# އާދަމް އިބްރާހިމްގެ ލިޔުންތައް


     ދުނިޔޭގެ ބައްރުގައި މީހުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ޤައުމަކީ، ކޮންމެރަށަކީ، ކޮންމެވެސް ރަށަކުން މީހުން އައިސް ވަޒަންވެރިވެ އާބާދުވެފައިވާ ޤައުމެކެވެ. ނުވަތަ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ވެލިދޫއަކީވެސް، ތާރީޚީގޮތުން އެނގެންނެތްނަމަވެސް، އަވަށްޓެރި ކޮންމެވެސް ރަށަކުން ނުވަތަ ރަށްރަށުން މީހުން އައިސް ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ރަށެކެވެ.       ވެލިދޫގައިވާ ޢާއިލާތަކުގެތެރެއިން އެންމެގިނަމީހުން އެރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ރަށަކީ ނ. ފޮއްދުއެވެ. މި ދެންނެވި ޢާއިލާތަކުގެތެރޭގައި ފޮއްދޫ...

ކިޔުމަށް

     އުޑުމަތިސާފު، ހެޔޮވަރަކަށް ހުޅަނގުދެކުނުން ވައި ޖެހެމުންދިޔަދުވަހެކެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ނަލަ ފިނިރޯޅިތައް ގަސްގަހުގެ ފަތްތަކާއި، ރުއްތަކުގެ ފަންތަކުގައި  ބީހެމުން މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން އިޙްސާސް ކުރުވި އެވެެ. ވަގުތަކީ އިރުގެ ދޯދިތައް އިރުމަތިފަރާތު އުދަރެހުން ފާއްދަމުން ދުވަހުގެ އިރު އަރައިގެން އައި ވަގުތެވެ. އެވަގުތު މަދަރުސާގެ ޓީޗަރުންނާއި، ލީޑިންޓީޗަރުންނާ، ވެރިންނާ، އިދާރީ މުއައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ އުފަލުގައި...

ކިޔުމަށް

ފޮތުގެ ތަޢާރަފް            ވެލިދޫގެ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތުގެ ފަސްމަގުގެ މަޢުލޫމާތު ވެލިދޫގެ ދަރިންނަށް ޚާއްސަކޮށް މިއަދާ، މާދަމާގެ ކިޔަވާކުދިންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމުގެ މަތިވެރި މަޤްސަދުގައި މި ފޮތް ލިޔުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅުގަނޑަށްދެއްވާ އަދި އެކަމުގެ ތަވްފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ އަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މުޅި ކާއިނާތަށް، ޢިލްމުގެ ނޫރު ފެތުރުއްވެވި މުޅިދުނިޔެއަށް ކައުކުރެއްވެވި އެންމެ މަތިވެރި މުޢައްލިމް، މި އުންމަތުގެ ކައިސާހިބާ...

ކިޔުމަށް

      ޢަރަބިބަހުގެ އިބާރާތެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. '' ވަތަންދެކެ ލޯބިވުމަކި، އީމާންކަމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.'' މައި،ބަފައިވަންތަކަމުގެ ލޯތްބާ، ދަރިވަންތަކަމުގެ ލޯތްބާ، ޢާއިލީ ލޯތްބާ، ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ލޯތްބާ، ޢިޝްގީލޯތްބާ، އަނބިފިރިކަމުގެ ލޯތްބ،ާ އަދި ޤައުމާ، ވަތަންދެކެވާ ލޯތްބަކީ ލޯބީގެ ބާވަތްތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޯތްބެވެ.  މި ދެންނެވި ލޯބީގެތެރެއިން ވަތަންދެކެ ލޯބިވުމަކީ އީމާންކަމުގެތެރެއިންވާ ލޯތްބެކެެވެ.      އާދޭހެވެ! ކޮންމެމީހަކުވެސް އެމީހަކު އުފަންވެ، އުޅިބޮޑުވާ ރަށަށް ނުވަތަ ޤައުމަށް ޚާއްސަ...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1