބެ ނަމާދުންފޭބި ގޮތަށް އަހަރެންނާދިމާލަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ދިމާނުވެ ގިނަދުވަސް ވީމާ ތައްޚާނުބެ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. ތައްޚާނުބެ އަހަރެންނާ ސަލާންކޮށްލި އެވެ. އަދި އަތުގައި ހިފައިގެން ހޮޅުއަށްޓާ ދިމާލަށް ހިނގަންފެށި އެވެ. "މިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޖީސީ ހަދާކުދިންނަށް ލިޔަންކިޔަން ނޭންގޭ ނޫންހޭ" ހިތްތަމަ ނުޖެހިފަ ހުރެ ތައްޚާނުބެ ބުންޏެވެ. ތައްޚާނުބޭގެ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1
TEST