# އަހުމަދު ހުމައިދުގެ ލިޔުންތައް


ނ. ފޮއްދޫގައި މިހާރު އަޅަމުންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް މިއޮތް 06 މަސްތެރޭ ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފި އެވެ. މިހާރު ދަނޑުގެ މަސައްކަތްދަނީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިހާރުދާ ސްޕީޑްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނަމަ 06 މަހުން ނިންމާލެވޭނެ އެވެ. ފޮއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑަކީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް އަޅަމުން ގޮސް ނޭޅިހުރި...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖްގެ މެޗުތައް ވިއްސާރަވި ނަމަވެސް އިއްޔެ ވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު ކުޅުނު މުބާރާތުގެ 05 ވަނަ މެޗުގައި ބޭންޑިތް ބްރަދާސް އާއި ކުޑަކަންމަޗާއި ބައްދަލުކޮށް، 05 ލަނޑު 02 ލަނޑުން ބޭންޑިތް ބްރަދާސް ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މި މެޗުގެ މެއިން އޮފްދަ މެޗެކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ބޭންޑިތް ބްރަދާސްގެ ޖާސީ ނަންބަރު 15...

ކިޔުމަށް

ކުޑަ އީދާ ގުޅިގެން ފޮއްދޫގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖް 2019 މެޗުތައް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. މޫސުމް ގޯސްވި ނަމަވެސް އިއްޔެ ވަނީ ހަތަރު މެޗެއް ކުޅެފަ އެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މާފިޔާ އެފްސީ އަދި ކުޑަކަންމަތި އެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 04...

ކިޔުމަށް

ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ނ. ފޮއްދޫގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރު ނަގައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ފޮއްދޫ ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލްގަ އެވެ. މުބާރާތުގައި ހަތަރު ޓީމެއް ވާދަކުރެ އެވެ. މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު އެވެ. މުބާރަތް ކުރިޔަށް ދާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު އަދި ހަވީރު ދެ މެޗު...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ދެ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގައި އިއްްޔެ ވަނީ 40 ކުދިން ކިޔަވާފަ އެވެ. މިއީ މި މުބާރާތް ބާއްވާ ދެވަނަ އަހަރެވެ. ފޮއްދޫގެ ރައްޔިތުން ގުރުއާން ކިޔެވުމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ރަށު ކައުންސިލުން ބާއްވާ މި މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަށްދާ ފަރާތަކަށް 10،000 ރުފިޔާގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިރަށު ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 1:00 ނިޔަލަށެވެ. އިނާމު ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ. މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުހުވަހު އެވެ.

ކިޔުމަށް

އަންނަ ފިތުރު އީދުގައި ނ. ފޮއްދޫގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ނެގުމަށް ގުޅަން ޖެހެނީ 7991412 އަދި 7516153 ށެވެ. ފޮއްދޫ ޔޫތު ޗެލެންޖުގެ ނަމުގަައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މިމުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދަކީ ފޮއްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ އަށް...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަލައިން ކިޔެވުމުގެ ބައިންނާއި ހިތުން ކިޔެވުމުގެބައިން އެއްވަނަ ގްރޭޑް6 ގެ ދަރިވަރު އަބްދުﷲ އަތީފަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ދެ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފޮއްދޫ ސްކޫލްގައި ކުރިޔަަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި 54 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. ބަލައިން ކިޔެވުމާއި ހިތުން ކިޔެވުމާ ދެ ބަޔަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ސްކޫލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެކި ކެޓަގަރީތަކަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުން މި މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އިނާމު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާފައި ވަނީ ބަލައިގެން ކިއުމުގެ ބައިންނާއި ނުބަލާކިއުމުގެ ބައިން ގްރޭޑް 1، 2 އަދި 3...

ކިޔުމަށް

"ސާފު ފޮއްދޫ އަހަރެންގެ ޒިންމާ"ގެ ދަށުން ފޮއްދޫ ސާފުކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި މިއަދު ނަގައިފި އެވެ. ފޮއްދޫ ޒުވާނުންގެ ބައެއްކަމުގައިވާ "ޑާކް ސިޓީން"     އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ހިންގި މިހަރާކާތާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި އެނާޖީ ޑްރިންކް ހުސްކުރި ދަޅު ނަގާފައިވެ އެވެ. ޑާކް ސިޓީގެ އިތުރުން...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 2
TEST