# މުހައްމަދު ރިފާއުގެ ލިޔުންތައް


ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި އެކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބުން ގޮތުން ބިޑް އުސޫލުން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް ވެބްސައިޓްގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތްތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެންޑީ އަަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޖައުފަރު (ޖޯބެ) ވިދާޅުވީ ވެލިދޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ކުންފުނި ވެމްކޯއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ....

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1