# ގެ ލިޔުންތައް


ނޫނު ޑެއިލީ ( އެންޑީ) އަކީ ނ. ވެލިދޫ އާއި އަތޮޅުގެ މައުލޫމާތު ވީހާ ވެސް ގާތުން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ފުރަތަމަ އަޕްޑޭޓް ކުރަން ފަށާފައި ވަނީ 27 ޖޫން 2014 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއަށް ފަހު ކިއުންތެރިން ގަޔާވާ ފަދަ ތަފާތު ހަބަރާއި ވާހަކައާއި ތާރީހީ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ކިއުންތެރިންނާ ހިސާބަށް މި ނޫހުން...

ކިޔުމަށް

ނ. ވެލިދޫ ބަނދަރުގައި ހިމެނޭ ކަނޑުތޮށި ފެހި ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރެސްޓް ބްލޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ( އާރްބީ) އިން އެ ސަރަހައްދުގައި ފިތުރޯނު ގަސް އިންދައިފި އެވެ.. އާރްބީން ބުނީ ކަނޑު ތޮށި ފެހިކުރުމުގެ ގޮތުން ރުއް ޖަހާފައިވާއިރު ކޮންމެ ދެ ރުކެއް ދޭތެރޭ ދެ ފިތުރޯނު ގަސް އިންދާފައިވާ ކަމަށެބެ. މީގެ ކުރިން އެކުންފުނިން ވަނީ ކަނޑު ތޮށީގައި މެދު ސައިޒުގެ...

ކިޔުމަށް

ލިޔުނީ : އަހާ އަހަރެންނަށް އިނދެވުނީ ގެއްލެމުންދާ ރަށާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ރޮވެނީ އެވެ. ގިސްލެވެނީ އެވެ. ބޯޓް ސަންޑެގަށް އަރާ އިނީވެސް އަހަރެން ދެރަވެ ރޯކަން އެހެން މީހުންނަށް އަންގަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. ގްރޭޑް ހަތެއް ނިންމާލުމަށް ފަހު ސެކަންޑަރީ ކިޔެވުމަށް އަހަރެން މާލެ މިދަނީ ރަށުގައި އެފުރުސަތު ނެތުމުންނެވެ. މާލޭގައި ގޮސް އަހަރެން ހުރީ ބައްޕަގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޭގަ...

ކިޔުމަށް

މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ އާދިއްތަ ދުވަސްކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބަކަށް މިރޭގެ ހަނދު ނުފެންނާތީ މާދަމާ ރޯދަ ހިފަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިރޭގެ ހަނދު އިސްލާމީ އެއް ވެސް ގައުމަކަށް ފެނުންކަން ސާބިތުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން...

ކިޔުމަށް

ވެލިދޫ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 50،000ރ ގެ މުއާމަލާތްކުރާ ކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ. ވެލިދޫ ޕޯސްޓުން ބުނީ ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 25،000ރ. ވެލިދޫން މާލެ ފޮނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާލެއިން ވެލިދޫ އަށް ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަމަށް ވެސް ވެލިދޫ ޕޯސްޓް އޮފީހުން ބުންޏެވެ. ދިވެހި ފައިސާގެ އިތުރުން އެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ގިނަ...

ކިޔުމަށް

މޯބައިލް ފޯނު ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ސިކުނޑީގެ ކެންސަރުޖެހޭ ކަމަށް ސައިންޓިފިކް ދިރާސާއަކުން ދަށްކައިފި އެވެ. މިއީ ފްރާންސްގެ ސައިންޓިސްޓަކު ކޮށްފައިވާ ދިރާސާ އެކެވެ. މި ދިރާސާއިން ދަށްކާ ގޮތުން އެވްރެޖްކޮށް، މަހަކު 15 ގަޑިއިރު މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހަކަށް ފަސް އަހަރުތެރޭ ފޯނު ބޭނުން ނުކުރާ މީހަކަށް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތަށް ވުރެ ތިން ގުނަ މައްޗެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި...

ކިޔުމަށް
Page 1 of 1
TEST