# ނޫނު ޑެއިލީގެ ލިޔުންތައް


ނ. އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލޮލުގެ ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ފެށުމަށް މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލާއި ސްޕަވިޝަން އޮޕްޓިކަލްސްއާ ގުޅިގެން ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ކޭމްޕްގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު 14:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް ނ.މަގޫދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި، 23 ނޮވެމަބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު...

ކިޔުމަށް

ނ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކާ އެކު މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި، މެމްބަރު ވިދާޅުވީ މިފަދަ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމުމަކީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ލިބޭނެ ފުރުސަތެއް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ނ. އަތޮޅުގެ ޓޫރިޒަމް...

ކިޔުމަށް

ނ.މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު ފޭސްބުކް އޮފިޝަލް ޕޭޖްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މާފަރު އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުގެ...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގެ އެމްޑީޕީގެ ގޮފިތަކުގެ މެދުގައި އުފައްދާފައި އޮންނަ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިހާބު ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ވެލިދޫ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އަކަށް އާތިފް ހުސެއިން އަދި ނައިބު ރައީސް އަކަށް ހަސަން ފާއިޒު އިއްޔެ އިންތިހާބު ކޮށްފި އެވެ. މެއްލަ ހަރުގޭގައި އިއްޔެ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި އިންތިހާބުގައި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ވަނީ އާތިފް...

ކިޔުމަށް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ނ. އަތޮޅު ވެލިދޫ ދާއިރާ އަށް 28.9 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓް ކޮށްފި އެވެ. ވެލިދޫ ދާއިރާގައި ތިން ރަށް ހިމެނޭ އިރު، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ތިން މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް 2020ގެ ބަޖެޓްގައި ބަޖެޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.  އެގޮތުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ފޮއްދޫ އަށް...

ކިޔުމަށް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ނޫނޫ އަތޮޅުގައި 225 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓް ކޮށްފި އެވެ. ނ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 13 ރަށުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް އެކިފެންވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ނޫނު އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި 50 ވުރެ...

ކިޔުމަށް

"ބްރަދަހުޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖަބަލް އެކްޓިވް ލޯޔަލް ވަންސް" (ބައޯކަލޯގެ) ރައީސް އަކަށް އަބްދުﷲ އާދަމް (ޗޯޓާ) އަދި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޔާމިން އިބްރާހިމް ހޮވައިފި އެވެ. ބައޯކަލޯގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ހޮވާފައި ވަނީ މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ބައޯކަލޯގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު...

ކިޔުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިދިޔަ  މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ 07 ކަމެއް ރައީސަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އެއީ ވެލިދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި...

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އަލުން އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި އެނިޒާމަށް ގެންނަށް ބަދަލަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ ބޮޑު ބަދަލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.  މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާ އަސްލަމްއަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ލޯކަލް ބީޗު (ރެެސްޓް ބީޗު) ބެލެހެއްޓުން ރެސްޓް ބްލޮކްސް އިން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ރެސްޓް ބްލޮކްސް އިން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި ވަނީ މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ކުޑަ ކުދިން ކުޅޭ ސަރަހައްދަކާއި، ބާބަކިއު އޭރިއާ އަކާއި ބީޗު ވޮލީ ކޯޓެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ބީޗުގައި ހަޓްތައްޖަހާ އެތަން ތަރައްގީ ކޮށްފައި ވަނީ ރެސްޓް ބްލޮކްސްގެ ފަރާތުންނެވެ. އެ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 54