# އަޖުނާދު އަލީގެ ލިޔުންތައް


އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ދެބަސް ނުވާނެ ފަދައިން ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފުކަންމަތީގައެވެ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގިގެން ދަނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘްފުޅުންނެވެ. އަބޫ ހުރައިރާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ މި ޙަދީޘްފުޅުން ދޭހަވާ މާނައަށް ބަލައިލާއިރު މިޙަދީޘްގައި ވަނީ ""ތުއްތު ކުއްޖާ މި ދުނިޔެމައްޗަށް އުފަންވަނީ ފިޠުރަތުގެ ސާފު ގޮތްމަތީއެވެ. އެ ކުއްޖާ ޔަހޫދީއަކަށްވެސް ނަޞާރާއަކަށްވެސް މަޖޫސީއަކަށްވެސް ހަދަނީ އެކުއްޖާގެ މައިން...

ކިޔުމަށް

ދަރިންނަކީ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެވެ. އެންމެ އަގުބޮޑު އަމާނާތެވެ. ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤުޞަދެވެ. ކައިވެންޏަށްފަހު ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކުވެސް އެންމެ ދެކެންބޭނުންވާ ދުވަހަކީ އެދެމަފިރިންނަށް މާތް ﷲގެ ރަޙްމަތުން ދަރިފުޅަކު ލިބޭދުވަހެވެ. މާތްﷲ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް އަވަހަށް ދަރީން ދެއްވައެވެ. އަދި އިރާދަކުރައްވައިފި މީހަކަށް ދަރިން ދެއްވުން ލަސްކުރައްވައެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވި އަޅަކު އެނިޢުމަތުން މަޙްރޫމްކުރައްވާ އިމްތިޙާންކުރައްވައެވެ....

ކިޔުމަށް

ކައިވެންޏަކީ ތިމާގެ ޙަޤީޤީ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތެވެ. އެކަން ކޮށްފިމީހާ އެފުރިހަމަކުރީ ދީނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. ދިރިއުޅުން އާރާސްތު,ކޮށް ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢެއް ހެޔޮގޮތުގައި އާލާކުރެވެނީ ކައިވެނީގެ ގުޅުމަކުންނެވެ. ތިމާގެ ޝަހުވާނީ އެދުންތައް ރަމަތަ ނުކުރެވި ޒިނޭއަށް އަރައިގަނެވޭ ހިސާބަށް ޣަރީޒާތައް އުތުރިއަރައިފި މީހާގެ މައްޗަށް ކައިވެނި ކުރުން ވާޖިބެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކައިވެންޏަކީ އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމެކެވެ. މާތް ﷲ ނިސާ ސޫރަތުގައި ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

ކިޔުމަށް

ޙަމްދުހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މިއުއްމަތުގެ މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ. ސިހުރަކީ މިއަދު މިމުޖުތަމަޢުގައި ހުއްޓުމެއްނެތި އިތުރުވަމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކުފުރުގެ ވަބާއެކެވެ. ތިމާފަދަ އަނެކާއާއި ޙަސަދަވެރިވެ އެކަމުގެ ރުޅިވެރިކަމުގައި އަނެކާ ހަލާކުކޮށްލަން ސިހުރުވެރިންކައިރިއަށް ދަނީ މިއަދު އެތައް ބައެކެވެ. ދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުން ފަނާކޮށް ދެމީހުން ވަރިކުރުވާ ޢާއިލާތައް ރޫޅާލުމައް ހަދާ...

ކިޔުމަށް

ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ގިނައިން އަންނަ ސުވާލެއް ނަޤުލުކޮށްލާނަމެވެ. ސުވާލު: ކުޑަކުދިން ރޭގަނޑު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރޮއެ ނުނިދާ އުޅުން މިއީ ކީއްވެގެން ވާކަމެއްތޯއެވެ.؟ އަދި މިކަމަށް ކުރާނެ ފަރުވާއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމުގައެވެ. މިސުވާލު އަންނަލެއް...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1
TEST