# ނޫނު ޑެއިލީގެ ލިޔުންތައް


ނ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭގައި އެމަރުކަޒުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޤިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ތާހާ ސަލީމެވެ. މިޖަލްސާގައި ޖެނެރަލް ޕްރޮފެސަންސީ ޕްރައިޒް ، ކުލާސް ޕްރައިޒް ، ކްލާސް ޕްރޮގްރެސް ޕްރައިޒް ، ސަބްޖެކްޓް ޕްރައިޒް ، އޮނަލިސްޓެޑް އެވޯޑް ،ޕީޓީއޭ އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ހާސިލްކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދެވިފައިވެއެވެ. މީގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ އިތުރުން ހއ. ދިއްދޫގެ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ. އަދި އަންދާސީ...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގައި 6 ކްލާސް ރޫމް އަޅަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ ޅޮހީ ސްކޫލްގައި އަލަށް އަޅާ އިމާރާތް އަޅަނީ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ ޅޮހީގައި 6 ކުލާސް ރޫމު އެޅުމަށް އެޅުމަށް 1،201،056 ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީއެއް އިންޑިއާ...

ކިޔުމަށް

މިއަހަރު މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަކާއެކު ބެލެނިވެރިންނެވެ. ބެލެނިވެރިންގެ އިސްނެގުމާއެކު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބެލެނިވެރިންވަނީ ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އެމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންވަނީ 4 ޓީމަކަށް ބަހާލާފައެވެ. އެއީ އަންހެން ދެ ޓީމާ ފިރިހެން ދެޓީމެވެ. އަންހެން...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހީ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ނ. ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް ހަވާލު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. ޕްލޭނިންގެ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޅޮހީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އިތުރުން ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސްޓެޓިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ދެ އަހަރުތެރޭ ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ނ. ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނާ މިރޭ ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ނަހުޒާ ޕްރީސްކޫލްގައި މިރޭ 21:00 މިނެޓްގަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައިކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އެކި މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރަށް...

ކިޔުމަށް

ފެނާނަރުދަމާ އިއުލާންކުރި  36، ރަށުގެ ތެރޭގައި މަނަދޫ އާއި ހެނބަދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު، ފޮއްދޫ އަދި މާފަރުގެ ފެނާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 15 ރަށެއްގައި ފެން ވިއުގަ ގާއިމުކޮށް 21 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އިޕޮކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އެސޯސިއޭޝަން...

ކިޔުމަށް

އެލްޖީއޭ އިން އެކުލަވާލި ކައުންސިލްތަކުގެ ދަރަޖަ ރިޕޯޓް، 2015، 2016، 2017 އަިދ 2018 ގައި ވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކިތާބީހެކި ނެތުމުން ނ. މާފަރު ކައުންސިލް ވަނީ މި 04 އަހަރު ވެސް މުޅި ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުލަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެލްޖީއޭއިން މި ރިޕޯޓް އާންމުކުރާތާ 04 އަހަރު ވެފައިވާއިރު މުޅި އަތޮޅުގައި ވެސް ވިދިވިދިގެން 04 އަހަރު ކިތާބީ ހެކި...

ކިޔުމަށް

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިދިޔައަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ނ.ލަންދޫ ސާމަރާގޭ މުޙައްމަދު ފަރުޙާން ހޮވިއްޖެ އެވެ. ލަންދޫ ސްކޫލުގައި އިނާމު ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ފަރުހާން އަށް ވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ ޝީލްޑާއި ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ ޝީލްޑާއި، ލަންދޫސްކޫލުން...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ އާ ކުނިކޮށީގައި ޖަހާފައި ފެންސުން ކުނިބޭރުވެ، ކައިރީގައި ހުރި ގެވަޅުތަކަށް ވެސް ކުނިދާން ފަށައިފި އެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ބުނީ ވަޔާ ފެންސުން ކުނިބޭރުވެ، މަގުމައްޗާއި ކައިރި ސަރަހައްދު ގޮނޑުވެ، ކުނިގޮނޑާއި އިންވެގެން ހުންނަ ގެވަޅުތަކަށް ވެސް ކުނިވަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ކުނިކޮށްޓާއި ގެވަޅުތަކާ ދެމެދު އޮންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 30...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 53