# އަހުމަދު ޖައިޝަމްގެ ލިޔުންތައް


މާލޭއަށް ދިމާވަމުން އަންނަ ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްލަސަ އަށް ހައްލެއް އަންނާނެ ދުވަހަކީ މާލޭ ގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްވެސް ދެކެން ބޭނުންވާނެ ދުވަހެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ވިއްސާރަ މޫސުންކަމުން މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނާންނަ ނަމަ މާލޭގައި ދިރުއުޅޭ ރައްޔިތުން އެތަކެއް ދަތި ތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެއެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުލޭ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުންވެސް އެނގިގެން ދަނީ މިހާރު އެބޭފުޅުންގެ އެންމެ ބޮޑު...

ކިޔުމަށް

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މެޓު އޮފީހުން ބުނެފައި ވަނީ މިއަދުގެ މެނދުރު ފަހު 03:00 އިން އިރު އޮއްސި 06:00 އަށް ގުގުރުމާއިއެކު ދެކުނުގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި ވިލާގަޑުގައި ގަޑިއިރަކު 45 މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1
TEST