# ނޫނު ޑެއިލީގެ ލިޔުންތައް


ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތް "މަސްޖިދުއްރަހުމަތު"، ރައީސް ސޯލިހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވ.   ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތަކުން ކެނދިކުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށްދެއްވި މި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ، އިއްޔެ ހަވީރު އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ ރައީސް ސޯލިހު އާއި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ) މަނިކެވެ.   އެއްފަހަރާ 550 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭ ޖާގަ ހިމެނޭ މި މިސްކިތަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް ހަވާކުކޮށްފައި ވަނީ ޓޫއޭ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްއާ އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އެވެ.

ކިޔުމަށް

މި ސަރުކާރުން މުޅިން އަލަށް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން، މި އަތޮޅުގައި ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރަން އެންމެ ރަށެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅަފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އާންމުކުރި ރިސޯޓް ހަދަން އަލަށް ދޫކުރާ 28 ރަށުގެ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތުގައި، ރިސޯޓް ހަދަން މި އަތޮޅުން ދޫކުރާނީ 8.60 ހެކްޓަރުގެ ކުންނަމަލައި...

ކިޔުމަށް

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިފާ އިރުކޭތަ މި އަތޮޅަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނާނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:55 ގައި ކަމަށް ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ފަލަކީ އިލްމްގެ ވެބްސައިޓްތަކުގައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އިރު ކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ، މިއަދު ހެނދުނު 7:36ގަ އެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ކޭތަ ހިފާފައި...

ކިޔުމަށް

ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި ފެލްކަންސް އިން ނަގައިފި އެވެ. މަގޫދޫގައި އަލަށް ހެދި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ފެލްކަންސް ތަށި އުފުލާލާފައި ވަނީ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ރެޑް ރޭވަންއާ ބައްދަލުކޮށް، ޕެނެލްޓީ ޖަހައިން 5-4 އިން ނެވެ. ފޯރިގަދަ...

ކިޔުމަށް

މި އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، އެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް ރައީސްއާ ހިއްސާކޮށް ހައްލު ހޯދައިދޭން ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، މި ބައްދަލު ވުމުގައި، ކެނދިކުޅުދޫގެ ކައުންސިލަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި މައްސަލަތަކަކީ، ކުނި ނައްތާލުމުގައި...

ކިޔުމަށް

ލަގްޒަރީ ޓްރެވެލް އިންޓެލިޖެންސް (އެލްޓީއައި)އިން ހޮވާ ވޭތުވެ ދިޔަ 10 އަހަރުގެ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފެންވަ ރަނގަޅު 10 ލަގްޒަރީ ރިސޯޓްގެ ލިސްޓުގައި ނ އަތޮޅުގެ ތިން ރިސޯޓް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. އެލްޓީއައިގެ ރިސާޗް ޓީމުން ދުނިޔޭގެ އެކި ރިސޯޓުތައް ބެލުމަށް ފަހު ތައްޔާރުކުރި މި ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ، މި އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ޝަވަލް ބްލާންކް ރަންދެލި އާއި ވެލާ ޕްރައިވެޓް...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން އެންމެ ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ރަށަކަށް މި އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ ރަށް، މަނަދޫ ވެއްޖެ އެވެ. ވަކިވަކި ރަށްރަށުގައި މައުލޫމާތާއި އެ ރަށްރަށުގައި ހިނގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް ހިމަނައިގެން ރައީސް އޮފީހުން މިދިޔަ ހަފްތާ އިފްތިތާހު ކުރި، "އައިލްސް" ވެބްސައިޓުގައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުގައި، މިއަހަރުގައި ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން މަނަދޫގައި 11 މަޝްރޫއެއް ހިންގާއިރު...

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ، ނ. އަތޮޅު މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ވައްޓާ ނުލައްވާ ހަޒީރުވެވަޑައިގެންނެވި ދެ މެމްބަރުންނަކީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔޫނުސް އަލީ އާއި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް ކަމަށް މަޖިލިސް އިން އާންމުކުރި ހާޒިރީން ދައްކައިފި އެވެ. މަޖިލިހުން އާންމު...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލޮލުގެ ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ފެށުމަށް މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ސްޕަވިޝަން އޮޕްޓިކަލްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ކޭމްޕްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު 14:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް ނ.މަގޫދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި، 23 ނޮވެމަބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 55
TEST