# noonu ގެ ލިޔުންތައް


ރާއްޖޭގައި ޒިކާ ވައިރަސް އުޅޭތޯ ބެލުމަށް މިއަހަރު ކުރެވުނު ޓެސްޓުން މިހާތަނަށް ދެ ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ޒިކާވައިރަސް ފެނިއްޖެ އެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ޒިކާ ވައިރަހަށް ޓެސްޓުކުރެއްވި 517 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 2 ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. މިދެ މީހުންގެ ގައިން ޒިކާ ފެނުނުކަން ޔަޤީންކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖެއިން...

ކިޔުމަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަދި އެންމެ ފުން ޓަނެލް ސްވިޒަލޭންޑުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ގޮއްތާޑް ޓަނެލްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ޓަނެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ޓަނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ބޮޑެތި ލީޑަރުން ކަމުގައިވާ ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް، އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރު މެއްޓިއޯ ރެންޒީ، ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުވާ އޮލާންޑު އަދި އޮސްޓްރިޔާގެ ޗާންސެލަރ ކްރިސްޓިއަން ކަރން...

ކިޔުމަށް

ދިވެހި ކުޅިވަރާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ދައުލަތަށް ވެސް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި، ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ ޝަރަފްވެރި ވެރިޔާ މަރުހޫމް ޒާހިރު ނަސީރުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ތައުޒިޔާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ހަތަކުން ފެށިގެން މިރޭގެ އަށެއް ޖެހުމާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ތައުޒިޔާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހ. ބޯޅަގެ އާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައެވެ.

ކިޔުމަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބީއެމްއެލް އިން އީޒީޕޭގެ ހިދުމަތް ތިން އަތޮޅެއްގެ ދިހަ ފިހާރައަކަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އީޒީޕޭގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރީ ހއ. އާއި ލ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ފިހާރަތަކަށް ކަމަށެވެ. ބީއެމްއެލް އީޒީޕޭގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ކުރާ ފިހާރަތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓާ އެއްވަރުގެ އިތުރު ކްރެޑިޓް ލިމިޓެއް ލިބޭނެ...

ކިޔުމަށް

ފުލުހުންގެ އިދާރާ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއިއެކު އަވަސް ޙިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް، ފުލުހުންގެ އެކިއެކި ޑައިރެކްޓްރޭޓް ތަކާއި ކޮމާންޑްތައް ހިންގަވަން ތިއްބެވި އިސް އޮފިސަރުން ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައ ޑިވިޜަނަލް އޮޕަރޭޝަންސް ކޮމާންޑު 2 ބަޔަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު، ނޮދަން...

ކިޔުމަށް

ސިޔާސީ މަޝްރަހްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ފާޑުކިއުންތައް ކިޔާނެ ބައެއްކަން ޔަގީނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު ތިމާއަށް ދެކެވެނީ ސާބިތު ހިފޭ ވާހަކައެއްތޯ ބެލުން މުހިންމެވެ. މިދުވަސްވަރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. ގުދުރަތީ މިފަދަ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް...

ކިޔުމަށް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމް ށ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސްދުވަހަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރައްވައި އޭގެ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ހިއްޞާ ކުރައްވާފައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރު އަންގާރަ ދުވަހު ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ކަނޑިތީމުގައި ހުންނަ ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އަށެވެ.

ކިޔުމަށް

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭކަނބަލަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ދިގުމުއްދަތަކަށް އަދި މިހާރުވެސް އދ.ގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސެނެގާލްގެ ފާތިމާ ސަމްބާ ސަމޫރާއެވެ. ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ފާތިމާ ހަމަޖެއްސެވީ އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ޖެރޯމް ވޯލްކޭ، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ތަކާކާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅައިގެ...

ކިޔުމަށް

ދިރިއުޅުމަކީ  މިއީބާގެ އެޕިސޯޑް ތައް މި ރަމްޟާންމަހު ޗެނަލް 13އިން  ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބްލޫބޭގައި ބޭއްވި  ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި  ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ޗެނަލް ތޭރައިން ދެއްކުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ނިޔާޒް އާއި އަދި ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ޔޫސުފް...

ކިޔުމަށް

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. ކިޑްސް ސޭވާ ނަމުގައި ބީއެމްއެލުން މިއަދު ތައާރަފްކުރި މި ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މާލީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަދި ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް އާލާކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި އުމުރުން އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 5