# ނޫނު ޑެއިލީގެ ލިޔުންތައް


  ބައިނަލް އަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނ. ވެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް މިއަދު ސާފު ކޮށްފި އެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުންނާއި އިޖްތިމާއި ގޮތުން މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ރަށް ވަށާއިން ވަނީ ސާފު ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ސަހަރާ ނޮޅާ ސާފު ކުރަން ކައުންސިލުން މަހަކު ވަކިވަރެއް ހަރަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނިންމާފައި ވަނީ މަހަކު 1200 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ އަދަދެއް ސަހަރާ ވިނަނޮޅާ ސާފު ކުރުމަށް ހަރަދު ކުރުމަށެވެ. މީގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ތިން ކައުންސިލަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މިތަން ސާފު ކުރަމުން...

ކިޔުމަށް

ނ. ފޮއްދޫ ޔޫތް ޗެލެންޖް ޗެމްޕިއަން މާފިޔާ އެފްސީއާއި ޑާކް ސިޓީ (ޑީސީ) އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް އިއްޔެ ކުޅެފި އެވެ. ފޮއްދޫ ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ފޯރިގަދަ ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި މެޗުން މޮޅުވެފައި ވަނީ 8-6 އިން މާފިޔާ އެފްސީ އެވެ. ފުރަތަމަ...

ކިޔުމަށް

ނ. އަތޮޅުގެ 04 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކުރަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ. ނ. އަތޮޅުން ހިމާޔަތް ކުރަން ނިންމި 04 ސަރަހައްދު 1. ނ.އޮރިމަސްތިލަ 2. ނ.ފޮއްދިއްޕަރު 3. ނ.ބޮޑުޅައިމެންދޫ 4.  ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކަނޑޫފާ ނ. އަތޮޅުގެ...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ އަމީންއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާ ދާއިރާގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނޫހުން ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެމްޕީ މޯޑް ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާކުރި މައިގަނޑު ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ...

ކިޔުމަށް

ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން ޕާތް އޮފް އިސްލާމުން ނ. ވެލިދޫގައި ބޭއްވި މަސް ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޮއިކޮޓް ޓީމުން ނަގައިފި އެވެ. ރެސްޓް ބްލޮކްސް ސްޕޮންސަކޮށް ރެސްޓް ބްލޮކްސް މަސް ރޭހުގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ދެ ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމް ބައިވެރިވި...

ކިޔުމަށް

ނ. މަގޫދޫގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް 100 ވުރެ ގިނަ ރުއްގަަސް މިއަދު އިންދައިފި އެވެ. މަގޫދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި ސޮނެވާ ޖާނީގެ އިތުރުން އެ ރަށު ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތް ފަށާފައި ވަނީ ބައިނަލްއަގުވަމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ...

ކިޔުމަށް

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ނ. ވެލިދޫ އަށް މެދު ނުކެނޑި ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން ވާރޭ ވެހި ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައި ވާތީ ފުލުހުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މެދު ނުކެނޑި ގިނައިރު ތަކެއް ވަންދެން ވާރޭ ވެހިފައި ވާތީ ރަށުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި އޮތީ...

ކިޔުމަށް

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުންދިން ހިލޭ އެހީގެ ތެރޭގައި ޅޮހީ 6 ކުލާސް ރޫމް ހިމެނޭ ކަމަށް ފޮރިިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ ޅޮހީގައި 6 ކުލާސް ރޫމު އެޅުމަށާއި ރ. ކިނޮޅަހުގައި 6 ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް 1،201،056 ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީއެއް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އިގްތިސޯދީ އިޖްތިމާއީ އަދި ސިއްހީ އެކި ކަންކަމަށް އިންޑާޔާ...

ކިޔުމަށް

ކުރިޔަށް އޮތް 19ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ތާއިދު ކުރައްވާނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމަށް ކަމަށާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ތާއިދު ކުރައްވާނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އަށް ކަމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު  މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ރަސްމީ ފޭސްބުކް އެކައުންޓްގައި ލިޔުއްވި...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 48