# ނޫނު ޑެއިލީގެ ލިޔުންތައް


ނ. ޅޮހީގައި ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް އިއްޔެ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ފަސް ޖަންބޯ ގޯނީގެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ނަގައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތަކީ "ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް" އާއި ޅޮހީ "ސާފް ސްކޮޔާ" ގުޅިގެން ހިންގި ހަރަކާތެކެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ޅޮހީ ސާފް ސްކޮޔާ އިން ބުނީ އިއްޔެގެ ހަރަކާތަކީ ފެށުމެއް...

ކިޔުމަށް

ނ.ވެލިދޫގައި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ހެދުމަށްޓަކައި އެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތަކާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށް، ގެޒެޓް ކޮށްފި އެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހު ކުރި އިއުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން ކުރެހުން ކުރަހަން އިއުލާންކުރީ މައުލޫމާތަށް ގެނަައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަލަށް ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް...

ކިޔުމަށް

ތިން ޝީޓްގެ އިމާރާތެއް ހެދުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެ ކޮމެޓީ އަށް ފެންނަ ކަމަށް ރޭ ބުނެފި އެވެ. ކައުންސިލުގައި ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ކުރީގެ ކާޑުގެ ހުރި ބިމުގައި 12 ކޮޓަރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހުއްދަ ދީފަ އެވެ. މި އިމާރާތުގައި ލޯންޑްރީއަކާއި ބަދިގެއެއްގެ އިތުރުން ސްޓޯރަކާއި ކުޑަޖަހާފައިވާ އޯޕަން ޓެރެހެއް ހިމެނެ އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލާއި އެމްއެންޑީއެފް ގުޅިގެން ހިންގާ އަލިފާން ނިއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ތިން ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 2:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ދެ ޖިންސުގެ ފަރާތްތަކަަަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދާދި ފަހުން...

ކިޔުމަށް

ނ. ޅޮހީ ސްކޫލްގެ އިންޓަހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅެފި އެވެ. އިންޓަހައުސް ތިންވަނަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސީނިއަ ބައިގައި ފައިނަލް މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ގާޒީ އަދި ހިލާލީ ހައުސް އެވެ. މިބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނަގާފައި ވަނީ ހިލާލީ ހައުސް އިން އެވެ.

ކިޔުމަށް

ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މުޅި ނ. އަތޮޅުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް (އެސްޕީ މޯޑް) އަށް ކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާ އިން ދައްކައިފި އެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ނ. އަތޮގެ ހަތަރު ގޮނޑިއެއް ތަމްސީލު ކުރާއިރު، ހަތަރު ދާއިރާ ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ....

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ކުނިކޮށީގައި ހުރި ކުނި ގެންދިއުމަށް އިތުރު އެއް މަސް ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ވެމްކޯއިން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ ކުނި ކޮށީގައި ކުނި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޝަކުވާ ދަނީ ރައްޔިތުން ކުރަމުންނެވެ. ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވަންދޫ އަށް ކުނި ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫގައި އާ ޖަނަރޭޓަރެއް އިންސްޓޯލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެންޑީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނީ 600 ކިލޯވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު ގެނެސް ހުންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ދުވަސްވަރު ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން އިތުރުވެފައިވާތީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓް ކަނޑައިން ދިއުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެންޑީ އަށް މައުލޫމާތު...

ކިޔުމަށް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ވަރަށް މަދުން ފެންނަ ބާވަތެއްގެ މަހެއް ނ. ވެލިދޫ ދޯންޏަކުން މިއަދު ބާނައިފި އެވެ. "ކޯބިއާ" ނަމަކަށް ކިޔާ މި މަސް ބާނާފައި ވަނީ ށ. އަތޮޅު ކީކިމިނި ކައިރިންނެވެ. މި މަސް ބާނަފައި ވަނީ ފަރުމަހަށް ނިކުމެ އުޅުން ވެލިދޫ "ބާޒު" ދޯނިންނެވެ. އެ ދޯނިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ އެ ދޯނިން ބޭނި ކޯބިއާ މަސް...

ކިޔުމަށް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް (އެސްޕީ މޯޑް) ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނަތީޖާ މިހާތަނަށް ދައްކާ ގޮތުން އެސްޕީ މޯޑު މިގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައި ވަނީ 1240 ވޯޓާ އެކު 53.75 އިންސައްތައިގެ ނަތީޖާއަކާ އެކު އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓާ އެންމެ ކައިރިން...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 43