# އަލީ އަހުމީންގެ ލިޔުންތައް


މަޝްހޫރު ފިލްމު ޕުރޮޑިއުސާރ  ފާތިމަތް ނަހުލާގެ އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ  ފިލްމު "ބޮސް" 9 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަދުވަހުގެރޭ (މިރޭ) ނ.ވެލިދޫގައި ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނ.ވެލިދޫގައި މިފިލްމު ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 9، 10 ގައި ނ.ވެލިދޫ މަގޭ ސިނަމާގައެވެ. ވެލިދޫގައި 2 ޝޮވް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިރޭގެ ޝޯވް ވަނީ ފުލްވެފައެވެ. ވެލިދޫއަކީ މިފިލްމު ނ.އަތޮޅުން ދައްކާ ފުރަތަމަ ރަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ....

ކިޔުމަށް

ފެނަކަ ވެލިދޫ ބުރާންޗްގައި ކަރަންޓުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ 300 ކިލޯ ވޯޓްގެ ޖަނޭޓަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިޔަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކަނޑަމުން އެބަގެންދެއެވެ. މިގޮތަށް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަމުން ދަނީ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކުންވެސް 1 ގަޑީރަށެވެ. މިޔަދު ހެނދުނު ފެނަކަ ވެލިދޫ ބުރާންޗުން ދިން އެނުންސްމެންޓުގައި ވާގޮތުން މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަމުންދާނެއެވެ....

ކިޔުމަށް

ބުރަދަރހޫޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނޮލެޖެބަލް އެކްޓިވް ލޯޔަލް ވަންސް (ބައޮކަލޯ)ގެ ފަރާތުން ބައޮކަލޯ ކުއިންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 ރޭ ފަށައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 3 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މުބާރަތް ހުޅުވި މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރީ ކުލަބް ސްޓީލްރެޑް އަދި ގުރޭ ކުއިންސްއެވެ. މިމެޗް 16 ލަންޑު 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބް ކުރީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްއެވެ. މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ހޮވުނީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްގެ ޖާޒީ...

ކިޔުމަށް

2016  ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ18 އޯގަސްޓް 2017 ވީ  ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ރިހިމާލަމްގައެވެ. މިޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެޚްމާނަކީ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. އަބްދުއްރަޚްމާން ހަސަންއެވެ. މިޖަލްސާގައި  ކްލާސް ޕްރައިޒް، ކްލާސް ޕްރޮގްރެސް ޕްރައިޒް ، ސަބްޖެކްޓް ޕްރައިޒް ، އޮނަރލިސްޓެޑް އެވޯޑް...

ކިޔުމަށް

 ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނެސް އިތުރަށް ބޮޑު ކުރުމަށް ފަހު ބަނދަރު ސަރަހައްދު އީދަށް ދިއްލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެންޑީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން އީދަށް ބަނދަރު ދިއްލައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ އީދަށް ހިންގާ ކުޅިވަރުގެ ބައެއް...

ކިޔުމަށް

 ނ. ވެލިދޫ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ރެސްޓް ބްލޮކްސް (އާރްބީ) އާ އިއްޔެ ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ. ރެސްޓް ބްލޮކްސް އިން އެދިގެން ވެލިދޫ ކައުންސިލުން މި ސަރަހައްދު އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަކަށެވެ. ޕާކް ސަރަހައްދު ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެެއްވީ ރައީސް އަސްމާ އެވެ. އާރްބީގެ ފަރާތުން...

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ފައިންލް މެޗްގައި ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް މެޗު ޕެނެލްޓީ ޖަހައިން 3 އެއް 2 ން މޮޅުވީ ކްލަބް ސްޓީލް ރެޑް ކްލަބް އެމުނީގެ 10 ނަންބަރު ޒިޔާން ޖެހި ޕެނެލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި ކްލަބް ސްޓީލް ރެޑްގެ 14 ނަންބަރު މުހައްމަދު ކާމިލް ޖެހި...

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސާ ކަލޭފާނު މެމޯރިއަަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017ގެ ފައިންލްގައި މާދަމާ ހަވީރު ބައްދަލު ކުރާނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ކުލަބް ސްޓިލްރެޑްއެވެ. ކުލަބް ސްޓިލްރެޑް ފައިންލްގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން ޖުމްލަ 9 ޕޮއިންޓާއި އެކުގައެވެ. ކުލަބް އެމުނި ފައިނަލަށް ދިޔައީ ކުޅުނު 3 މެޗްގެ ތެރެއިން 2 މެޗް ކާމިޔާބްކޮށްގެން ޖުމުލަ 6 ޕޮއިންޓާއި އެކުގައެވެ....

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ގުރުޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް ސްޓިލްރެޓް އަދި ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސްއެވެ. 15:50 :- ދެޓީމުގެ ވޯމް އަފް ކުރިޔަށް ދަނީ. މެޗް ކިކް އޮފް ކުރީ ހުސްއަލި ސްޕޯޓްސްއިން. 00:24:00:- ކުލަބް ސްޓިލް ރެޑްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 7 މުހައްމަދު ތަސްމީންއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް...

ކިޔުމަށް

އަލީ މޫސަ މެމޯރިއަލް ވެލިދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2017 ގެ ފަސްވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލް ކުރަނީ ކުލަބް އެމުނި އަދި ލީޑް ސްޓަރސްޕޯޓްސް ކުލަބްއެވެ. 15:50 :- ދެޓީމުގެ ވޯމް އަފް ކުރިޔަށް ދަނީ. މެޗް ކިކް އޮފް ކުރީ ކުލަބް އެމުނިން. 00:28:00 :-...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 3